Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice polifuncţionale din diterpenoidele labdanice larixol şi sclareol


Autor: Alexandru Ciocârlan
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Pavel Vlad
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Chimie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 544.5+547.544.16+547.7/8+547.91+577.1

Adobe PDF document 1.02 Mb / în română
135 pagini


Cuvinte Cheie

Diterpenoide labdanice, compuşi norlabdanici, sesquiterpenoide drimanice, scindare fotolitică de tip Norrish II, fotooxidare sensibilizată de tip Norrish I, dehidrogenare fotooxidativă, difracţie prin raze X

Adnotare

Lucrarea este dedicată elaborării metodelor noi şi eficiente de sinteză dirijată şi stereoselectivă a sesquiterpenoidelor drimanice polifuncţionale cu activitate biologică. Pornind de la diterpenoidele labdanice accesibile larixol şi sclareol şi derivaţii norlabdanici ai acestora, folosind ca etapă cheie scindarea fotolitică de tip Norrish II au fost sintetizate dienele drimanice: 6a-acetoxi-drim-8(12),9(11)-diena, drim-8(12),9(11)-dien-6-ona, drim-7,9(11)-dien-6-ona şi drim-7,9(11)-diena, sintoni convenabili pentru sinteza derivaţilor drimanici polifuncţionali şi a terpenoidelor superioare.

Din produsele reacţiei de fotoliză au fost izolaţi şi caracterizaţi, inclusiv şi prin metoda difracţiei cu raze X, compuşii norlabdanici secundari cu structuri bi- şi triciclice neordinare: 6a-acetoxi-9,13b-epoxi-13b-metilpodocarpan, (1S,3S,6R,7R,9S,10R)-3,6,7,11,11-pentametil-2-oxa-tetraciclo-[8.4.0.01,6.03,7]-tetradec-9-il аcetat, 6a-acetoxi-8b,13β;13α,17-diepoxi-14,15-bisnor-labdan, ciclobuto-(18→6)-14,15-bisnorlabd-8(17)-en-6-ol-13-ona şi 2,4-dinitrofenilhidrazonele obţinute din ultimul compus.

Au fost realizate sintezele noi, scurte şi eficient ale compuşilor naturali şi biologic activi: (+)-drim-9(11)-еn-8a-ol, (-)-albrassitriol, (-)-epi-albrassitriol, fragrolida, 6a-acetoxieurifuran, 6a-hidroxieurifuran, 6-cetoeurifuran şi demonstrată utilitatea reacţiei de dehidrogenare fotooxidativă a compuşilor drimanici şi homodrimanici ce conţin unitatea structurală caracteristică „8-en-7-onelor”, obţinându-se a,a¢-dienonele: esterul metilic al acidului 11-homodrim-5,8-dien-7-on-12-oic şi 11, 12-diacetoxidrim-5,8-dien-7-ona.

În baza drim-7,9(11)-dienei au fost sintetizaţi selectiv compuşii polihidroxilaţi: drim-7-en-9α,11-diol, drim-9(11)-en-7α,8α-diol, drim-7α,8α,9α,11-tetraol şi drim-7β,8β,9α,11-tetraol, care pot servi în calitate de intermediari pentru sinteza diterpenoidelor labdanice cu activitate biologică.

Cuprins


Capitolul 1. Sesquiterpenoide drimanice polifuncţionalizate în ciclul B
 • 1.1. Compuşi drimanici cu trei grupe funcţionale în ciclul B
 • 1.1.1 Compuşi drimanici cu trei grupe funcţionale, una dintre acestea ocupând poziţia C-5 sau C-6
 • 1.1.2. Compuşi drimanici cu trei grupe funcţionale ataşate la atomii de carbon C-7, C-11, C-12 şi C-7, C-8, C-11
 • 1.1.3. Compuşi drimanici ce conţin grupe funcţionale în poziţiile C-8, C-11 şi C-12
 • 1.2. Compuşi drimanici ce conţin patru grupe funcţionale în ciclul B
 • 1.2.1. Compuşi drimanici cu grupe funcţionale ataşate la atomii de carbon
 • 1.2.2. Compuşi drimanici cu grupe funcţionale în poziţiile C-7, C-8, C-11 şi C-12
 • 1.2.3. Derivaţi drimanici cu grupe funcţionale ataşate la atomii de carbon C-7, C-9, C-11 şi C-12
 • 1.3. Compuşi drimanici cu cinci grupe funcţionale în ciclul B
 • 1.3.1. Compuşi drimanici cu grupe funcţionale în poziţiile C-5, C-7, C-8, C-11 şi C-12
 • 1.3.2. Drimani funcţionalizaţi la atomii de carbon C-6, C-7, C-8, C-11 şi C-12
 • 1.3.3. Derivaţi drimanici funcţionalizaţi la atomii de carbon C-6, C-7, C-9, C-11 şi C-12

Capitolul 2. Rezultate şi discuţii
 • 2.1. Sinteza dienelor drimanice funcţionalizate în poziţia C-6 din larixol
 • 2.2 Sinteza (+)-drim-9(11)-en-8α-olului din sclareol
 • 2.3 Sinteza albrassitriolilor din larixol
 • 2.4. Sinteza fragrolidei şi 6-cetoeurifuranului din larixol
 • 2.5. Dehidrogenarea fotooxidativă a D8– drimen- şi D8-11-homodrimen-7-onelor în a, a¢-dienone
 • 2.6 Sinteza drim-7,9(11)-dienei şi a derivaţilor ei hidroxilaţi

Capitolul 3. Partea experimentală