Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


17.00.04 – Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Studiul artelor;

Formula specialităţii:
Studiul artei plastice, artei aplicate, decorative şi arhitecturii este o ştiinţă socio-umană ce are ca obiect de studiu geneza, istoria şi tipologia inclusiv morfologia artelor menţionate. În calitate de parte componentă a Studiului tuturor artelor, sfera de cercetare a Studiului artei plastice, artei aplicate, decorative şi arhitecturii este limitată de domeniul artelor vizuale (cu excepţia artelor audio-vizuale de tipul cinematografiei sau televiziunii). Cercetările în domeniul studiului artei plastice, artei aplicate, decorative şi arhitecturii pot avea o importanţă atât teoretică cât şi practică, pot ţine atât de domeniul ştiinţei fundamentale cât şi de cel al ştiinţelor aplicative.

Direcţii de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.
Investigaţiile la specialitatea 17.00.04 „Arta plastică, arta aplicată, decorativă şi arhitectură” apelează adesea la datele factologice, metodele de cercetare şi instrumentarul de noţiuni ce sunt comune cu alte discipline adiacente sau complementare.

Astfel, deosebirea între specialitatea 17.00.04. Arta plastică, arta aplicată, decorativă şi arhitectura” şi specialitatea 07.00.12 – Istoria artei, ţine de faptul, că prima pune accentul pe particularităţile tipologice, morfologice şi antologice de constituire a operelor de artă şi pe particularităţile recepţionării operei de artă de către privitor (sau spectator), pe când a doua disciplină, în calitate de ştiinţă pir istorică, studiază fenomenele istoriei artelor dintr-o perspectivă mai mult diacronică – în forma unor înlănţuiri sau consecutivităţi de fapte artistice, cerinţe, stiluri şi personalităţi marcante din sfera culturii şi artei.

Specialitatea „Arta teatrală” (17.00.01) dispune de o metodologie de studiu similară cu disciplina 17.00.04 dar se concentrează asupra a cu totul altei totalităţi de fenomene artistice – lumea teatrului.

Unele puncte de tangenţă pot fi găsite în subdiviziunea „Scenografiei” a „Artei teatrale”. Or, „scenografia” este un tip de artă ce ţine atât de arta spectacolului cât şi de artele plastice. În consecinţă această subdiviziune a „Artei teatrale” poate fi studiată (în dependenţă de obiectivele propuse) „utilizând metodologia ştiinţifică aplicată ambelor tipuri de artă.

Specialitatea 17. 00.03 (Cinematografia, televiziunea şi alte genuri de artă audiovizuală) se deosebeşte de specialitatea 17.00.04. (Arta plastică...) prin faptul că studiază o serie de arte spaţio-temporale şi nu doar spaţiale.

Se deosebesc radical şi limitele cronologice de studiere a fenomenelor artistice în cazul ambelor discipline (cinematografia şi televiziunea fiind „arte tinere” în raport cu arhitectura sau artele plastice).

Specialitatea 17.00.06. - Estetica tehnică şi designul este o specialitate care poate avea anumite puncte de tangenţă în ceea ce priveşte obiectul de studiu cu subdiviziunea „Artele aplicate” a specialităţii 17.00.04.

Dar există o diferenţă de abordare a fenomenelor artistice. Disciplina 17.00.04, studiază artele aplicate în primul rând din perspectiva sincronico-diacronică a evoluţiei istoriei şi tipologiei artelor vizuale, pe când estetica tehnică şi design-ul studiază fenomene similare din perspectiva sincronică-diacronică a evoluţiei istoriei şi tipologiei artelor vizuale, pe când estetica tehnica şi design-ul studiază fenomene similare din perspectiva perceperii lor de către spectator (cumpărător!?) şi din perspectiva situării esteticii tehnice şi a design-ului în câmpul culturii contemporane.

Specialitatea 17.00.08 (Teoria artei) este o disciplună ce furnizează specialităţii 17.00.04 (arta plastică, aplicată, decorativă şi arhitectura...) o serie de noţiuni teoretice importante pentru elaborarea propriei metodologii. Dar „Teoria artei” este o ştiinţă „de sinteză”, care nu operează nemijlocit cu faptele sau fenomenele artistice concrete, ci utilizează deja informaţia preluată şi prelucrată anterior de celelalte specialităţi (de la 17.00.01 la 17.00.06) din cadrul domeniului Studiului Artelor.

Specialitatea 18.00.01 – Teoria şi istoria arhitecturii, restaurarea şi reconstrucţia obiectelor istorico-culturale are unele puncte de tangenţă cu compartimentul „arhitectura” al specialităţii 17.00.04. Dar obiectul de studiu al disciplinei „Artă plastică, decorativă, aplicată şi arhitectura este mai vast, întrucât include şi alte arte vizuale.

Pe de altă parte, domeniu „restaurarea şi reconstrucţia obiectelor istorico-culturale, este un domeniu specific doar specialităţii 18.00.01 şi nu intră în sfera de abordare a specialităţii 17.00.04.

Specialitatea 18.00.02. Arhitectura edificiilor şi construcţiilor este un domeniu interdisciplinar, în care pe lângă specificul pur arhitectural un rol important îl joacă aspectele tehnico-inginereşti. Aceste aspecte se află, însă, în afara domeniului de cercetare a specialităţii 17.00.04.

Specialitatea 18.00.04 – urbanism, planificare raională, arhitectura de landşaft şi planificarea localităţilor rurale, are puncte de tangenţă cu specialitatea 17.00.04, doar în ceea ce priveşte istoricul şi particularităţile stilistico-tipologice a urbanismului şi arhitecturii de landşaft. Domeniul practicii concrete de planificare a localităţilor rurale, a centrelor raionale, a obiectivelor de arhitectură este absolut străin specialităţii 17.00.04.

Specialitatea 22.00.06 – Sociologia vieţii spirituale este un domeniu filosofico-sociologic care utilizează cu totul alte metode şi metodologii de cercetare, decât specialitatea 17.00.04. Dar datele factologice concrete, obţinute în cadrul disciplinei 17.00.04 (arta plastică, decorativă, aplicată şi arhitectura) pot fi utilizate şi de disciplina 22.00.06, pentru a elabora pronosticuri sau alte tipuri de sinteze, specifice disciplinelor sociologice.

Specialitatea 24.00.03 - Muzeologie, conservarea şi restaurarea obiectelor de istorie şi cultură, este un domeniu ştiinţific aplicativ, care utilizează în arsenalul său de mijloace, rezultatele obţinute în cadrul disciplinei 17.00.04 în special în ceea ce priveşte domeniul artelor plastice şi a celor decorative. Dar tipul de abordare a faptelor artistice în cadrul muzeologiei este determinat nu atât de necesitatea elaborării unor sinteze cu caracter istorico-cultural sau stilistico-tipologic, ci de necesităţile practicilor muzeografice, în special de necesităţile ce ţin de atribuirea şi datarea concretă a obiectelor de patrimoniu din colecţiile muzeificate. În afara disciplinei 17.00.04 se află şi problemele tehnice şi tehnologice, ce ţin de conservarea şi restaurarea obiectelor de istorie şi cultură.

Tezele de doctorat se expediază pentru susţinere în consiliul specializat 17.00.04 – Studiul Artelor. Artă plastică, arta aplicată şi decorativă şi arhitectura.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii 17.00.04 cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Ciobanu Constantin, doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior, şeful secţiei „Arte plastice” a Institutului Studiul Artelor al A.Ş.M.;
  2. Stavilă Tudor, doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior, directorul Institutului Studiul Artelor al A.Ş.M.;
  3. Malcoci Vitalie, doctor în studiul artelor, şeful secţiei „Arhitectură, arte decorative şi design” al Institutului Studiul Artelor al A.Ş.M.

Recenzenţii:

  1. Toma Ludmila, doctor în studiul artelor, colaborator ştiinţific coordonator al Secţiei „Arte plastice” a Institutului Studiul Artelor al A.Ş.M.;
  2. Şlapac Mariana, doctor în studiul artelor, colaborator ştiinţific superior al secţiei „Arhitectură, arte decorative şi design” al Institutului Studiul Artelor al AŞM.;
  3. Ciocanu Sergiu, doctor în studiul artelor, colaborator ştiinţific superior al secţiei „Arhitectură, arte decorative şi design” al ISA al AŞM.