Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III) cu unele elemente 3d


Autor: Ion Bulimestru
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U.: 541.49 + 546.87 +546.73’56

Adobe PDF document 3.77 Mb / în română
118 pagini

Cuvinte Cheie

сombinaţii coordinative heteronucleare, acizi poliaminopolicarboxilici şi salicilic, baze organice, bismut, cobalt, cupru, vanadiu, crom, precursori, materiale, oxizi micşti, dielectrici, catalizatori, agenţi anticancer

Adnotare

Lucrarea este dedicată sintezei şi studiului combinaţiilor heterometalice ale bismutului(III) cu unele metale 3d cu scopul utilizării lor în calitate de materiale сu proprietăţi catalitice, electrice şi biologice sau ca precursori moleculari pentru obţinerea sistemelor oxidice.

Au fost elaborate sau perfecţionate unele metode de obţinere şi efectuată sinteza a 34 compuşi heterometalici noi ai bismutului(III) cu cobalt(II), cobalt(III), cupru(II), oxovanadiu(IV), crom(III) şi liganzi organici bi-, tri- sau polidentaţi.

În baza rezultatelor analizelor elementelor, termogravimetrică şi de difracţie cu raze X, precum şi studiului spectrometric IR şi RMN, a fost determinată compoziţia compuşilor sintetizaţi, iar pentru zece reprezentanţi au fost stabilite şi descrise structurile cristaline.

Utilizând diferite tehnici de difracţie cu raze X pe pulberi, au fost stabilite compoziţiile reziduurilor anorganice obţinute la descompunerea termică a complecşilor heterometalici ai bismutului(III). A fost stabilit, că unele combinaţii complexe din seriile Bi(III)-Cu(II) şi Bi(III)- VO(II) pot fi precursori potriviţi pentru obţinerea sistemelor oxidice mixte corespunzătoare Bi2CuO4 sau Bi4V2O11 şi BiVO4.

Compuşii heterometalici ai bismutului(III) cu cupru(II) şi tiosemicarbazona aldehidei salicilice, la concentraţii 1·10-6 mol/l, posedă efect de inhibare în procesul de dezvoltare a celulelor leucemiei mieloide umane HL-60.

A fost stabilit, că compusul [Cu(H2O)6][Bi(edta)]2·3H2O manifestă activitate catalitică înaltă la descompunerea radiolitică a apei, iar complecşii din seria Co(III)-Bi(III)-dtpa posedă proprietăţi de materiale dielectrice cu rezistenţa specifică mare.

Rezultatele prezentate în lucrare au constituit obiectul a 4 articole ştiinţifice, 16 teze la diferite conferinţe ştiinţifice locale şi internaţionale şi trei brevete de invenţie.

CuprinsCAPITOLUL 1 Analiza literaturii de specialitate
 • 1.1 Materiale anorganice pe bază de bismut
 • 1.2 Precursori moleculari pe bază de salicilat de bismut
 • 1.2.1 Complecşi heterobimetalici din seria Bi-Ti
 • 1.2.2 Complecşi heterobimetalici din seria Bi-Nb şi Bi-Ta
 • 1.2.3 Aducţi ai salicilatului de bismut de tipul acid-bază Lewis
 • 1.2.4 Studiul termic al complecşilor heteronucleari în baza salicilatului de bismut şi alcoxizilor metalelor d
 • 1.2.5 Studiul termic al aducţilor de tip acid-bază Lewis ai salicilatului de bismut
 • 1.3 Amino-(APC) şi poliamino-policarboxilaţi (PAPC) ai bismutului(III)- precursori pentru materiale anorganice

REZULTATE ŞI DISCUŢII

CAPITOLUL 2 Combinaţii heteronucleare ale Bi(III) cu unele metale 3d
 • 2.1 Compuşi heterometalici ai Bi(III) cu Co(II) şi Co(III)
 • 2.2 Compuşi heterometalici ai Bi(III) cu Cu(II)
 • 2.3 Compuşi heterometalici ai Bi(III) cu VO(II) şi Cr(III)

CAPITOLUL 3 Studiul comportamentului termic al precursorilor heterometalici şi identificarea reziduurilor anorganice

CAPITOLUL 4 Aspecte privind unele aplicaţii utile ale combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III)
 • 4.1 Catalizatori în procesul de radioliză a apei
 • 4.2 Inhibitori ai leucemiei mieloide umane în bază de compuşi coordinativi heterometalici de tip Bi(III)-Cu(II)
 • 4.3 Studiul proprietăţilor electrice ale compuşilor din seria Bi(III)-Co(III)

CAPITOLUL 5 Metodele de sinteză şi analiză chimică