Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ambianţa artistică din Republica Moldova. Anii 1940-1990


Autor: Rocaciuc Victoria
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Tudor Stăvilă
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 73.03„1940/1990”(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.69 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

realism socialist, metodă, concept, concepţie, stil, gen, curent artistic, decorativism, naturalism, stil auster, compoziţie, tematică, aspect estetic, criteriul finalităţii, pictură, sculptură, grafică, scenografie, tapiserie, ceramică, artă decorativaplicată, adevăr artistic, tipic, liric, epic, dramatic, patos, naţional, universal, multinaţional, internaţional, expoziţie, experiment, convenţional, individualitate, libertate de exprimare, imagine artistică

Adnotare

Investigaţia stiinţifică a evoluţiei ambianţei artistice din Republica Moldova din anii 1940-1990 permite o analiză mai detaliată a procesului de creaţie, a aspectelor si factorilor ce l-au influenţat. Este o perioadă complexă, contradictorie, dar conţine si realizări de voaloare în domeniul plastic.

În cadrul analizei informaţiei reflectate în procesele-verbale ale expoziţiilor de artă plastică si în alte surse documentare, autorul a avut posibilitate să evidenţieze tendinţele de bază ale dezvoltării artelor plastice caracteristice pentru fiecare deceniu al perioadei cercetate. Astfel, au fost studiate categoriile estetice, care au servit drept criterii de analiză a operelor artistilor plastici moldoveni din perioada sovietică. La acestea se refereau frumosul si urîtul; liricul, epicul si dramaticul; patosul, adevărul artistic, tipicul; naţionalul, universalul, internaţionalul, multinaţionalul etc. Partinitatea ca element definitoriu includea, de asemenea, respectivele categorii si forma un suport pentru afirmarea si instaurarea realismului socialist în ambianţa artistică din RSS Moldovenească. După încheierea perioadei sovietice în estetica plastică moldovenească va apărea noţiunea-categorie de comercial.

O altă latură marcantă, care a influenţat dezvoltarea esteticii moldovenesti sovietice, a fost tematica propusă de Ministerul culturii din URSS. În procesul de analiză a problemei respective, autorul a propus două grupuri sau două modalităţi de structurare a tematicii operelor din perioada vizată:

1. Tematica cu caracter general sau unitar pentru toate republicile URSS.

2. Tematica cu caracter particular sau concret, care a fost oglindită în planurile tematice ale expoziţiilor ori se deducea din denumirile respectivelor expoziţii.

Examinarea si sistematizarea datelor factologice care ţin de ambianţă artistică a cuprins, în special, problematica legată de acţiunile artistice din perioada respectivă: activităţile expoziţionale, structura, specificul si evoluţia lor în contextul sociocultural. Structurarea expoziţiilor pe categorii, tip si forme a permis oglindirea stării obiective a artelor plastice din perioada studiată. În înceheiere a fost propus un model de structurare a acestora. Utilizînd această structură autorul a reusit să analizeze dinamica expoziţiilor organizate de lucrătorii Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, pe parcursul anilor 1950-2000, constatîndu-se legătura directă între dezvoltarea proceselor expoziţionale, politice si socioculturale derulate în comunitate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Realismul socialist: suport si criterii în contextul artei plastice din RSS Moldovenească
  • 1. Repere teoretice despre realism
  • 2. Definiţia realismului socialist
  • 3. Estetica realismului socialist în contextul artelor plastice din RSSM
  • 4. Tematica operelor în creaţia plasticienilor moldoveni în perioada sovietică.

CAPITOLUL II. Expoziłiile de artă plastică din RSSM în perioada 1940-1970
  • 1. Expoziţiile de artă plastică din RSS Moldovenească în contextul sociocultural al anilor 1940
  • 2. Expoziţiile de artă plastică din RSS Moldovenească în contextul sociocultural al anilor 1950
  • 3. Expoziţiile de artă plastică din RSS Moldovenească în contextul sociocultural al anilor 1960

CAPITOLUL III. Arta plastică din RSSM în perioada 1970-1990
  • 1. Expoziţiile de artă plastică din RSS Moldovenească în contextul sociocultural al anilor 1970
  • 2. Expoziţiile de artă plastică din RSS Moldovenească în contextul sociocultural al anilor 1980

CAPITOLUL IV. Deschideri spre vest: arta plastică din Republica Moldova în noile condiłii istorice după anii 1990
  • 4.1. Expoziţiile de artă plastică din RSS Moldovenească în contextul sociocultural al anilor 1990