Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile bioecologice și rolul mamiferelor mici (Mammalia: Rodentia, Insectivora) în menținerea focarelor de leptospiroză pe teritoriul Republicii Moldova


Autor: Burlacu Victoria
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Victoria Nistreanu
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.60 Mb / în română
Adobe PDF document1.36 Mb / în engleză

Teza

CZU 599.322/324:619(478)(043.2)

Adobe PDF document 6.82 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

mamifere mici, particularități ecologice, repartizare biotopică, agent patogen Leptospira spp., focar natural, zoonoze

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 209 titluri, 135 pagini de text de bază, 42 figuri, 24 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 54 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 165.02-Zoologie

Scopul lucrării: Elucidarea particularităţilor biologice şi ecologice ale speciilor din ordinele Rodentia şi Insectivora pentru determinarea mamiferelor mici cu potenţial epidemiologic major și importanței acestora în formarea și menținerea focarelor de leptospiroză.

Obiectivele: Studiul faunistic, taxonomic și ecologic al comunităților de mamifere mici în ecosistemele naturale și antropizate din zona de nord, centru și sud a țării; evidențierea speciilor de mamifere mici infectate cu leptospire și implicate în procesul epizootic la leptospiroză; studierea structurii etiologice a leptospirelor în populația mamiferelor mici; elucidarea rolului mamiferelor mici în funcționarea focarelor naturale de leptospiroză pe teritoriul republicii.

Noutatea și originalitatea științifică. Au fost realizate cercetări complexe ale comunităților de mamifere mici în ecosisteme naturale și cele antropice în zonele de nord, centru și sud a țării. Au fost evidențiate particularitățile bio-ecologice a 22 specii de mamifere mici și stabilită influența acestora asupra evoluției procesului epizootic. Au fost identificate și cartate teritoriile administrative cu focare naturale de leptospiroză și evidențiate riscurile pentru sănătatea populației asociate cu procesul de antropizare a ecosistemelor naturale. Rezultatele au elucidat 15 specii de mamifere mici implicate în procesul epizootic la leptospiroză, răspândirea lor în biotopurile naturale și antropogene, speciile potențial importante din punct de vedere epidemiologic, semnificația lor ca rezervor de bază pentru 8 serogrupuri de leptospire. Problema științifică soluționată constă în elucidarea rolului mamiferelor mici în funcționarea focarelor naturale de leptospiroză, nivelul de infectare a mamiferelor mici cu Leptospira spp. în ecosistemele cercetate, ce va permite prognozarea situației epizootologice și elaborarea măsurilor pentru prevenirea riscului de răspândire a leptospirozelor în republică.

Semnificația teoretică. Au fost obținute date noi privind structura comunităților de mamifere mici din focarele naturale de leptospiroză. Rezultatele obținute extind cunoștințele privind fauna și ecologia mamiferelor mici, precum și rolul lor epizootologic și epidemiologic în funcționarea focarelor de leptospiroză din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost elucidat rolul mamiferelor mici în funcționarea focarelor naturale de leptospiroză. Au fost obținute rezultate care pot fi incluse în programele de educație pentru sănătate în domeniul prevenirii zooantroponozelor și care contribuie la elaborarea pronosticurilor epizootologice, perfecționarea cadrului legal în sănătate publică.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea practică a Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică, secția supravegherea epidemiologică a bolilor extrem de contagioase, zoonoze și parazitoze; în cadrul Centrelor de Sănătate Publică. Rezultatele sunt utilizate și implementate în procesul didactic, la realizarea tezelor de licență și de masterat la instituțiile de învățământ cu profil biologic și ecologic.

Cuprins


1. ISTORICUL CERCETĂRILOR MAMIFERELOR MICI (MAMMALIA: INSECTIVORA, RODENTIA) ȘI FOCARELOR DE LEPTOSPIROZĂ
 • 1.1. Scurt istoric al studiului mamiferelor mici în Republica Moldova
 • 1.2. Mamiferele mici rezervori ai agenților zoonotici
 • 1.3. Răspândirea agentului cauzal al leptospirozei în natură
 • 1.4. Clasificarea focarelor de leptospiroză în Republica Moldova
 • 1.5. Gradul de endemicitate a leptospirozei la nivel global și în țările europene
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica fizico-geografică a teritoriului studiat. Selectarea teritoriilor pentru studiul epizootologic
 • 2.2. Materiale și metode de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE BIO-ECOLOGICE ALE COMUNITĂȚILOR MAMIFERELOR MICI (RODENTIA, INSECTIVORA) ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Diversitatea faunistică a mamiferelor mici pe teritoriul Republicii Moldova
 • 3.2. Structura comunităților de mamifere mici în biotopurile cercetate din Republica Moldova 6
 • 3.3. Particularitățile ecologice a comunităților de mamifere mici din zona de nord.
 • 3.4. Particularitățile ecologice a comunităților de mamifere mici din zona de centru
 • 3.5. Particularitățile ecologice a comunităților de mamifere mici din zona de sud
 • 3.6. Particularitățile reproductive ale speciilor dominante de rozătoare mici în ecosistemele cu impact antropic ridicat
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA EPIZOOTOLOGICĂ A FOCARELOR DE LEPTOSPIROZĂ ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1.Studiul circulației agentului cauzal al leptospirozei în comunitățile de mamifere mici din Republica Moldova
 • 4.2. Aspecte de supraveghere a leptospirozelor în Republica Moldova
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CURICULUM VITAE AL AUTORULUI