Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Modele de receptare a mitului Medeei în literatura germană contemporană


Autor: Cristina Grossu-Chiriac
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.06 - Literatura universală şi comparată
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Pavlicenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 821.112.2

Adobe PDF document 1.51 Mb / în română
188 pagini


Cuvinte Cheie

mit, mitologie greacă, demitizare, euhemerism, mitocorectură, variaţiune, model anticizant, model actualizant, receptare fragmentară, tematologie, feminism, civilizaţie matrifocală, receptare, modele de receptare, autenticitate subiectivă, gîndire bipolară, xenofobie, Est-Vest, ţap ispăşitor, violenţă colectivă, infanticid, reabilitare, postmodernism

Adnotare

Studiul de faţă este axat pe investigarea valorificării miturilor antice la sfîrşitul secolului al XX-lea, o temă de mare actualitate pentru cercetarea literară, în baza receptării mitului Medeei în literatura germană. Am urmărit, în particular, identificarea mitului Medeei şi evoluţia receptării sale de-a lungul secolelor, a unui mit care posedă în continuare un înalt grad de atractivitate şi, respectiv, şi de actualitate, fiind revalorizat şi reinterpretat frecvent în literatura de limbă germană. Lucrarea de faţă este concepută ca o viziune comparatistă asupra receptării mitului Medeei în literatura germană, care, dintre toate literaturile europene, s-a dovedit a fi cea mai deschisă în raport cu mitologia greacă.

S-a urmărit, în primul rînd, identificarea acestui personaj, respectiv a acestui mit, în labirintul de texte antice care îl abordează, acordînd o atenţie deosebită versiunilor preeuripideice ale mitului Medeei, relevante pentru înţelegerea unor abordări contemporane ale acestui mit. Prin prisma versiunilor vechi ale mitului am oferit o nouă perspectivă asupra mitului Medeei în celebra versiune euripideică. În al doilea rînd, prin cercetarea receptării acestui mit complex în literatura germană contemporană am acoperit un gol existent în spaţiul de investigaţie de limbă română care nu oferă decît informaţii lapidare despre evoluţia acestui mit, despre creaţia Christei Wolf, şi aproape nimic despre scriitoarele germane Dea Loher şi Gerlind Reinshagen. Deosebit de importantă a fost prezentarea celor mai recente clasificări ale modelelor de receptare ale miturilor în literatura contemporană şi elaborarea unei clasificare proprii, parţial inspirată de tezele lui M. Fuhrmann. Capitolele II şi III ale lucrării analizează exemple concrete recente (1996-1999) de receptare a mitului Medeei în literatura germană contemporană pentru fiecare model în parte.

În ultimele decenii ale sec. al XX-lea s-a înregistrat o tendinţă puternică de reabilitare a Medeei, devenită şi figură-stindard a mişcării feministe. Valul de reabilitare a Medeei în literatura germană, şi, în general, în literatura europeană, culminează cu romanul Christei Wolf „Medeea. Glasuri”, care a reuşit să „corecteze” modelul euripideic, propunînd versiunea „autentică” a acestui mit, distorsionat şi instrumentalizat de patriarhat. Prin reabilitarea acestui personaj al mitologiei greceşti, Christa Wolf pune accentul pe probleme actuale ale Germaniei unificate, dar şi ale civilizaţiei europene, în general, reactualizînd şi descoperind totodată coordonate noi în abordarea mitului Medeei, cum ar fi problema intoleranţei, xenofobiei şi cea a creării „ţapilor ispăşitori”.

CuprinsCAPITOLUL I – Identitatea şi metamorfozele unui personaj
 • 1.1 Medeea – itinerarul unui mit
 • 1.2 Mitul Medeei. Varianta Euripide
 • 1.3 Mitul Medeei în literatura de limbă germană
 • 1.4 Revolta Medeei şi reabilitarea ei
 • 1.5 Modele de receptare a mitului antic

CAPITOLUL II - Medeea. Glasuri - model anticizant de rescriere a mitului
 • 2.1 Christa Wolf – între Est şi Vest
 • 2.2 Conceptul de mit al Christei Wolf
 • 2.3 Reabilitarea Medeei
 • 2.4 Problematica xenofobiei
 • 2.5 Mecanismele creării „ţapului ispăşitor”

CAPITOLUL III - Modele de receptare actualizantă şi fragmentară a mitului (Dea Loher Manhattan Medea şi Gerlind Reinshagen Uşa verde )
 • 3.1 Dea Loher în contextul dramaturgiei germane contemporane
 • 3.2 Medeea îm viziunea Deei Loher. Schiţarea unei poetici
 • 3.3 Gerlind Reinshagen – un portret
 • 3.4 Uşa verde - între vis şi realitate
 • 3.4 Elementul coral în piesa Uşa verde