Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.08 – Programa examenului de doctorat : Drept penitenciar


Drept penitenciar

Tema 1. Definirea, obiectul, principiile şi sarcinile dreptului execuţional penal.

Noţiunea de drept execuţional penal. Locul dreptului execuţional penal în sistemul de drept.

Obiectul dreptului execuţional penal. Relaţiile juridice execuţional penale. Subiecţii relaţiilor execuţional penale.

Conţinutul relaţiilor execuţional penale.

Dreptul execuţional penal şi ramurile învecinate ala sistemului de drept. Legătura dintre dreptul execuţional penal şi dreptul penal, dreptul procesual penal, dreptul administrativ, dreptul muncii şi criminologia.

Principiile dreptului execuţional penal. Noţiunea sistemului principiilor de drept execuţional penal. Principiile juridice generale ale dreptului execuţional penal: legalitatea, umanismul, democratismul. Principiile speciale ale dreptului execuţional penal.

Ştiinţa dreptului execuţional penal. Noţiunea, esenţa, conţinutul şi sarcinile ei. Obiectul ştiinţei dreptului execuţional penal. Metodele de cercetare ştiinţifică a dreptului execuţional penal. Locul ştiinţei dreptului execuţional penal în sistemul ştiinţelor juridice.

Obiectul, metoda şi sistemul cursului de drept execuţional penal ca o disciplină de studiu.

Tema 2. Legislaţia execuţional penală.

Noţiunea, importanţa, sarcinile şi trăsăturile caracteristice ale legii execuţional penale.

Legislaţia execuţional penală în vigoare. Codul de executare a sancţiunilor de drept penal al R. Moldova din 1993. modificările şi completările legislaţiei execuţional penale în vigoare după proclamarea suveranităţii şi independenţei R. Moldova.

Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. de la 20.12.1994.

Sistemul legii execuţional penale. Partea generală şi partea specială. Structura normei juridice execuţional penale. Conţinutul normei juridice execuţional penale.

Aplicarea legii execuţional penale în spaţiu. Aplicarea legii execuţional penale în timp. Momentul intrării şi ieşirii din vigoare a legii execuţional penale.

Temeiurile executării pedepsei.

Tema 3. Sistemul instituţiilor şi organelor de stat care pun în executare pedepsele penale.

Noţiunea şi modalităţile instituţiilor penitenciare, precum şi ale altor organe de stat care exedcută pedepsele penale, sarcinile lor.

Rolul instituţiilor penitenciare în atingerea scopurilor pedepsei penale. Principiile de organizare şi activitate a instituţiilor penitenciare.

Importanţa clasificării instituţiilor penitenciare pentru individualizarea executării pedepsei şi diferenţierea condiţiilor de corectare şi reeducare a condamnaţilor.

Penitenciarul de tip semiînchis ca instituţie penitenciară de bază. Modalităţile instituţiilor penitenciare. Structura instituţiilor penitenciare, clasificarea lor. Penitenciarul de tip deschis, semiînchis şi închis.

Locul executării pedepsei. Cooperarea instituţiilor penitenciare cu alte organe de stat care luptă cu criminalitatea.

Asigurarea legalităţii în activitatea instituţiilor penitenciare, metodele asigurării legalităţii. Supravegherea procurorului asupra executării pedepsei.

Administrarea instituţiilor penitenciare.

Tema 4. Executarea pedepselor şi aplicarea măsurilor de corectare faţă de condamnaţi.

Noţiunea executării pedepselor şi măsurilor de corectare a condamnaţilor.

Esenţa socială a corectării şi reeducării condamnaţilor. Unitatea scopurilor aplicării şi executării pedepsei penale.

Rolul şi importanţa psihologiei şi pedagogiei penitenciare în efectuarea procesului de corectare şi reeducare a condamnaţilor.

Psihologia reeducării şi corectării condamnaţilor. Ştiinţa despre personalitatea condamnatului. Metodica studierii personalităţii infractorului. Particularităţile psihologice individuale ale condamnatului. Procesele şi stările psihice ale condamnatului.

Particularităţile procesului pedagogic de corectare şi reeducare a condamnaţilor în instituţiile penitenciare. Principiile şi metodele corectării şi reeducării condamnaţilor. Autoconducerea condamnaţilor. Criteriile de corectare şi reeducare a condamnaţilor.

Tema 5. Statutul juridic al condamnaţilor.

Noţiunea statutului juridic al condamnaţilor.

Statutul juridic al condamnaţilor la privaţiune de libertate. Limitarea posibilităţilor de a realiza unele drepturi şi a executa unele obligaţii ale cetăţenilor, care reies din regimul de detenţie.

Influenţa asupra statutului juridic al condamnaţilor a modalităţii închisorii şi a tipului de penitenciar unde ei îşi ispăşesc pedeapsa.

Drepturile condamnaţilor.

Obligaţiunile condamnaţilor.

Tema 6. Clasificarea condamnaţilor şi repartizarea lor în instituţiile penitenciare.

Noţiunea clasificării condamnaţilor la privaţiune de libertate şi modalităţile ei. Importanţa clasificării condamnaţilor pentru organizarea procesului de executarea pedepsei.

Clasificarea condamnaţilor care au consecinţe juridice. Criteriile filozofice şi sociale pentru această clasificare. Determinarea tipului de instituţie penitenciară de către instanţa de judecată pentru ispăşirea pedepsei de persoana condamnată la închisoare.

Clasificarea cu scopuri pedagogice.

Primirea condamnaţilor în instituţiile penitenciare.

Noţiunea despre evidenţa condamnaţilor.

Tema 7. Reglementarea juridică a regimului de detenţie.

Ordinea de zi. Întîlnirile condamnaţilor la închisoare cu rudele şi cu alte persoane. Tipurile acestor întîlniri.

Regulile efectuării întîlnirilor. Primirea de către condamnaţi a coletelor, pachetelor cu provizii, a banderolelor şi a mandatelor poştale.

Corespondenţa persoanelor, condamnate la închisoare. Folosirea banilor prin virament.

Schimbarea condiţiilor de deţinere a condamnaţilor în timpul executării pedepsei.

Transferarea condamnaţilor dintr-un penitenciar cu regim mai strict în altul cu un regim mai uşor şi invers.

Metodele asigurării regimului în locurile de detenţie. Paza condamnaţilor şi supravegherea lor. Măsurile de convingere şi reprimare. Măsurile de stimulare şi sancţiunile aplicate faţă de deţinuţi. Ordinea aplicării lor. Temeiurile aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale, şi a armei de foc. Ordinea şi condiţiile aplicării acestor mijloace.

Temeiurile deţinerii fără escortă sau însoţire. Categoriile deţinuţilor cărora li se permite deplasarea fără escortă sau însoţire. Ordinea acordării condamnaţilor acestor drepturi. Domicilierea femeilor condamnate în afara penitenciarului în timpul scutirii de muncă în legătură cu graviditatea şi naşterea copilului.

Tema 8. Munca condamnaţilor în penitenciare. Asigurarea materială şi medicală a condamnaţilor.

Munca social – utilă ca bază a corectării şi reeducării condamnaţilor. Esenţa socială, juridică şi pedagogică a muncii condamnaţilor. Obligaţia condamnaţilor de a munci. Ordinea atragerii condamnaţilor la muncă.

Scopurile muncii condamnaţilor şi organizarea ei. Dreptul la scutirea anuală de muncă. Munca individuală şi de altă natură. Antrenarea condamnaţilor la munci neretribuite. Reţinerile din cîştigul condamnaţilor.

Individualizarea reeducării condamnaţilor în diferite tipuri de instituţii penitenciare.

Principiile şi formele de organizare a muncii condamnaţilor. Condiţiile de muncă ale deţinuţilor. Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Retribuirea muncii. Respectarea regulilor de protecţie a muncii şi tehnicii securităţii.

Productivitatea muncii deţinuţilor şi metodele de majorare a ei.

Raionalizările şi invenţiile.

Asigurarea materială şi medicală a condamnaţilor. Asigurarea deţinuţilor cu condiţii adecvate de locuit şi de trai, alimente, îmbrăcîminte şi încălţăminte.

Particularităţile asigurării cu alimente a femeilor gravide, mamelor care alăptează, minorilor şi bolnavilor.

Asigurarea cu alimente şi îmbrăcăminte a invalizilor de grupa I şi a II-a.

Deservirea medicală a deţiniţilor.

Tratamentul forţat al deţinuţilor alcoolici şi narcomani.

Tema 9. Executarea pedepsei în unele instituţii penitenciare.

Particularităţile specifice a penitenciarelor de tip deschis, destinaţia lor. Categoriile condamnaţilor care pot fi trimişi sau transferaţi în penitenciarele de tip deschis, regimul în aceste penitenciare.

Organizarea muncii condamnaţilor în penitenciarele de tip deschis. Particularităţile şi remunerarea ei.

Învăţămîntul general şi profesional-tehnic al condamnaţilor.

Particularităţile privaţiunii de libertate în penitenciare de tip închis şi regimul executării pedepsei.

Particularităţile executării pedepsei de către persoanele lăsate în penitenciarele de tip închis sau în izolatorul de urmărire penală pentru munca de deservire în gospodărie.

Particularităţile executării pedepsei în penitenciarele pentru minori a condamnaţilor minori. Munca didactică şi educativă în aceste penitenciare. Învăţămîntul general şi profesional-tehnic, munca minorilor şi remunerarea ei.

Regimul de detenţie în penitenciarele pentru minori, modalităţile şi caracterizarea lui.

Măsurile de stimulare şi sancţiunile aplicate faţă de deţinuţii minori.

Transferarea deţinuţilor din penitenciarul pentru minori în penitenciarul de tip deschis.

Particularităţile executării pedepsei cu închisoare în penitenciarul de tip semiînchis.

Tema 10. Executarea pedepselor neprivative de libertate.

Ordinea şi condiţiile executării pedepsei cu amendă. Perceperea amenzii. Consecinţele sustragerii de la pedeapsa amenzii. Încheierea acţiunii executorii.

Ordinea de punere în executare a pedepsei privative de dreptul exercitării unei anumite funcţii sau practicării unei anumite activităţi. Modul de punere în executare a pedepsei.

Obligaţiile administraţiei unităţii în care condamnatul este încadrat. Obligaţiile organului competent. Obligaţiile condamnatului. Munca educativă cu condamnatul. Consecinţele neexecutării sentinţei instanţei judecătoreşti.

Ordinea şi condiţiile de executare a pedepsei degradării militare sau speciale.

Ordinea şi condiţiile de executare a pedepsei confiscării averii. Ordinea şi condiţiile de executare a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii. Modalităţile de eliberare de ispăşirea pedepsei. Ajutorul acordat persoanelor eliberate de executarea pedepsei.

Tema 11. Sisteme penitenciare occidentale.

Apariţia şi dezvoltarea sistemelor penitenciare occidentale.

Sistemele penitenciare începînd cu sec.XVIII pînă la începutul sec.XIX. Sistemul penitenciar al Filadelfiei. Specificul ispăşirii pedepselor în acest tip de sistem.

Sistemul penitenciar englez progresiv şi caracteristica lui.

Sistemul penitenciar progresiv Irlandez şi caracteristica lui.

Sistemul reformator penitenciar al SUA. Esenţa acestui sistem.

Sistemul penitenciar al Rusiei - specificul acestui sistem. Legislaţia execuţional penală a Rusiei din sec.XVIII pînă la începutul sec.XIX.

Sistemele penitenciare la începutul sec.XX. primele lagăre de concentrare. Existenţa lagărelor de concentrare după războiul al II-lea mondial (Republica Sud Africană, Cili, etc., ţările Americii latine).

Sistemele penitenciare contemporane: SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, Japonia.

Dezvoltarea ştiinţei penitenciare contemporane occidentale. Congresele penitenciare internaţionale.

Problemele teoriei ştiinţei penitenciare. Teoria pedepsei, teoria intimidării, teoria reabilitării, teoria integrativă.

Teoria "transformării" şi esenţa ei.

Bibliografie:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994
 2. Legea R.M. „Cu privire la sistemul penitenciar al R.M.” din 17.12.1996
 3. Codul de executare a sancţiunilor de drept penal din 22.06.1993 cu modificările şi completările pînă la 20.03.2003.
 4. Proiectul Codului de executare
 5. Codul Penal din 18 aprilie 2002.
 6. Codul de proceduri penale în vigoare.
 7. Statutul executării pedepsei de către condamnaţi din 20.12.1994.
 8. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată la 20.12.48.
 9. Regulile Europene pentru penitenciare adoptate la 12 februarie 1987.
 10. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la aceasta, adoptate la 31 iulie 1957.
 11. Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la beijing) din 29 noiembrie 1985.
 12. Regulile Naţiunilor unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate din 1989.
 13. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenţie sau încărcare din 15 decembrie 1980.
 14. Standardul de reguli minime al ONU (SMR), adoptat în 1955.
 15. Convenţia Europeană împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante, adoptată de ONU în 1984.
 16. A. Godeanu, Cunoaşterea climatului interuman din penitenciar, în Bul. Penit. Nr. 2/1986.
 17. Aurel Teodor Moldovan, „Munca persoanelor condamnate”, Bucureşti 1999.
 18. Florea V. Drept execuţional penal. Chişinău, 1999.
 19. Gheorghe Florian „Fenomenologie penitenciară” ed. OSCAR PRINT, Bucureşti, 2003.
 20. Gheorghe Florian, „Aspecte psihologice ale privării de libertate”, Buletin penitenciar nr.1/1981.
 21. Gheorghe Florian, Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne. Bucureşti, 1999.
 22. Gheorghe Florian, Psihologie penitenciară, Bucureşti 1996.
 23. Monografia sistemului penitenciar romậnesc, Bucureşti, 2002.
 24. Oancea I. Drept execuţional penal. Bucureşti, 1998.
 25. Ortansa Brezeanu, „Integrarea socială postpenală a infractorilor ăntre realitate şi perspectivă”, Bucureşti, 1999.
 26. Petrache Zidaru, „Drept execuşional penal”, Ediţia a II-a, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2001.
 27. Sololov E. Sistemul penitenciar al Republicii Moldova. Chişinău, 1995.
 28. Vasile Tartan, „Invitaţie şi vizita de documentare în Olanda”, Revista de ştiinţă penitenciară, nr. 3-4/1991.
 29. Zidaru P. Drept execuţional penal. Bucureşti, 1997.
 30. А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак, Основы пенитенциарной психологии, из. „Узорочье”, г. Рязань, 2002.
 31. Актуальные проблемы советской криминологии и исправительно-трудового права. Москва, 1989г.
 32. Астимиров З.А. Исправительные учреждения в зарубежных странах. Рязань, 1972г.
 33. Астимиров З.А. Трудовая колония для несовершеннолетних. Москва, 1969г.
 34. Багрий-Шахматов Л.В. Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право. Москва, 1969г.
 35. Беляев А.А. Правовое положение осуждённых к лишению свободы. Горький, 1974г.
 36. Беляев Н. А., Цели наказания и средства их достижения, Санкт – Петербург, 1973.
 37. Беляев Н.А. Советское исправительно-трудовое право. Ленинград, 1989г
 38. Беляев Н.А. Цели наказаний и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях. Ленинград, 1963г.
 39. Беляевская О.К. Условное освобождение из мест лишения свободы. Одесса, 1979г.
 40. Бражник Ф.С. и др. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации. Москва, 1998г.
 41. Гальперин И. М. Наказание:социальные функции, практика применения Москва, 1983.
 42. Горобцов В.И. Предмет уголовно-исполнительного права: эволюция, современное состояние, перспективы развития. Красноярск, 1998г.
 43. Греков М.Л. Тюремные системы: история и современность. Краснодар, 1999г.
 44. Дементьев С.И. Исправительно-трудовые учреждения. Краснодар, 1980г.
 45. Жевлаков Э.Н. Новое советское законодательство об исполнении наказаний. Москва, 1997г.
 46. Зубков А.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. Москва, 1997г.
 47. Зубков А.И. Пенитенциарные учреждения в системе Министерства Юстиции России. Москва, 1998г.
 48. Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключённых в советских исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование. Томск, 1980г.
 49. Ладжун А.И. Материальное обеспечение жизнедеятельности осуждённых. Рязянь, 1998г.
 50. Малов В.Г. Применение норм трудового права в регулировании труда лиц, осуждённых к лишению свободы. Москва, 1973г.
 51. Мелентьев М.П. Функции и структура советского исправительно-трудового права. Рязань, 1977г.
 52. Мелентьев М.П. Функции советского исправительно-трудового права. Рязань, 1984г.
 53. Меркуров Г.С. Организация исполнения наказания в зарубежных странах. Москва, 1980г.
 54. Мирзаджанов К. Вопросы советского уголовного права: досрочное освобождение от наказания. Ташкент, 1980г.
 55. Михлин А.С. и др. Уголовно-исполнительное право: вопросы и ответы. Москва, 1999г.
 56. Михлин А.С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания. Москва, 1982г.
 57. Невский В.В. Теория и практика исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних. Москва, 1998г.
 58. Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов, 1965г.
 59. Оксамытный В.В. Система уголовных наказаний в Англии. Киев, 1977г.
 60. Петров С.М. Стратегия и пути реформирования уголовно-исполнительной системы. Саратов, 1998г.
 61. Писарев В.Б., Пономарёв П.Г. Изменение в исправительно-трудовом законодательстве. Москва, 1986г.
 62. Платек М. Руководство по обучению сотрудников исправительных учреждений Молдовы. Варшава, 1997г.
 63. Пономарёв П.Г. Уголовно-исполнительное право. Сборник нормативных актов. Москва, 1997г.
 64. Применение наказаний, не связанных с лишением свободы. Москва, 1989г.
 65. Проблемы охраны прав и интересов осуждённых. Кемерово, 1985г.
 66. Реформирование пенитенциарной системы (материалы международной конференции). Минск, 1998г.
 67. Рыбак М.С. Уголовно-исполнительное право России. Саратов, 1998г.
 68. Смолькова И. Штраф, как мера наказания по советскому уголовному праву. Иркутск, 1979г.
 69. Совершенствование законодательных основ исполнения уголовных наказаний. Москва, 1998г.
 70. Стручков Н. А., Советская исправително-трудовая политика, Саратов, 1970.
 71. Стручков Н. А., Уголовно исполнительное права, Москва, 1999.
 72. Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. Москва, 1984г.
 73. Стручков Н.А. Советское исправительно-трудовое право. Москва, 1983г.
 74. Ткачевский Ю.М. Советское исправительно-трудовое право. Москва, 1971г.
 75. Трубников В.М. Социальная адаптация освобождённых от отбывания наказания. Харьков, 1990г.
 76. Тютючин В.И. Лишение права занимать определённые должности как вид наказания по советскому уголовному праву. Харьков, 1982г.
 77. Уголовно – испольнительное право, под ред, В. И. Селиверстова, из. Юриспуденция, Москва, 2002.
 78. Уголовное наказание и проблемы его исполнения в условиях перестройки деятельности Органов Внутренних Дел. Москва, 1990г.
 79. Ф. М. Городинец, В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов, В. Б. Спицнадель, „Уголовно – испольнительное право”, Москва, 2003.
 80. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы (проблемы дискуссий и предложения). Москва, 1991г.
 81. Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды. Куйбышев, 1989г.
 82. Шамис А.В. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательно-трудовых колониях. Москва, 19981г.
 83. Шаргородский М. Д., Наказание его цели и эфективность, Москва, 1973.
 84. Шмаров И. В., Воспитательная функция отраслей права, регулирующих борьбу с преступностью, Москва, 1987.
 85. Шмаров И.В. Уголовно-исполнительное право. Москва, 1998г.
 86. Якушкин Я.С. Материальное стимулирование труда и его особенности на предприятиях исправительно-трудовых учреждениях. Ленинград, 1975г.