Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea diagnosticului precoce al șocului cardiogen prin monitorizarea


Autor: Gîrbu Lucia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Victor Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Livi Grib
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU [616-001.36-02:616.127-005.8-07+612.13] (043.2)

Adobe PDF document 3.77 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

șoc cardiogen, monitorizare hemodinamică minim invazivă, PiCCO, EcoCG

Adnotare

Structura tezei: teza este compusă din: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie 196 titluri, 27 anexe, 117 pagini, 35 figuri și 47 tabele. Rezultatele sunt publicate în 23 lucrări științifice.

Scopul studiului: Analiza comparativă (aspecte hemodinamice și metabolice) a gestionării șocului cardiogen, bazată pe monitorizarea minim invazivă a hemodinamicii prin tehnologia PiCCO, utilizată pentru evaluarea complicațiilor, argumentarea diagnosticului și tratamentului, cât și identificarea și determinarea factorilor de risc ai mortalității în șocul cardiogen.

Obiectivele cercetării: (1) Caracteristica generală a pacienților cu șoc cardiogen, prin compararea eficienței de gestionare a funcției cardiovasculare bazate pe datele oferite de tehnologia PiCCO, versus datele obținute ecocardiografic. (2) Analiza discordanțelor diagnostice și argumentarea tratamentului șocului cardiogen, în cazul abordării hemodinamicii prin prisma PiCCO sau ecocardiografică. (3) Evaluarea complicațiilor în șocul cardiogen prin utilizarea tehnologiei PiCCO versus ecocardiografice. (4) Identificarea și determinarea factorilor de risc a mortalității în cazul șocului cardiogen, gestionat în baza parametrilor oferiți de PiCCO și ecocardiografie.

Noutatea și originalitatea științifică: au fost identificați și argumentați factorii de risc de deces comuni în ambele loturi de pacienți cu ȘC. Au fost stabilite complicațiile cardiace și noncardiace care au determinat decesul acestor pacienți. Am determinat supraestimarea parametrilor hemodinamici și a perfuziei tisulare prin EcoCG comparativ cu PiCCO.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea problemei științifice importante în teză constă în identificarea factorilor de risc predictivi a mortalității la pacienții cu șoc cardiogen.

Semnificația teoretică constă în elaborarea metodologiei de determinare a factorilor de risc de deces. Identificarea FR de deces, înregistrați în evoluția ȘC, permit teoretizarea asupra mecanismelor posibile de instalare și evoluție a ȘC, care completează teoriile existente.

Valoarea aplicativă: pe baza criteriilor și metodologiei diagnostice elaborate, medicul practician poate identifica factorii de risc specifici și stabili ai diagnosticului de ȘC. Aplicarea strategiilor preventive recomandate reduce rata de deces a pacienților cu șoc cardiogen.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost implementate în practica clinică a IMSP SCM „Sfânta Treime” din Chișinău, precum și în activitatea metodică și didactică a USMF „Nicolae Testemițanu”

Cuprins


1. ȘOCUL CARDIOGEN: VIZIUNI CONTEMPORANE, CONTROVERSE, PROBLEME NESOLUŢIONATE ŞI PERSPECTIVE ÎN DIAGNOSTIC, MONITORIZARE ȘI TRATAMENT (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Evoluția conceptelor și abordărilor în șocul cardiogen din perspectiva istorică
 • 1.2. Mecanismele patofiziologice ale șocului cardiogen în viziune contemporană
 • 1.3. Criterii diagnostice pentru șocul cardiogen
 • 1.4. Clasificarea șocului cardiogen
 • 1.5. Sisteme de scoring aplicate în șocul cardiogen
 • 1.6. Șocul cardiogen: cauze, factori de risc și cei de prognostic
 • 1.7. Factori de risc și de prognostic ai ȘC
 • 1.8. Stratificarea riscului și prognosticul șocului cardiogen.
 • 1.9. Monitorizarea hemodinamicii la pacienții cu șoc cardiogen: principii, tehnologii
 • 1.10. Strategii preventive și terapeutice în șocul cardiogen: actualități și perspective
 • 1.11. Complicațiile șocului cardiogen și urmările de durată ale ȘC la supraviețuitori
 • 1.12. Prognosticul de durată al șocului cardiogen
 • 1.13. Sinteza capitolului 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRILOR ȘI A ANALIZEI STATISTICE
 • 2.1. Prezentarea generală a studiului efectuat (protocolul de cercetare)
 • 2.2. Design-ul general al cercetărilor şi fluxul pacienţilor
 • 2.3. Monitorizarea hemodinamicii la pacienții cu șoc cardiogen.
 • 2.4. Descrierea testării markerilor de laborator, utilizați în studiu
 • 2.5. Metode de prelucrare statistică a rezultatelor obținute
 • 2.6. Sinteza capitolului 2

3. CARACTERIZAREA PACIENȚILOR CU ȘOC CARDIOGEN DIN STUDIU. GESTIONAREA HEMODINAMICĂ, ARGUMENTAREA TRATAMENTELOR ȘI ANALIZA REZULTATELOR (PiCCO VS ECOCARDIOGRAFIE) LA PACIENȚII CU ȘOC CARDIOGEN
 • 3.1. Caracterizarea generală și particulară a pacienților cu șoc cardiogen din cadrul studiului
 • 3.2. Analiza comparativă a gestionării hemodinamicii la pacienții cu șoc cardiogen
 • 3.3. Argumentarea tratamentelor efectuate în baza monitorizării PiCCO sau ecocardiografice a hemodinamicii pacienților cu șoc cardiogen
 • 3.4. Descrierea spectrului de evenimente și complicații, survenite în timpul și după ieșirea pacienților din șoc cardiogen
 • 3.5. Sinteza capitolului 3

4. FACTORII DE RISC DE MORTALITATE ÎN ȘOCUL CARDIOGEN, LEZIUNILE PRIMARE ȘI SECUNDARE ALE ORGANELOR ȚINTĂ. MORTALITATEA PACIENȚILOR CU ȘOC CARDIOGEN
 • 4.1. Identificarea și determinarea factorilor de risc de mortalitate la pacienții cu șoc cardiogen, studiați pe baza parametrilor oferiți prin aplicarea tehnologiei PiCCO
 • 4.2. Identificarea și determinarea factorilor de risc de mortalitate la pacienții cu șoc cardiogen, studiați pe baza parametrilor oferiți prin aplicarea tehnologiei EcoCG
 • 4.3. Determinarea numărului cantitativ a factorilor de risc de deces la pacienții cu șoc cardiogen din loturile cu PiCCO și fără PiCCO
 • 4.4. Analiza comparativă a mortalității în loturile din studiu
 • 4.5. Sinteza capitolului 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
LISTA LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE LA TEMA TEZEI
CURRICULUM VITAE