Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Diversitatea şi particularităţile biologo-ecologice ale ornitofaunei oraşului Chişinău


Autor: Natalia Vasilaşcu
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Andrei Munteanu
doctor, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Consultant ştiinţific: Nicolae Zubcov
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 598.2/9-15

Adobe PDF document 2.51 Mb / în română
120 pagini


Cuvinte Cheie

ornitofaună, specie, biodiversitate, sinantropie, urbofile, adaptare, evoluţie, dinamică, densitate, diversitate, fenologie

Adnotare

Prezenta lucrare vine să sintetizeze şi să generalizeze datele despre starea actuală a ornitofaunei din ecosistemele urbane în teritoriul oraşului Chişinău.

În urma cercetărilor efectuate în perioada anilor 2003-2005, pe teritoriul oraşului Chişinău au fost identificate 89 specii ce aparţin la 57 de genuri, 33 de familii din 13 ordine. Din punctul de vedere al diversităţii taxonomice, ordinele de păsări investigate se deosebesc unul de altul. Cel mai numeros este ordinul Paseriforme, incluzând 18 familii, 35 de genuri, 56 de specii ceea ce reprezintă 56% din fauna pasărilor investigate.

Din totalul speciilor identificate în ornitofauna Chşinăului sunt prezente: vara – 36,59 % (75 specii), primăvara şi toamna – 40,00 % (82 specii) şi iarna doar 23,41 % (48 specii). În dependenţă de preferinţele locurilor de cuibărit, şi a legăturilor trofice, populaţiile de păsări din zona cercetată au fost atribuite la 7 grupe ecologice: arboricole, arbusticole, pe sol, cavităţi, clădiri, scorburi şi palustre. Majoritatea o constituie grupa arboricolă (25%) şi păsările care se cuibăresc în scorburi (25%), apoi cele ce preferă clădirile (17%), speciile arbusticole (14%), palustre (9%), pe sol (5%) şi cele ce preferă diverse tipuri de cavităţi (5%).

Au fost analizate elementele zoogeografice ale ornitofaunei oraşului ce aparţin la 11 grupe: palearctic, european-turkestanic, european, holarctic, lumea-veche, arctic, cosmopolit, siberian, sibiro-canadian, mediteranean, turkestano-mediteranean, cu predominarea speciilor cu areale de tip palearctic (41 specii) – 47%, european-turkestanic (16 specii) – 18%, şi european (15specii) – 17%. Totodată, a fost cercetată structura şi dinamica ornitofaunei urbane din opt tipuri de ecosisteme din oraşul Chişinău. S-a demonstrat că indicele de diversitate (Sλ) şi cel al dominanţei variază atât pe parcursul sezoanelor, cât şi de la un biotop la altul.

Pentru prima dată a fost elucidat gradul de sinantropie a speciilor de păsări din mediul urban. Sunt 7 specii obligatorii, 56 facultative, 19 provizorii, 7 specii neutre. Prin metodele analizei factoriale şi regresionale pentru prima dată a fost evidenţiat gradul înalt de interdependenţă a numărului de specii şi a densităţii faţă de factorii de mediu. Numărul de specii depinde mult de: suprafaţa ocupată de arbori (0,94), suprafaţa totală a parcului (0,93), suprafaţa ocupată de arbuşti (0,78) şi de prezenţa biotopului acvatic (0,52). Densitatea speciilor de păsări se află într-o corelaţie pozitivă cu suprafaţa lacurilor (0,78), suprafaţa ocupată de arbori (0,55) şi suprafaţa ocupată de răşinoase (0,46). O influenţă negativă asupra densităţii şi numărului de specii au suprafaţa asfaltată (-0,54) şi factorul de deranj (-0,44).

Rezultatele investigaţiilor, în aspect aplicativ vor servi la elaborarea recomandărilor privind crearea parcurilor prin sădirea speciilor de arbori şi arbuşti destinate măririi capacităţii ecologice pentru atragerea unui număr mai mare de specii de păsări în cadrul urbei, ceea ce va contribui la menţinerea echilibrului ecologic şi la optimizarea zonei de recreaţie a populaţiei. Informaţia despre indicii cantitativi ai ornitofaunei urbane şi adaptarea păsărilor la noile condiţii de viaţă pot fi utilizate în procesul de instruire a studenţilor din instituţiile de învăţământ.

Cuprins


CAPITOLUL I. Generalităţi privind istoricul cercetării ornitofaunei urbane (reviul literaturii)
 • 1.1 Istoricul cercetării ornitofaunei din Republica Moldova
 • 1.2 Istoricul cercetării ornitofaunei din localităţi
 • 1.3 Date privind procesul de urbanizare a ornitofaunei şi etapele de realizare a acestuia

CAPITOLUL II. Caracterizarea tipurilor de arii, habitate ale păsărilor din mediul urban
 • 2.1. Structura vegetaţiei din oraşul Chişinău
 • 2.2. Descrierea compoziţiei vegetale a parcului „Valea Morilor”
 • 2.3. Descrierea compoziţiei vegetale a parcului „Valea Trandafirilor”
 • 2.4. Descrierea structurii vegetale a Dendrariului
 • 2.5. Grădina publică „Ştefan cel Mare”
 • 2.6. Structura vegetală a cartierelor

CAPITOLUL III. Materiale şi metode de cercetare
 • 3.1. Metode de cercetare
 • 3.2. Materiale şi mijloace
 • 3.3. Etape de cercetare
 • 3.4. Metode de prelucrare analitică şi sintetică a datelor

CAPITOLUL IV. Particularităţile biologo-ecologice ale populaţiilor de păsări din mediul urban
 • 4.1. Situaţia taxonomică a avifaunei
 • 4.2. Situaţia zoogeografică a avifaunei
 • 4.3. Situaţia fenologică a avifaunei
 • 4.4. Distribuţia speciilor de păsări în spaţiul urban
 • 4.5. Preferinţele biotopice ale comunităţilor de păsări
 • 4.6. Afinitatea fitocenotică a comunităţilor de păsări
 • 4.7. Structura comunităţilor de păsări în diverse biotopuri din oraşul Chişinău
 • 4.8. Diversitatea comunităţilor de păsări din diverse tipuri de biotopuri
 • 4.9. Particularităţile de cuibărit ale păsărilor

CAPITOLUL V. Tendinţele procesului de sinantropie a populaţiilor de păsări în mediul urban
 • 5.1. Etapele de adaptare a păsărilor la mediul urban
 • 5.2. Formele de urbanizare a păsărilor
 • 5.3. Aspectele evolutive a ornitofaunei

CAPITOLUL VI. Dinamica comunităţilor de păsări în diverse tipuri de habitate
 • 6.1. Frecvenţa speciilor în teritoriu
 • 6.2. Dinamica sezonieră a ornitofaunei
 • 6.3. Influenţa factorilor de mediu asupra numărului şi densităţii populaţiilor de păsări din diferite biotopuri