Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Contribuţii la asigurarea tehnologică a fiabilităţii pieselor utilajului agricol recondiţionate cu aplicarea compoziţiilor din mase plastice


Autor: Vadim Sîrghii
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Grigore Marian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

absorbţie de ulei, adezivitate, alezaj, arbore shaft, călire, câmp electrostatic, compozit, durabilitate, duritate, fiabilitate, fiabilitate tehnologică, polimer, recondiţionare, restabilir, rezistenţă la aderenţă, rugozitate, starea suprafeţei, suprafeţe de răspuns, tratament termic, uzare, uzură

Adnotare

Lucrarea este structurată în 6 capitole şi consacrată rezolvării unei probleme iactuale a ştiinţei din domeniul ingineriei agrare şi anume asigurării suportului teoretic şi experimental al perfecţionării sistemului de mentenanţă corectivă a tehnicii agricole prin elaborarea de noi tehnologii de recondiţionare a pieselor de maşini prin metoda compensării uzurii cu compozite polimerice.

În calitate de obiect al cercetărilor a fost aleasă fiabilitatea pieselor singulare recondiţionate cu compozite polimerice şi a îmbunărilor din aceste piese aplicate în tehnica agricolă şi domeniile conexe.

Scopul disertaţiei este asigurarea fiabilităţii pieselor recondiţionate cu compozite polimerice, prin argumentarea ştiinţifică a activităţilor desfăşurate în fiecare din etapele traiectoriei produsului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor, obţinute la fiecare etapă, eficientizării tuturor proceselor şi rezultatelor finale ale acestor procese. Primul capitol al disertaţiei este dedicat analizei stadiului actual al cercetărilor privind recondiţionarea pieselor de maşini în general şi, în special cu compozite polimerice, se argumentează actualitatea temei şi necesitatea unui studiu aprofundat cu privire la asigurarea fiabilităţii tehnologice a pieselor de schimb obţinute prin renivarea suprafeţelor uzate cu compozite polimerice.

În capitolul II sunt abordate consideraţiile teoretice privind fiabilitatea pieselor de schimb, recondiţionate cu compozite din mase plastice, şi a ajustajelor din aceste piese. Se concluzionează că coeficientul de frecare, iar ca rezultat şi uzura tribosistemelor metalopolimerice, este influenţat semnificativ de valoarea unghiului suprafeţei portante şi, drept consecinţă, de valoarea jocului dintre piesele conjugate. De asemenea, se argumentează importanţa studierii experimentale a fiabilităţii cuplelor recondiţionate pentru condiţii concrete în vederea confirmării şi corectării ipotezelor teoretice înaintate.

În capitolul III sunt prezentate metodele de estimare a proprietăţilor fizico-mecanice, programarea experimentelor şi prelucrarea matematică a datelor obţinute, aprecierea veridicităţii rezultatelor cercetărilor, instalaţiile şi aparatura folosită pentru aplicarea şi încercarea straturilor compensatoare de uzură.

Pentru a reproduce, în condiţii de laborator, procesele reale de terotehnică a pieselor investigate s-a organizat un laborator pentru efectuarea lucrării.

Capitolul IV este consacrat argumentării constituenţilor stratului de conversiune şi a celui de bază, modului de dozare, cantităţii şi naturii acestora. Experimentele au fost efectuate pentru acoperiri aplicate în strat fluidizat electrostatic şi prin presare. În urma experimentelor realizate, s-a argumentat constituţia optimă a sistemului terţ: substrat metalic-strat de conversiune-strat de lucru, folosit la recondiţionarea pieselor de maşini, şi s-a urmărit influenţa constituenţilor sistemului asupra diferitor proprietăţi fizico-mecanice ale piesei recondiţionate şi ale îmbinărilor în întregime.

În capitolul V sunt prezentate rezultate ale cercetărilor experimentale referitoare la mărirea fiabilităţii tehnologice a pieselor recondiţionate prin optimizarea parametrilor tehnologici de formare a straturilor compensatoare de uzură.

Acest capitol mai debutează cu încercări accelerate, realizate pe un eşantion de piese acoperite cu compozite poliamidoepoxidice, chemate să confirme veridicitatea rezultatelor experimentale realizate anterior şi să aprecieze comportarea materialelor investigate în cuplu cu diferite aliaje metalice folosite în construcţia de maşini agricole.

Lucrarea se finalizează cu elaborarea unui proces tehnologic tip de recondiţionare a pieselor de maşini cu prezentarea recomandărilor concrete referitore la alegerea regimurilor tehnologice, preciziei dimensionale şi stării suprafeţelor conjugate ale triboelementelor cuplelor recondiţionate. În baza analizei rezultatelor experimentale sunt formulate concluziile finale. De asemenea, este dată lista literaturii folosită în disertaţie, lista abrevierilor, adnotarea şi cuvintele cheie în limbile română, engleză şi rusă.

Cuprins


CAPITOLUL 1.Stadiul actual privind procesele tehnologice de recondiţionare a pieselor de maşini prin compensarea uzurii cu compozite polimerice
 • 1.1. Aspecte fundamentale ce condiţionează utilizarea compozitelor din mase plastice în industria reparaţiilor de maşini
 • 1.2. Particularităţile formării acoperirilor din compozite polimerice şi a unor proprietăţi fizicomecanice ale acestora
 • 1.3. Precizia dimensională şi prelucrarea mecanică la recondiţionarea pieselor cu compozite polimeric
 • 1.4. Consideraţii privind asigurarea tehnologică a nivelului de fiabilitate a pieselor recondiţionate prin depuneri de mase plastice şi a ajustajelor alcătuite din ele
 • 1.5. Concluzii şi direcţii actuale de aprofundare a cercetărilor în acest domeniu

CAPITOLUL 2.Contribuţii teoretice privind fiabilitatea tehnologică a pieselor recondiţionate cu compozite din mase plastice
 • 2.1. Consideraţii generale privind fiabilitatea pieselor componente şi a ajustajelor în întregime29
 • 2.2. Calculul toleranţelor tehnologice şi de proiectare a îmbinărilor alcătuite din piese recondiţionate cu compozite polimerice
 • 2.3. Analiza structurală şi calculul erorilor dimensionale ale îmbinărilor renovate cu compozite polimerice

CAPITOLUL 3. Metodica de încercare, materiale, instalaţii şi aparatura utilizată
 • 3.1. Metodica de încercare
 • 3.2. Utilaje şi instalaţii de laborator pentru încercări experimentale
 • 3.3. Programarea experimentelor şi prelucrarea datelor obţinute

CAPITOLUL 4. Argumentarea materialului pentru stratul compensator de uzură
 • 4.1. Obiectivele investigaţiilor
 • 4.2. Ordinea de realizare a investigaţiilor
 • 4.3. Argumentarea alegeri materialului de aport pentru recondiţionarea pieselor la dimensiuni iniţiale
 • 4.3.1. Generalităţi privind materialelor de aport la compensarea uzurii pieselor de maşini
 • 4.3.2. Consideraţii privind asigurarea adezivităţii materialului de aport
 • 4.4. Rezultatele cercetărilor experimentale
 • 4.4.1. Aderenţa materialului de aport aplicat pe straturi activatoare de adeziune
 • 4.4.2. Stabilitatea aderenţei materialului de aport
 • 4.4.3. Rezilienţa şi rezistenţa la uzare a materialului de aport
 • 4.5. Concluzii

CAPITOLUL 5. Influenţa factorilor tehnologici asupra unor proprietăţi fizico-mecanice ale pieselor recondiţionate cu compozite poliamidoepoxidice
 • 5.1. Obiectivele investigaţiilor
 • 5.2. Material şi metodă
 • 5.3. Rezultate experimentale privind proprietăţile fizico-mecanice ale straturilor compensatoare de uzură funcţie de regimurile tehnologice
 • 5.3.1. Proprietăţile stratului de aport funcţie de regimurile tehnologice de presare
 • 5.3.2. Studiul durităţii stratului de polimer
 • 5.3.3. Rezultate privind uzura tribocuplei recondiţionate
 • 5.3.4. Rezultate privind capacitatea de absorbţie a stratului compensator de uzură
 • 5.4. Rezultate privind asigurarea fiabilităţii cuplelor recondiţionate cu compozite poliamidoepoxidice
 • 5.5. Elaborarea procesului tehnologic tip de recondiţionare a pieselor de maşini
 • 5.6. Concluzii

CAPITOLUL 6. Sinteza rezultatelor obţinute, concluzii finale şi recomandări
 • 6.1. Sinteza rezultatelor obţinute în disertaţie 93
 • 6.1.1. Principalele rezultate obţinute de către autor în lucrare
 • 6.1.2. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute de către autor
 • 6.1.3. Metode de cercetare, credibilitatea şi argumentarea rezultatelor din disertaţie
 • 6.2. Concluzii finale şi recomandări