Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modificarea indicilor fertilităţii cernoziomului carbonatic şi a productivităţii florii-soarelui sub influenţa sistemelor de fertilizare în asolament de cîmp


Autor: Stefanov Ivan
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.04 - Agrochimie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Constantin Zagorcea*
doctor habilitat în agricultură, profesor universitar,
Consultant ştiinţific: Valentin Ungureanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română
Adobe PDF document0.35 Mb / în rusă

Teza

CZU 631.816:631.45:633.854.78

Adobe PDF document 1.19 Mb / în rusă
139 pagini


Adnotare

A fost studiată fertelitatea solurilor de ciornoziom carbonatic şi în deosebi îngrăşarea solului şi suportatea culturii floarea soarelui - ca cultură de încheiere a asolamentului în condiţiile solirilor de ciornoziom carbonatic prelucrate cu înrăşăminte organice (băligar) şi minerale în diferite variaţii şi cantităţi, şi rezultatele utilizării sistematice şi îndelungate (din anul 1963) sub culturile cerealiere – prăşirâtoare în al 6-lea ciclu complet de asolament cu culturi cerealiere – prăşitoare.

Îngrăşămintele au fost întroduse în sol toamna în timpul lucrărilor principale de prelucrare a solului. Drept tehnologie de bază zonă, a servit tehnologia de cultivare a floarei soarelui recomandate pentru zonele centrale a Republicii Moldova.

Teza este compusă din următoarele compartimente:

În lucrare sînt prezentate următoarele date experimentale privitor la: conţinutul şi rezerva în stratul de 00 – 60 cm cu diferit nivel de îngrăşare a solului, după fazele vegetaţie a floarei soarelui; umiditatea generală şi productivă; nitrăţi; formele de migraţie a potasiului şi fosforului; conţinutul şi rezervelor de humus; numărul vermilor de ploae; ritmul de mineralizare a fibrelor în solurile îngrăşate neuniform; dezvoltarea plantelor; productivitatea cerealelor sia vegetaţiei; indicii de calitate a cerealelor; conţinutul NPK în cereale şi vegetaţie, şi eliminarea lor. Sînt prezentate date experimentale privitor la activitatea microbiologică a solului. S-a efectuat aprecierea economică a variantelor şi normelor studiate, combinaţiile şi corelaţiile îngrăşămintelor organice (băligar) şi minerale referitor la cultura niomonalizată.

S-a demonstrat că îngrăşămintele stimulează îmbunătăţirea regimului de alimentare cu apă şi hrană a solului, majoreză eficient fertilitatea solutilor de ciornoyiom carbonatic, iar în numele cazuri majorează activitatea microflorei solului şi ca urmare se răsfrînde asupra nivelului fertilităţii potenţiale şi productivităţii culturii în cauză.

În anii secetoşi îşi cu umiditate moderatp cultura floarea soarelui reacţionează pozitiv la prelucrarea solului cu îngrăşăminte organice (băligar) în combinare cu NPK în proporţii mici. Îngrăşămintele aplicate, esenţial au majorat productivitatea şi calitatea culturii cultivate.

Evident că, din punct devedere economic, este mai rentabil de a întroduce în solurile destinate pentru recoltarea floarei soarelui numai îngrăşăminte azoto – fosfatice în cantitaţi N50-75 kg, P25-38 kg a substanţiei aplicate şi defolosi rezultatele utilizării îngrăşămintelor organice.