Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Sinteza templată şi studiul compuşilor coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentaţi în baza tiosemicarbazidei alchilate


Autor: Maria Cocu
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Gărbălău
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Mihail Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 541.49+546.56’73’74’881

Adobe PDF document 1.39 Mb / în română
126 pagini

Cuvinte Cheie

Sinteza templată; compuşi coordinativi; compuşi macrociclici; compuşi chelaţi; complecşi ai metalelor 3d; baze Schiff; S-alchilizotiosemicarbazida

Adnotare

În lucrare au fost studiate procesele template ale metalelor 3d cu liganzi organici în baza S-alchilizotiosemicarbazidei şi derivaţilor lor cu compuşi β-dicarbonilici (acetil(benzoil)acetona, 2,6-diformilpiridina, 2,6-diformil-4-metilfenolul, 1-hidroxi-2-naftaldehida, dialdehida nitromalonică, 1,1,3,3-tetraetoxipropanul, 3-etoxiacroleina); proprietăţile şi structura complecşilor obţinuţi.

Au fost elaborate metode de sinteză ale compuşilor coordinativi cu contur deschis ai nichelului(II), cuprului(II), oxovanadiului(IV), cobaltului(II) cu liganzi tetradentaţi, ce conţin setul de atomi donor [N4], [N3O] şi [N2O2], precum şi două specii de sisteme hexaazamacrociclice: cu aranjare trans- şi cis- a fragmentelor tiosemicarbazidice, obţinuţi în rezultatul condensării template a liganzilor bidentaţi şi închiderea ciclurilor precursorilor chelaţi.

Au fost obţinuţi şi separaţi în stare cristalină 23 compuşi noi şi confirmate structurile a 8 reprezentanţi ai diferitor specii prin metoda cu raze X.

În urma efectuării măsurătorilor magnetici ai substanţelor obţinute, studiului spectrelor electronice, IR şi RMN, precum şi descifrarea cu raze X a structurii unor reprezentanţi, a fost stabilită structura plan-pătrată şi pătrat-piramidală a compuşilor obţinuţi.

Rezultatele investigaţiilor prin metoda spectrometriei de masă au confirmat corelarea structurii compuşilor coordinativi în stare gazoasă cu stereochimia lor în stare cristalină.

Au fost stabilite însuşirile biologice de biostimulatori (acumularea biomasei, sporirea activităţii enzimatice) ale unor compuşi coordinativi ai nichelului(II), cuprului(II), oxovanadiului(IV) şi cobaltului(II), aceste proprietăţi fiind influenţate de generatorul de complex, precum şi de natura liganzilor.

Au fost stabilite proprietăţile coloristice ale unor compuşi complecşi ai nichelului în urma testării lor în calitate de pigmenţi pentru colorarea maselor plastice.

Rezultatele prezentate în lucrare au constituit obiectul a 5 articole ştiinţifice, 11 teze la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale şi un brevet de invenţii.

Cuprins


CAPITOLUL 1. S-alchilizotiosemicarbazidele ca sinton în sinteza templată.
 • 1.1. Compuşi chelaţi ai metalelor 3d cu liganzi în baza S-alchilizotiosemicarbazidelor
 • 1.1.1. Chelaţi mononucleari
 • 1.1.2. Chelaţi binucleari
 • 1.2. Sisteme macrociclice ale metalelor 3d cu liganzi în baza S-alchilizotiosemicarbazidelor
 • 1.2.1. Compuşi macrociclici mononucleari
 • 1.2.2. Compuşi macrociclici binucleari
 • REZULTATE ŞI DISCUŢII

Capitolul 2. Studiul produşilor reacţiilor de asamblare a S-metilizotiosemicarbazidei
 • 2.1. Asamblarea sistemelor cu contur deschis
 • 2.1.1. Compuşi chelaţi ai unor metale 3d cu liganzi în baza S-metilizotiosemicarbazidei şi acetilacetonei
 • 2.1.2. Complexul asimetric al nichelului(II) cu liganzi în baza S-metilizotiosemicarbazonei-benzoilacetonei
 • 2.1.3. Compuşi complecşi ai nichelului(II) şi cuprului(II) cu liganzi în baza S-metilizotiosemicarbazidei şi compuşilor dicarbonilici aromatici

CAPITOLUL 3. Studii privind sinteza, proprietăţile şi structura compuşilor coordi- nativi macrociclici ai nichelului(II), cuprului(II), cobaltului(II) şi cobaltului(III) cu liganzi în baza S-alchilizotiosemicarbazidelor
 • 3.1. Compusul macrociclic trans- al nichelului(II) cu liganzi în baza
 • S-metilizotiosemicarbazonei-benzoilacetonei
 • 3.2. Compuşi macrociclici asimetrici ai cobaltului(II) şi cobaltului(III) cu liganzi în baza
 • S-metilizotiosemicarbazidei şi 3-etoxiacroleinei sau dialdehidei nitromalonice
 • 3.3. Compuşi macrociclici ai nichelului(II) şi cuprului(II) cu liganzi în baza bis-(S-alchilizotiosemicarbazonelor)-dialdehidei nitromalonice şi 1,1,3,3-tetraetoxipropanului

CAPITOLUL 4. Aspecte privind aplicarea practică a complecşilor metalelor 3d cu liganzi în baza S-metilizotiosemicarbazidei şi a compuşilor carbonilici bifuncţionali
 • 4.1. Activitatea biologică a compuşilor coordinativi ai nichelului(II), cuprului(II) şi oxovanadiului(IV) cu liganzi în baza S-metilizotiosemicarbazidei
 • 4.2. Unele proprietăţi coloristice ale compuşilor complecşi ai nichelului(II) cu liganzi tetradentaţi asamblaţi din S-metilizotiosemicarbazonele-acetil(benzoil)acetonei şi 1-hidroxi-2-naftaldehida
 • PARTEA EXPERIMENTALĂ

CAPITOLUL 5. Metode de sinteză, analiză şi cercetare
 • 5.1. Reactivi iniţiali
 • 5.2. Prepararea şi purificarea compuşilor complecşi
 • 5.3. Condiţiile de cultivare a microorganismelor
 • 5.4. Testarea combinaţiilor complexe în calitate de coloranţi pentru masele plastice
 • 5.5. Metode de analiză.
 • 5.6. Determinarea parametrilor fizici şi fizico-chimici