Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii


Autor: Nederiţa Alexandru
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Teza

CZU 657.47(478)(043)

Adobe PDF document 1.63 Mb / în română
277 pagini


Cuvinte Cheie

venituri, cheltuieli, rezultat financiar, contabilitate, recunoaştere, evaluare, standard, contabilitate de angajamente, impozit pe profit, taxă pe valoarea adăugată, politică de contabilitate, document primar, registru contabil, cont contabil, raport financiar, element contabil, fapt economic, valoare justă, principii contabile fundamentale, activitate ordinară, eveniment extraordinar

Adnotare

Teza este dedicată examinării unui cerc vast de probleme teoretice, metodologice şi aplicative ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor din diferite sectoare şi ramuri ale economiei naţionale a Republicii Moldova.

În teză sînt analizate şi aprofundate noţiunile de venituri şi cheltuieli, fiind recomandate criterii noi de clasificare a acestora, în funcţie de scopurile utilizării informaţiilor. Sînt examinate problemele recunoaşterii şi evaluării elementelor de venituri şi cheltuieli cu specificarea modului de aplicare a conceptelor şi principiilor contabile fundamentale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sînt abordate aspectele metodologice generale ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor şi formulate recomandările privind elaborarea şi prezentarea politicii de contabilitate, aplicarea documentelor primare, registrelor de evidenţă şi a conturilor contabile, generalizarea în rapoartele financiare a informaţiilor aferente veniturilor şi cheltuielilor.

În lucrare este tratată problematica contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor din vînzarea bunurilor, prestarea serviciilor, utilizarea activelor de către terţi, decontarea creanţelor compromise şi a datoriilor cu termen de prescripţie expirat, reflectarea rezultatelor inventarierii, înregistrarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, producerea evenimentelor extraordinare, calcularea impozitului pe profit şi din alte fapte economice. Sînt fundamentate, de asemenea, căile de perfecţionare a contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor sus-menţionate în scopul asigurării unui grad înalt de relevanţă, credibilitate şi comparabilitate a informaţiilor financiare.

Pentru prima dată în lucrare sînt identificate particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor micului business şi stabilite direcţiile de modernizare a acesteia în funcţie de sistemul contabil aplicat. Este elaborată, de asemenea, metodologia de contabilizare a veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de leasing, exploatării anvelopelor şi deservirii tehnice a mijloacelor de transport, rabaturilor (adaosurilor) cooperatiste în concordanţă cu cerinţele internaţionale şi nivelul actual de dezvoltare economică a întreprinderilor din Republica Moldova.

Abordările teoretice şi recomandările practice din teză au fost utilizate la elaborarea Legii contabilităţii (în redacţie nouă), a 5 standarde naţionale de contabilitate şi a 3 comentarii privind aplicarea acestora, a Planului de conturi contabile şi a altor acte normative care sînt implementate în practica contabilă a întreprinderilor autohtone.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Bazele teoretice şi metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii
 • 1.1. Delimitări conceptuale privind veniturile şi cheltuielile.
 • 1.2. Probleme aferente recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor.
 • 1.3. Consideraţii privind evaluarea veniturilor şi cheltuielilor
 • 1.4. Aspecte metodologice generale ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor.

CAPITOLUL 2. Abordări metodologice şi aplicative privind contabilitatea veniturilor întreprinderii.
 • 2.1. Contabilitatea veniturilor din vînzarea bunurilor
 • 2.2. Contabilitatea veniturilor din prestarea serviciilor.
 • 2.3. Contabilitatea veniturilor din utilizarea activelor întreprinderii de către terţi.
 • 2.4. Contabilitatea altor venituri

CAPITOLUL 3. Abordări metodologice şi aplicative privind contabilitatea cheltuielilor întreprinderii
 • 3.1. Contabilitatea cheltuielilor aferente bunurilor vîndute
 • 3.2. Contabilitatea cheltuielilor din returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute..
 • 3.3. Contabilitatea cheltuielilor privind serviciile prestate.
 • 3.4. Contabilitatea altor cheltuieli

CAPITOLUL 4. Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor din diferite sectoare şi ramuri ale economiei naţionale.
 • 4.1. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor micului business
 • 4.2. Probleme specifice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în întreprinderile de transport auto
 • 4.3. Unele probleme ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în companiile de leasing .
 • 4.4. Aspecte problematice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor cooperativelor de întreprinzător.