Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


10.02.01 – Limba română


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filologie

Formula specialităţii
Specialitatea 10.02.01 Limba română are drept scop cercetarea limbii române ca sistem semiotic şi analiza celor mai importante aspecte legate de funcţionarea ei în societate şi de evoluţia ei pe parcursul istoriei.

După nivelurile identificate prin analiză lingvistică, în cadrul acestei ramuri se disting mai multe discipline: fonetica, fonologia, gramatica (morfologia, sintaxa), lexicologia, semantica.

Rezultatele cercetărilor lingvistice întreprinse în cadrul acestei discipline au o aplicabilitate practică directă, ele servind la stabilirea aspectului normat al limbii române şi furnizând date necesare pentru predarea şi învăţarea limbii române ca limbă maternă şi ca limbă străină, precum şi pentru stabilirea politicii lingvistice a statului.

Direcţii de cercetare
. Specialitatea 10.02.01 este domeniul ştiinţei care tratează ansamblul problemelor legate de:

 1. sistemul şi structura limbii române actuale:
  • structura fonetică şi fonologică;
  • structura gramaticală;
  • lexicul şi formarea cuvintelor;
  • subsistemul onomastic (toponimic şi antroponimic);
  • ortografia şi ortoepia.
 2. variantele diatopice ale limbii române(dialecte, subdialecte, graiuri);
 3. variantele diacronice ale limbii române (etapele istoriei limbii române);
 4. variantele diastratice şi diafazice ale limbii române (stiluri, argouri, varietăţile funcţionale);
 5. caracteristicile generale ale limbii române ca limbă romanică (apartenenţa genealogică, romanitatea, poziţia în clasificarea limbilor romanice);
 6. funcţionarea limbi române ca mijloc de comunicare;
 7. limba română în interconexiunea ei cu societatea.

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile înrudite
. Obiectul de cercetare al specialităţii 10.02.01 Limba română este clar delimitat de cel al specialităţilor înrudite, precum Limbi slave, Limbi germanice, Limbi turcice, Limbi clasice, Limbi ale popoarelor lumii.

Specialitatea 10.02.01 Limba română are în comun cu celelalte specialităţi înrudite faptul că toate au ca obiect de studiu o limbă naturală cercetată sub diverse forme de manifestare şi toate aplică aceleaşi metode de cercetare. Cu toate acestea, diversitatea mare în ceea ce priveşte modul de utilizare a mijloacelor de limbă pentru exprimarea aceloraşi conţinuturi face imposibilă tratarea în cadrul specialităţii Limba română şi a unor fenomene caracteristice altor limbi.

Este totuşi admisibilă utilizarea unor anumitor fapte întâlnite în celelalte limbi doar în cazul în care ele sunt absolut obligatorii pentru explicarea fenomenelor din limba română.

Cea mai mare apropiere se constată între specialitatea 10.02.01 Limba română şi specialitatea Limbi romanice. Apropierea dintre aceste două specialităţi se manifestă mai ales în cazul când ele cercetează asemănările relevante ale românei cu una sau mai multe limbi romanice.

Tezele de doctorat care cercetează concordanţa între română şi celelalte limbi romanice pot fi prezentate pentru susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în consiliul specializat a specialiştilor respectivi.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi