Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Strategii de cooperare internaţională a sectorului agroalimentar al României


Autor: Cristina – Antoaneta Ciungu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Boris Chistruga
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 338.43: 336.144 (498+478)(043.2)=135.1 C55

Adobe PDF document 0.98 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

potenţial agricol, creştere economică, aderare, capital, resurse financiare, preţ, obiectiv strategic, structuri agricole, subvenţionare, creditarea agriculturii, sistem de management, managementul exploataţiilor agricole, relaţii economice, cerere, ofertă, dezvoltare, prognoze, resurse funciare, proces de producţie, productivitate, economie de piaţă, eficienţă, cost unitar, utilizare extensivă, utilizare intensivă, tehnologii, rentabilitate

Adnotare

În condiţiile actuale de dezvoltare a societăţii, se constată, că sectorul agroalimentar, ca şi componentă a economiei naţionale, este unul dintre cele mai importante, deoarece, de nivelul de funcţionare al lui depinde în mare măsură calitatea vieţii.

De aceea, structurile manageriale din agricultură şi industria alimentară manifestă în mod constant o preocupare majoră pentru elaborarea unor politici care să asigure producătorilor agricoli şi industriaşilor condiţii cât mai prielnice pentru realizarea unor produse agroalimentare de bună calitate şi în cantităţi, care să acopere în cât mai mare măsură nevoile de consum ale populaţiei.

Studiile întreprinse de autor, relevă, prioritate rolul deciziilor în activitatea de conducere şi coordonare a sectorului agroalimentar şi, de competenţele specialiştilor, de dezvoltarea managementului în domeniu şi necesită aplicarea celor mai noi rezultate ale cercetătorilor.

Un rol important pentru dezvoltarea durabilă şi apropierea de structurile europene din mediul rural, îl au diferitele programme de finanţare externă. Trecerea la economia de piaţă implică reânfiinţarea principalelor instituţii de piaţă, printre care şi cea a burselor de mărfuri şi valori.

Scopul tezei constă în evidenţierea rezultatelor calculelor autorului şi datele statistice din documente oficiale, privind coordonarea producţiiei agricole, programele de dezvoltare a agriculturii în condiţiile integrării şi globalizării economice .

Investigaţiile autorului au urmărit realizarea acestui scop, stabilind direcţiile principale în care s-ar putea îndrepta agricultura şi produsele agroalimentare, comerţul cu aceste produse, pătrunderea pe pieţele externe cu aceste produse .

Structura tezei este determinată de obiectivele şi sarcinile lucrării şi cuprinde patru capitole, fiecare capitol fiind divizat în mai multe paragrafe în care sunt expuse cele mai importante aspecte ale temei lucrării.

Capitolul I. Cadrul metodologic privind cooperarea internaţională a sectorului agroalimentar, cuprinde curentele şi conceptele cele mai importante privind specificul activităţilor din sectorul agroalimentar al României şi R. Moldova, precum ,şi tendinţele europene privind dezvoltarea acestui sector, rolul său în dezvoltarea celorlalte sectoare ale economiei. Se relevă faptul, că nivelul de dezvoltare a sectorului agroindustrial din cele două ţări actualmente , depinde în mare măsură de procesele de integrare cu economiile ţărilor occidentale, care sunt extrem de complexe şi cu consecinţe majore pentru ţările implicate.

În capitolul II – Diagnosticul stării actuale a managementului financiar al sectorului agroalimentar sunt analizate particularităţile agriculturii în etapa actuală, obiectivele strategice de dezvoltare durabilă a agriculturii României şi R. Moldova, formele şi modalităţile de finanţare a agriculturii. S-au relevat şi unele consideraţii ale autorului privind restructurarea şi subvenţionarea acestui sector .

În capitolul III – Perspectivele dezvoltării sectorului agroalimentar al României şi R. Moldova sub influenţa Uniunii Europene, sunt abordate strategiile manageriale de finanţare a acestui sector, politicile în domeniul calităţii privind unele ramuri agricole, politica activităţii de ocupare a forţei de muncă şi modalităţi de atragere a capitalului străin şi utilizarea lui .

În capitolul IV – Studiul de caz analitic privind eficienţa strategiilor manageriale şi financiare în domeniul panificaţiei în Oltenia, sunt prezentate unele caracteristici ale S.C. VEL PITAR, din TÂRGU-JIU.

Cuprins


CAPITOLUL I. Cadrul metodologic privind cooperarea internaţională a sectorului agroalimentar
 • 1.1. Cooperarea internaţională ca factor al creşterii economice în sectorul agroalimentar
 • 1.2. Concepte şi consideraţii privind specificul cooperării internaţionale şi dezvoltării agriculturii
 • 1.3. Rolul sectorului agroalimentar şi importanţa finanţării acestuia

CAPITOLUL II. Diagnosticul stării economico-financiare a sectorului agroalimentar
 • 2.1. Obiective strategice de dezvoltare durabilă a agriculturii României
 • 2.2. Forme şi modalităţi de cooperare internaţională în sectorul agroalimentar
 • 2.3. Consideraţii privind restructurarea şi subvenţionarea agriculturii

Capitolul III. Perspectivele dezvoltării sectorului agroalimentar al româniei la etapa postaderare.
 • 3.1. Strategii manageriale de dezvoltare şi finanţare a sectorului
 • agroalimentar
 • 3.2. Politici de finanţare în domeniul calităţii privind unele ramuri agricole.
 • 3.3. Politica activă de ocupare a forţei de muncă în sectorul agricol
 • 3.4. Modalităţi de atragere a capitalului străin şi internaţionalizarea lui

Capitolul IV. Eficienţa strategiilor manageriale şi financiare în domeniul panificaţiei în oltenia
 • 4.1. Consideraţii privind specificul industriei de panificaţie din zona Olteniei
 • 4.2 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari ai „ S.C. VEL PITAR SA” Târgu-Jiu