Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.08 – Programa examenului de doctorat : Procedura penala


Procedura penală

Tema I Dispoziţii generale privind procesul penal

Noţiunea de proces penal. Trăsăturile caracteristice, esenţa şi scopul procesului penal în Republica Moldova

Justiţia Penală. Concept, esenţă, conţinut. Efectuarea justiţiei pe cauzele penale în Republica Moldova.

Definiţia procesului penal. Esenţa procesului penal. Importanţa procesului penal. Scopul procesului penal. Raporturile juridice procesual penale. Faptele juridice procesual penale. Corelaţia dintre procesul penal şi activitatea de investigaţii operative. Procesul penal şi justiţia penală.

Sistemul procesului penal. Noţiunea de fază a procesului penal. Fazele procesului penal în Republica Moldova.

Formele (tipurile) procesului penal.

Funcţiile procesual penale.

Garanţiile procesual penale.

Problematica definiţiei dreptului procesual penal. Obiectul dreptului procesual penal. Sarcinile dreptului procesual penal. Rolul şi locul dreptului procesual penal în sistemul altor ramuri de drept. Corelaţia dintre dreptul procesual penal şi dreptul penal. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept.

Noţiunea de ştiinţă a dreptului procesual penal.

Obiectul ştiinţei dreptului procesual penal. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal. Părţile ştiinţei dreptului procesual penal. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal cu ştiinţe auxiliare ale dreptului. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal cu criminalistica, medicina legală, psihiatria judiciară, psihologia judiciară. Fundamentele morale ale dreptului procesual penal şi aplicarea lor în activitatea organelor judiciare.

Izvoarele dreptului procesual penal al Republicii Moldova. Problema izvoarelor discutate în doctrina juridică.

Noţiunea de izvor juridic al dreptului procesual penal. Legea procesual penală ca izvor juridic al dreptului procesual penal. Corelaţia dintre legea procesual penală şi dreptul procesual penal. Constituţia Republicii Moldova ca izvor juridic al dreptului procesual penal. Apariţia şi dezvoltarea legislaţiei procesual penale în Republica Moldova. Legislaţia procesual penală. Hotărîrile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie şi explicaţiile lui privitor la aplicarea în practică a legislaţiei procesual penale. Alte izvoare juridice ale dreptului procesual penal. Problema precedentului judiciar. Legislaţia internaţională în materie penală aplicată pe teritoriul Republicii Moldova.

Normele procesual penale. Ipoteza şi dispoziţia normelor procesual penale. Specificul sancţiunilor normelor procesual penale. Acţiunea legii procesual penale în timp şi spaţiu. Aplicarea legii procesual penale asupra persoanelor. Aplicarea legii procesual penale faţă de cetăţenii străini şi apatrizi. Eficienţa legii procesual penale. Obiectivele şi metodele studierii eficienţei legii procesual penale.

Principiile generale ale procesului penal în Republica Moldova. Problema noţiunii, importanţei şi clasificării principiilor dreptului procesual penal în doctrina juridică.

Noţiunea de principiu general al procesului penal. Importanţa principiilor generale ale procesului penal. Clasificarea principiilor generale ale procesului penal. Sistemul principiilor generale ale procesului penal în Republica Moldova. Conţinutul principiilor generale ale procesului penal în Republica Moldova: legalitatea procesului penal; prezumţia nevinovăţiei; egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor; respectarea drepturilor, libertăţilor şi a demnităţii umane; inviolabilitatea persoanei; inviolabilitatea domiciliului; inviolabilitatea proprietăţii; secretul corespondenţei; inviolabilitatea vieţii private; limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret; asigurarea dreptului la apărare; publicitatea şedinţei de judecată; accesul liber la justiţie şi dreptul de a folosi căile de atac; desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil şi operativitatea în procesul penal; libertatea de mărturisire împotriva sa; dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori; asigurarea drepturilor victimei (la reabilitare) în urma infracţiunilor, abuzurilor de serviciu şi erorilor judiciare; principiul contradictorialităţii în procesul penal şi egalitatea părţilor participante la judecarea cauzei; înfăptuirea justiţiei – atribuţie exclusivă a instanţelor judecătoreşti; independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii; libera apreciere a probelor şi cercetarea sub toate aspectele, completă, obiectivă a tuturor circumstanţelor cauzei; principiul oficialităţii procesului penal.

Interdependenţa principiilor generale ale procesului penal. Particularităţile realizării principiilor generale în diferite faze ale procesului penal.

Tema II Subiecţii procesului penal

Consideraţii generale privind subiecţii procesului penal şi participanţii la procesul penal

Noţiunea de subiecţi ai procesului penal şi clasificarea lor.

Noţiunea de participanţi la procesul penal. Clasificarea participanţilor la procesul penal. Funcţiile procesual penale ale participanţilor la procesul penal.

Atribuţiile procesuale ale părţilor la procesul penal.

Problematica subiecţilor procesului penal în doctrină. Statutul ofiţerului de urmărire penală.

Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor

Instanţele care înfăptuiesc justiţia în cauzele penale. Atribuţiile instanţei de judecată în procesul penal. Noţiunea de judecător în procesul penal. Atribuţiile judecătorului în procesul penal. Compunerea instanţei judecătoreşti. Invariabilitatea completului de judecată. Schimbarea completului de judecată. Incompatibilitatea judecătorului. Recuzarea judecătorului. Procedura soluţionării cererii de recuzare şi a declaraţiei de abţinere. Locul judecării materialelor şi a cauzelor penale.

Noţiunea de competenţă a instanţelor de judecată. Importanţa competenţei instanţei judecătoreşti la examinarea cauzelor penale. Felurile competenţei. Competenţa materială (absolută) la judecarea cauzelor penale. Competenţa teritorială în materie penală. Judecătorul de instrucţie în procesul penal. Competenţa şi atribuţiile. Competenţa în caz de indivizibilitate sau conexitate a cauzelor penale. Instanţa competentă de a conexa cauzele penale. Declinarea de competenţă a instanţei de judecată. Conflictul de competenţă. Cererea de strămutare şi efectele ei. Strămutarea judecării cauzei penale de la instanţa competentă la o altă instanţă egală în grad. Procedura de înştiinţare a părţilor şi de examinare a cererii de strămutare. Soluţionarea cererii de strămutare. Repetarea cererii de strămutare.

Părţile şi alte persoane participante la procesul penal

Părţile şi statutul lor.

Partea acuzării. Noţiune de parte a acuzării în procesul penal.

Procurorul. Statutul juridic al procurorului în diferite faze ale procesului penal. Abţinerea sau recuzarea procurorului.

Organele de urmărire penală în Republica Moldova. Ofiţerul de urmărire penală şi atribuţiile lui. Independenţa procesuală a ofiţerului de urmărire penală. Caracterul colaborării ofiţerului de urmărire penală cu procurorul pe parcursul procesului penal. Circumstanţele care exclud participarea în procedura penală a ofiţerului de urmărire penală.

Victima şi partea vătămată în procesul penal. Problematica constituirii parţii vătămate, statutul procesual.

Noţiunea de parte civilă în procesul penal. Constituirea părţii civile în procesul penal. Statutul procesual.

Partea apărării. Noţiunea de parte a apărării în procesul penal.

Bănuitul în procesul penal. Statutul procesual.

Învinuitul, inculpatul (condamnatul). Statutul procesual.

Statutul persoanei scoase de sub urmărire penală.

Apărătorul învinuitului, inculpatului, condamnatului în procesul penal. Statutul juridic. Analiza statutului altor persoane abilitate prin lege cu atribuţii de apărător. Participarea obligatorie a apărătorului. Procedura de admitere a apărătorului în procesul penal. Numirea din oficiu şi înlocuirea apărătorului în procesul penal. Confirmarea calităţii şi a împuternicirilor apărătorului în procesul penal. Renunţarea la apărător. Înlăturarea apărătorului din procesul penal.

Partea civilmente responsabilă. Statutul Juridic

Reprezentanţii şi succesorii în procesul penal.

Capacitatea de exerciţiu în procesul penal. Consecinţele incapacităţii şi capacităţii de exerciţiu limitate.

Reprezentanţii legali ai victimei, părţii vătămate, părţii civile. Statutul Procesual.

Reprezentanţii legali ai bănuitului, învinuitului, inculpatului, părţii civilmente responsabile. Statutul Procesual.

Reprezentanţii victimei, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile. Drepturile şi obligaţiile reprezentantului victimei, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile.

Succesorul părţii vătămate sau al părţii civile.

Alte persoane participante la procesul penal, drepturile şi obligaţiile lor: Martorul în procesul penal. Conţinutul noţiunii de martor în procesul penal. Drepturile şi obligaţiile martorului în procesul penal. Reprezentantul legal al martorului minor în procesul penal. Reprezentantul (avocatul) martorului în procesul penal.

Tema III Probele şi mijloacele de probă în procesul penal

Teoria generală a probelor în procesul penal

Dreptul probant. Importanţa ştiinţei despre probe şi a dreptului probant pentru realizarea cu succes a sarcinilor procesului penal. Problematica adevărului în procesul penal. Noţiunea de probă în procesul penal. Importanţa şi clasificarea probelor în procesul penal.

Datele neadmise ca probe în procesul penal. Admisibilitatea probelor în procesul penal. Pertinenţa probelor în procesul penal. Concludenţa şi utilitatea probelor în procesul penal. Clasificarea probelor în procesul penal. Temeiurile şi importanţa practică a clasificării probelor.

Obiectul probaţiunii. Circumstanţele şi faptele care urmează a fi dovedite în procesul penal. Circumstanţele care se constată prin anumite mijloace de probă. Fapte şi circumstanţe care nu trebuie dovedite. Limitele probaţiunii în raport cu obiectul probaţiuni.

Probatoriul. Caracterizarea generală şi sarcina probaţiunii.

Administrarea probelor. Procedeele şi metodele de administrare şi de verificare a probelor. Rolul aplicării mijloacelor tehnico-ştiinţifice la administrarea şi verificarea probelor.

Atribuţiile ofiţerului de urmărire penală, ale procurorului, ale instanţei de judecată şi realizarea lor în procedura probaţiunii. Obligaţia de a dovedi existenţa faptei şi a vinovăţiei făptuitorului.

Participarea altor persoane la procedura probaţiunii.

Aprecierea probelor. Noţiunea şi importanţa aprecierii probelor. Cerinţele legii procesual penale referitor la aprecierea probelor de către instanţa de judecată, procuror, ofiţerul de cercetare penală după propria lor convingere.

Procedeele logice folosite la întemeierea concluziilor pe cauzele penale.

Mijloacele de probă şi procedeele probatorii

Noţiunea “mijloace de probă” în procesul penal

Varietăţile procedeelor probatorii.

Acţiunile procesuale de urmărire penală. Sistemul acţiunilor procesuale de urmărire penală. Organele care au atribuţiile de a efectua acţiuni de urmărire penală. Temeiurile efectuării acţiunilor de urmărire penală. Ordinea procesuală de efectuare a acţiunilor de urmărire penală. Perfectarea actelor procesuale ale acţiunilor de urmărire penală. Aplicarea mijloacelor tehnice şi a elaborărilor ştiinţifice la efectuarea acţiunilor procesuale de urmărire penală.

Declaraţiile. Declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului.

Declaraţiile martorului. Noţiunea şi importanţa declaraţiilor martorilor în procesul penal. Obiectul declaraţiilor martorului. Condiţiile audierii martorului. Locul audierii martorului. Timpul şi durata audierii martorului. Jurămîntul martorului. Procedura de audiere a martorului. Modalităţi speciale de audiere a martorului şi protecţia lui. Particularităţile citării şi audierii martorilor minori. Verificarea şi aprecierea declaraţiilor martorului în procesul penal.

Declaraţiile părţii vătămate. Declaraţiile părţii civile şi ale părţii civilmente responsabile. Confruntarea. Verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii. Prezentarea spre recunoaştere. Cercetarea la faţa locului, examinarea corporală, exhumarea cadavrului, reconstituirea faptei şi experimentul în procedura de urmărire penală.

Percheziţia şi ridicarea obiectelor şi documentelor. Ordonanţa organului de urmărire penală de efectuare a percheziţiei şi autorizaţia judecătorului de instrucţie. Efectuarea percheziţiei în caz de delict flagrant.

Noţiunea de ridicare de obiecte sau documente. Temeiurile pentru ridicarea de obiecte sau documente. Ridicarea de documente sau obiecte care se efectuează numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie.

Procedura efectuării percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente. Efectuarea percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente în timpul nopţii. Persoanele prezente la efectuarea percheziţiei şi ridicării de obiecte şi documente. Procedura percheziţiei sau ridicării efectuate în localurile misiunilor diplomatice.

Percheziţia corporală şi ridicarea. Sechestrarea corespondenţei poştale şi interceptarea comunicărilor. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico-legală.

Efectuarea expertizei. Efectuarea expertizei în instituţia de expertiză. Efectuarea expertizei în afara instituţiei de expertiză. Întocmirea şi prezentarea raportului de către expert. Drepturile şi obligaţiile părţilor la dispunerea şi efectuarea expertizei în procesul penal. Internarea în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei. Audierea expertului.

Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă. Mijloace materiale de probă. Documente. Corpuri delicte.

Procese-verbale ale acţiunilor procesuale ca mijloace de probă. Valoarea probatorie a proceselor-verbale ale acţiunilor procesuale. Înregistrările audio sau video, fotografiile şi alte forme de purtători de informaţie ca mijloace de probă. Valoarea probatorie a înregistrărilor audio sau video, a fotografiilor şi a altor forme de purtători de informaţie.

Tema IV Sistemul de măsuri procesuale de constrângere

Măsurile procesual penale de constrîngere

Noţiunea de măsuri procesuale de constrîngere în procesul penal. Sarcinile măsurilor procesuale de constrîngere. Importanţa măsurilor procesuale de constrîngere. Clasificarea măsurilor procesuale de constrîngere: măsuri preventive şi alte măsuri procesuale de constrîngere. Varietăţile măsurilor procesuale de constrîngere: reţinerea; obligarea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau la instanţă; aducerea silită; suspendarea provizorie din funcţie; amenda judiciară; punerea sub sechestru.

Condiţiile generale, temeiurile şi ordinea aplicării măsurilor procesuale de constrîngere. Circumstanţele ce se iau în consideraţie la alegerea măsurilor procesuale de constrîngere. Particularităţile aplicării măsurilor procesuale de constrîngere minorilor.

Actele procesuale care se întocmesc cînd se aplică măsurile procesuale de constrîngere.

Caracterizarea generală a măsurilor procesuale de constrîngere. Condiţiile generale ale măsurilor asigurătorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune şi garantarea executării pedepsei amenzii.

Bunurile care pot fi puse sub sechestru. Temeiurile de punere sub sechestru. Determinarea valorii bunurilor ce urmează a fi puse sub sechestru. Modul de executare a ordonanţei sau a hotărîrii cu privire la punerea bunurilor sub sechestru. Păstrarea bunurilor puse sub sechestru. Contestarea punerii bunurilor sub sechestru. Scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesului penal.

Măsurile preventive în procesul penal

Noţiunea de măsuri preventive în procesul penal. Scopul aplicării măsurilor preventive în procesul penal. Importanţa măsurilor preventive în sistemul măsurilor procesual penale de constrîngere.

Varietăţile de măsuri preventive în procesul penal: obligarea de a nu părăsi localitatea; obligarea de a nu părăsi ţara; garanţia personală; garanţia unei organizaţii; ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport; transmiterea sub supraveghere a militarului; transmiterea sub supraveghere a minorului; liberarea provizorie sub control judiciar a persoanei deţinute; liberarea provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute; arestarea la domiciliu; arestarea preventivă.

Temeiurile pentru aplicarea măsurilor preventive. Circumstanţele ce se iau în consideraţie la alegerea măsurii preventive. Ordinea procesuală de aplicare a măsurilor preventive. Actul prin care se aplică măsura preventivă. Ordinea înlocuirii sau revocării măsurii preventive. Ordinea încetării de drept a măsurii preventive.

Atacarea hotărîrilor privind măsurile preventive.

Caracterizarea generală a măsurilor preventive.

Noţiunea de arestare preventivă în procesul penal. Temeiurile pentru aplicarea arestării preventive în procesul penal. Criteriile complementare, care se iau în consideraţie la aplicarea arestării preventive în procesul penal. Termenul ţinerii bănuitului în stare de arest. Termenul ţinerii inculpatului în stare de arest şi prelungirea lui. Organele care au dreptul de a efectua arestarea preventivă. Actele procesuale prin care se aplică arestarea preventivă. Ordinea examinării demersurilor privind aplicarea faţă de bănuit a arestării preventive şi eliberarea mandatului de arestare. Ordinea examinării demersurilor privind aplicarea faţă de învinuit a arestării preventive şi eliberarea mandatului de arestare. Persoanele, care participă la examinarea demersurilor privind aplicarea arestării preventive şi eliberarea mandatului de arestare. Obligaţiile administraţiei instituţiilor de deţinere a persoanelor reţinute sau arestate. Drepturile şi obligaţiile persoanei arestate preventiv în procesul penal. Dreptul persoanei arestate la măsuri de ocrotire. Ordinea prelungirii duratei arestării în procesul penal. Înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a arestării preventive în procesul penal.

Tema V Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, măsuri de protecţie şi măsuri procedurale penale

Măsuri de păstrare a confidenţialităţii. Măsuri de protecţie. Măsuri de înlăturare a condiţiilor ce au contribuit la săvîrşirea infracţiunilor

Păstrarea confidenţialităţii în procesul penal. Păstrarea dosarelor penale şi a materialelor de urmărire penală. Confidenţialitatea urmăririi penale. Apărarea secretului de stat în procesul penal. Păstrarea secretului comercial şi a altui secret ocrotit prin lege. Măsuri de protecţie în procesul penal.

Obligaţia organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată de a lua măsuri pentru asigurarea securităţii participanţilor la proces şi a altor persoane.

Măsuri de lichidare a condiţiilor ce au contribuit la săvîrşirea infracţiunii sau a altor încălcări ale legislaţiei. Stabilirea cauzelor şi a condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii.

Sesizarea făcută de organul de urmărire penală în cauza penală.

Încheierea interlocutorie a instanţei de judecată.

Tema VI Chestiuni patrimoniale în procesul penal

Acţiunea civilă în procesul penal. Cheltuielile judiciare

Noţiunea de acţiune civilă în procesul penal. Aplicarea legislaţiei la examinarea acţiunii civile. Înaintarea acţiunii civile în procesul penal. Recunoaşterea şi refuzul de a recunoaşte partea civilă. Recunoaşterea părţii civilmente responsabile. Retragerea acţiunii civile. Judecarea acţiunii civile. Efectele intrării în vigoare a hotărîrii cu privire la acţiunea civilă.

Noţiunea de cheltuieli judiciare în procesul penal. Compensarea cheltuielilor suportate de persoanele participante la procesul penal. Plata cheltuielilor judiciare.

Tema VII Termenele procedurale şi acte procedurale comune

Termenele procedurale. Citarea şi comunicarea altor acte procedurale. Cereri şi demersuri în procesul penal. Modificarea în actele procedurale, corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Noţiunea de termene procedurale. Consecinţele nerespectării termenelor procedurale. Calcularea termenelor procedurale. Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive. Restabilirea termenului omis (expirat).

Citarea şi comunicarea altor acte procedurale. Cereri şi demersuri în procesul penal Modificarea în actele procedurale, corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite. Încălcările care atrag nulitatea actelor procedurale.

Tema VIII Urmărirea penală – prima fază a procesului penal

Noţiunea de urmărire penală. Condiţiile generale ale urmăririi penale. Competenţa organelor de urmărire penală

Urmărirea penală – prima fază a procesului penal. Noţiunea de urmărire penală. Obiectul urmăririi penale. Scopul urmăririi penale. Limitele urmăririi penale.Trăsăturile caracteristice ale fazei de urmărire penală. Lipsa de colegialitate în activitatea organelor de urmărire penală şi subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire penală. Lipsa de publicitate în faza de urmărire penală. Caracterul preponderent necontradictoriu al urmăririi penale. Dominarea formei scrise a urmăririi penale.

Condiţiile generale privind urmărirea penală.

Competenţa organelor de urmărire penală în procesul penal. Noţiunea de competenţă a organelor de urmărire penală. Varietăţile (felurile) competenţei organelor de urmărire penală.

Competenţa exclusivă a procurorului la exercitarea urmăriri penale. Verificarea competenţei organului de urmărire penală. Inadmisibilitatea conflictelor de competenţă între organele de urmărire penală. Cazuri urgente.

Acţiuni efectuate de alte organe de constatare.

Sesizarea organului de urmărire penală şi pornirea urmăririi penale

Noţiunea de sesizare a organelor de urmărire penală. Ordinea procesuală de sesizare a organului de urmărire penală. Clasificarea modurilor de sesizare a organelor de urmărire penală.

Modurile de sesizare a organului de urmărire penală: plîngerea; denunţul; autodenunţarea; depistarea infracţiunii nemijlocit de către colaboratorii organului de urmărire penală.

Obligativitatea primirii şi examinării plîngerilor şi denunţurilor referitoare la infracţiuni.

Noţiunea de pornire a urmăririi penale. Organele de stat şi persoanele cu funcţii de răspundere care au atribuţia de a porni urmărirea penală. Temeiurile de începere a urmăririi penale. Verificarea prealabilă a sesizărilor despre săvîrşirea sau pregătirea pentru săvîrşirea unei infracţiuni prevăzute de Codul penal. Termenele de începere a urmăririi penale. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale. Forma şi conţinutul actelor procesuale de începere a urmăririi penale.

Refuzul de a porni urmărirea penală. Ordinea procesuală de înaintare şi de soluţionare a propunerii de a nu porni urmărirea penală. Ordinea de atacare a rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Circumstanţele care exclud urmărirea penală.

Pornirea urmăririi penale în baza plîngerii victimei. Obligativitatea examinării cererilor şi demersurilor.

Desfăşurarea urmăririi penale

Ordinea procesuală a efectuării acţiunilor de urmărire penală. Procedura efectuării acţiunilor procesuale de urmărire penală în incintele unităţilor publice sau private. Condiţiile efectuării acţiunilor de urmărire penală. Efectuarea acţiunilor de urmărire penală în cazurile infracţiunilor flagrante. Efectuarea acţiunilor de urmărire penală la sediile reprezentanţelor diplomatice.

Noţiunea de punere sub învinuire în procesul penal. Forma şi conţinutul raportului cu propunerea de a pune sub învinuire persoana bănuită de săvîrşirea crimei. Ordinea procesuală de punere sub învinuire. Conţinutul ordonanţei procurorului de punere sub învinuire a persoanei bănuite de săvîrşirea crimei.

Noţiunea de înaintare a acuzării. Scopul înaintării acuzării în procesul penal. Importanţa înaintării acuzării. Înaintarea acuzării. Persoanele prezente la înaintarea acuzării. Ordinea procesuală de înaintare a acuzării. Drepturile şi obligaţiile procurorului în procedura de înaintare a acuzării. Obligaţia procurorului de a explica drepturile şi obligaţiile învinuitului în procedura de înaintare a acuzării. Drepturile şi obligaţiile învinuitului la înaintarea acuzării.

Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală.

Noţiunea de încetare a urmăririi penale. Esenţa şi importanţa încetării urmăririi penale. Ordinea procesuală de încetare a urmăririi penale. Temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se dispune încetarea urmăririi penale. Conţinutul ordonanţei procurorului de încetare a urmăririi penale.

Noţiunea de clasare a cauzei penale. Esenţa şi importanţa clasării cauzei penale. Cazurile cînd procurorul dispune clasarea cauzei penale. Ordinea procesuală de clasare a cauzei penale.

Noţiunea de reluare a urmăririi penale. Reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după clasarea cauzei penale sau după scoaterea persoanei de sub urmărire. Condiţiile reluării urmăririi penale. Persoanele oficiale care au atribuţiile de a dispune reluarea urmăririi penale.

Investigaţiile în vederea căutării învinuitului. Conţinutul ordonanţei procurorului prin care se dispune căutarea învinuitului.

Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată

Noţiunea de terminare a urmăririi penale. Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei procurorului. Verificarea de către procuror a cauzei primite. Soluţiile dispuse de procuror la terminarea urmăririi penale. Restituirea cauzei sau trimiterea ei la alt organ de urmărire penală. Prezentarea materialelor de urmărire penală. Soluţionarea cererilor în legătură cu terminarea urmăririi penale.

Rechizitoriul.

Trimiterea cauzei în judecată.

Controlul legalităţii acţiunilor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare.

Controlul legalităţii acţiunilor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii. Plîngerile împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii. Organele care efectuează controlul legalităţii acţiunilor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii.

Examinarea plîngerilor de către judecătorul de instrucţie.

Controlul judiciar al procedurii prejudiciare. Noţiunea şi esenţa controlului judiciar al procedurii penale prejudiciare. Organele care efectuează controlul judiciar al procedurii penale prejudiciare. Sfera controlului judiciar al procedurii prejudiciare. Acţiunile de urmările penală efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Măsurile procesuale de constrîngere aplicate cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Măsurile operative de investigaţii efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie.

Demersurile privind autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigaţii sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere. Modul de examinare a demersurilor referitoare la efectuarea acţiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigaţii sau la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere.

Încheierile judecătoreşti privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigaţii sau privind aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere. Examinarea demersurilor privind aplicarea faţă de bănuit a arestării preventive, a arestării la domiciliu.

Examinarea demersurilor privind aplicarea faţă de învinuit a arestării preventive, a arestării la domiciliu sau prelungirea duratei arestării învinuitului. Cererea de eliberare provizorie şi examinarea acesteia. Recursul împotriva încheierii judecătorului de instrucţie privind aplicarea sau neaplicarea arestării, privind prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei sau privind liberarea provizorie sau refuzul liberării provizorii. Controlul judiciar al legalităţii încheierii privind măsurile preventive aplicate şi prelungirea duratei lor. Plîngerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii.

Tema IX Judecata – fază centrală a procesului penal

Judecata – faza centrală a procesului penal. Condiţiile generale ale judecării cauzei penale

Noţiunea de judecată ca fază a procesului penal. Sarcinile fazei de judecată în procesul penal. Limitele fazei de judecată în procesului penal. Chestiunile care pot fi soluţionate numai în faza de judecată.

Noţiunea de condiţii generale ale judecării cauzei penale. Rolul activ al instanţei de judecată în procedura de judecare a cauzei penale. Caracterizarea condiţiilor generale ale judecării cauzei penale.

Punerea pe rol a cauzei penale.

Noţiunea de punere pe rol a cauzei penale. Esenţa şi sarcinile punerii pe rol a cauzei penale. Noţiunea de procedură preliminară şi de punere a dosarului în stare de judecată. Şedinţa preliminară. Examinarea cererilor, demersurilor şi recuzărilor. Prezentarea şi examinarea listei probelor. Trimiterea cauzei în instanţa de judecată competentă. Suspendarea şi reluarea procesului penal. Încetarea procesului penal. Numirea cauzei spre judecare. Desfăşurarea şedinţei preliminare şi adoptarea încheierii.

Judecarea cauzei penale în primă instanţă

Noţiunea de judecată în primă instanţă. Esenţa judecăţii în primă instanţă. Obiectul judecăţii în primă instanţă. Limitele judecăţii în primă instanţă. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă (structura judecăţii în primă instanţă). Partea pregătitoare a şedinţei de judecată. Noţiunea de parte pregătitoare a şedinţei de judecată. Scopul părţii pregătitoare a şedinţei de judecată. Limitele părţii pregătitoare a şedinţei de judecată.

Deschiderea şedinţei de judecată. Anunţarea completului care judecă cauza şi soluţionarea cererilor de recuzare. Soluţionarea chestiunilor privitoare la participarea apărătorului. Soluţionarea chestiunii judecării cauzei în lipsa vreuneia din părţi sau a altor persoane citate. Stabilirea identităţii expertului şi specialistului şi explicarea drepturilor şi obligaţiilor lor.

Cercetarea judecătorească. Cercetarea documentelor şi a proceselor-verbale ale acţiunilor procesuale. Dispunerea de către instanţă a efectuării expertizei şi audierea expertului în şedinţa de judecată.

Alte acţiuni procesuale la judecarea cauzei. Terminarea cercetării judecătoreşti.

Dezbaterile judiciare şi ultimul cuvînt al inculpatului. Noţiunea de dezbateri judiciare. Limitele dezbaterilor judiciare. Ordinea dezbaterilor judiciare. Participanţii la dezbaterile judiciare. Conţinutul dezbaterilor judiciare. Replica în dezbaterile judiciare şi dreptul la ultima replică. Ultimul cuvânt al inculpatului ca etapă procesuală a judecăţii în primă instanţă.

Deliberarea şi adoptarea sentinţei

Noţiunea de deliberare în procesul penal. Obiectul deliberării. Procedura deliberării. Opinia separată a judecătorului.

Reluarea cercetării judecătoreşti şi a dezbaterilor judiciare. Felurile hotărîrilor instanţei de judecată.

Sentinţa judecătorească. Noţiunea de sentinţă judecătorească. Esenţa şi importanţa sentinţei instanţei de judecată. Sentinţa instanţei de judecată ca cel mai important act procesual al justiţiei penale. Legalitatea, temeinicia şi motivarea sentinţei instanţei de judecată. Chestiunile pe care trebuie să le soluţioneze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei. Chestiuni ce urmează a fi soluţionate de instanţă la adoptarea sentinţei în procesul unui minor. Examinarea chestiunii privind starea de responsabilitate a inculpatului. Soluţionarea acţiunii civile. Asigurarea acţiunii civile şi a confiscării speciale. Felurile sentinţelor instanţei de judecată. Sentinţa de condamnare. Temeiurile adoptării sentinţelor de condamnare.

Felurile sentinţelor de condamnare. Sentinţa de achitare. Noţiunea de sentinţă de achitare. Temeiurile adoptării sentinţelor de achitare. Sentinţa de încetare a procesului penal. Esenţa şi importanţa sentinţei de încetare a procesului penal. Temeiurile adoptării sentinţelor de încetare a procesului penal. Consecinţele juridice ale pronunţării sentinţei de încetare a procesului penal. Sentinţa de aplicare a unor măsuri de constrîngere cu caracter medical. Temeiurile adoptării sentinţei de aplicare a unor măsuri de constrîngere cu caracter medical.

Conţinutul şi forma sentinţei instanţei de judecată. Structura sentinţei instanţei de judecată.

Adoptarea sentinţei în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Pronunţarea sentinţei instanţei de judecată. Punerea în libertate a inculpatului arestat.

Tema X Căile ordinare de atac în procesul penal

Apelul în procesul penal

Noţiunea de apel în procesul penal. Hotărîrile judecătoreşti supuse apelului. Persoanele care pot declara apel. Termenul de declarare a apelului. Repunerea în termen a apelului. Apelul peste termen. Declararea apelului. Conţinutul şi forma cererii de apel. Renunţarea la apel. Retragerea apelului. Efectul suspensiv al apelului. Efectul devolutiv al apelului şi limitele lui. Neagravarea situaţiei în propriul apel. Efectul extensiv al apelului. Judecarea apelului. Decizia instanţei de apel. Procedura deliberării şi adoptarea deciziei de către instanţa de apel. Procedura de rejudecare. Limitele rejudecării.

Recursul ordinar în procesul penal

Noţiunea de recurs împotriva hotărîrilor instanţelor de apel în procesul penal. Hotărîrile judecătoreşti supuse recursului împotriva hotărîrilor instanţelor de apel. Persoanele care pot declara recurs. Termenul de declarare a recursului. Retragerea recursului. Efectul devolutiv al recursului şi limitele lui. Neagravarea situaţiei în propriul recurs. Efectul extensiv al recursului şi limitele lui. Temeiurile pentru recurs. Conţinutul cererii de recurs. Actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs. Admisibilitatea în principiu a recursului. Procedura judecării recursului. Judecarea recursului. Decizia instanţei de recurs. Procedura de rejudecare şi limitele acesteia.

Noţiunea de recurs împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul. Hotărîrile judecătoreşti supuse recursului împotriva hotărîrilor pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul. Persoanele care pot declara recurs. Termenul de declarare a recursului. Efectul suspensiv al recursului. Efectul devolutiv al recursului şi limitele lui. Neagravarea situaţiei în propriul recurs. Efectul extensiv al recursului şi limitele lui. Temeiurile pentru recurs. Declararea recursului. Actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs. Procedura judecării recursului. Judecarea recursului. Decizia instanţei de recurs. Procedura de rejudecare şi limitele acesteia.

Tema XI Căile extraordinare de atac în procesul penal

Recursul în anulare. Revizuirea procesului penal

Noţiunea de recurs în anulare. Temeiurile pentru recurs în anulare. Termenul de declarare a recursului în anulare. Declararea şi retragerea recursului în anulare. Actele procedurale preparatorii si admisibilitatea recursului în anulare. Judecarea şi soluţionarea recursului în anulare admis.

Revizuirea procesului penal. Noţiunea de revizuire a procesului penal. Cazurile de revizuire a procesului penal. Termenele de revizuire a procesului penal. Deschiderea procedurii de revizuire. Trimiterea în instanţa de judecată a materialului cercetării privind revizuirea. Măsuri premergătoare şi admiterea revizuirii. Rejudecarea cauzei după admiterea revizuirii.

Tema XII Executarea sentinţei şi a altor hotărâri judecătoreşti – fază finală a procesului penal

Punerea în executare a sentinţei şi a altor hotărîri judecătoreşti

Noţiunea de punere în executare a hotărîrilor judecătoreşti. Rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată şi punerea ei în executare. Caracterul obligatoriu al hotărîrilor judecătoreşti definitive. Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti. Chestiunile care urmează a fi soluţionate de către instanţă la executarea pedepsei. Modul de soluţionare a chestiunilor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti.

Tema XIII Proceduri speciale

Procedura în cauzele privind minorii

Particularităţile desfăşurării urmăririi penale în cauzele cu infractori minori. Circumstanţele care urmează a fi stabilite în cauzele privind minorii. Obligativitatea efectuării unei anchete sociale în cauzele cu infractori minori. Disjungerea cauzei cu minori. Particularităţile reţinerii bănuitului minor în procesul penal. Particularităţile aplicării faţă de minori a măsurilor preventive în procesul penal. Modul de chemare a bănuitului, învinuitului, inculpatului minor. Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului minor. Persoanele chemate la ascultarea minorilor în procedura de urmărire penală. Participarea apărătorului, pedagogului, psihologului la audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului minor. Modul de citare şi audiere a martorului minor. Terminarea urmăririi penale în privinţa minorului. Încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere penală a minorului în faza de urmărire penală.

Judecarea cauzelor cu infractori minori. Persoanele chemate la ascultarea minorilor şi la judecarea minorilor de către instanţă. Îndepărtarea inculpatului minor din sala şedinţei de judecată. Particularităţile desfăşurării judecăţii în cauzele cu infractori minori. Chestiuni ce urmează a fi soluţionate de instanţă la adoptarea sentinţei în procesul unui minor. Liberarea de către instanţă a minorului de pedeapsa penală cu aplicarea măsurilor cu caracter educativ. Liberarea de către instanţă a minorului de pedeapsă cu internarea lui într-o instituţie specială de învăţămînt şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare. Punerea în executare a măsurilor aplicate minorilor.

Procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical

Noţiunea şi importanţa instituţiei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Sarcinile procedurii de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Temeiurile şi condiţiile pentru aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical.

Urmărirea penală. Obiectul probaţiunii în cauzele de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Particularităţile desfăşurării urmăririi penale în cauzele de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Internarea persoanei în privinţa căreia se efectuează urmărirea penală în instituţia psihiatrică. Drepturile persoanei în privinţa căreia se desfăşoară procedura de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Participarea reprezentantului legal în cauzele de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Participarea apărătorului în cauzele de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Terminarea urmăririi penale în cauzele de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Temeiurile de încetare a procesului penal după terminarea urmăririi penale. Trimiterea cauzei în instanţa de judecată pentru aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Măsuri preparatorii pentru şedinţa de judecată. Judecarea cauzei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Soluţionarea cauzei de către instanţa de judecată. Sentinţa de aplicare a unor măsuri de constrîngere cu caracter medical.

Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Noţiunea de acord de recunoaştere a vinovăţiei în procesul penal. Persoanele care pot iniţia acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Participanţii la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Condiţiile de iniţiere şi încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Obligaţiile apărătorului în procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Examinarea de către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Începerea şedinţei de judecată. Acceptarea de către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Refuzul instanţei de judecată de a accepta acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Dezbaterile judiciare în cazul acceptării acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Adoptarea sentinţei în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală

Noţiunea de suspendare condiţionată a urmăririi penale. Sarcinile suspendării condiţionate a urmăririi penale. Importanţa instituţiei de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală. Persoanele faţă de care nu se aplică suspendarea condiţionată a urmăririi penale. Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale. Atribuţiile procurorului la aplicarea suspendării condiţionate a urmăririi penale. Obligaţiile persoanei în privinţa căreia este aplicată suspendarea condiţionată a urmăririi penale. Soluţiile după expirarea termenului de suspendare a urmăririi penale.

Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante. Infracţiunea flagrantă. Noţiunea de infracţiune flagrantă în procesul penal. Cazurile de aplicare a procedurii speciale de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante. Constatarea infracţiunii flagrante. Atribuţiile organului de urmărire penală în cazul descoperirii unei infracţiuni flagrante. Ordinea întocmirii şi termenele prezentării procesului-verbal în cazul infracţiunii flagrante. Verificarea materialelor de urmărire penală. Atribuţiile procurorului în procedura de verificare a materialelor de urmărire penală a infracţiunii flagrante.

Judecarea cauzei privind infracţiunile flagrante. Termenele de punere pe rol a cauzelor privind infracţiunile flagrante. Ordinea judecării cauzei privind infracţiunile flagrante. Persoanele participante la judecarea cauzei privind infracţiunile flagrante. Hotărîrea instanţei la judecarea cauzelor cu infracţiuni flagrante. Apelul împotriva hotărîrilor judecătoreşti adoptate în cauzele cu infracţiuni flagrante. Recursul împotriva hotărîrilor judecătoreşti adoptate în cauzele cu infracţiuni flagrante.

Procedura privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de persoane juridice

Noţiunea şi esenţa instituţiei de urmărire penală şi de judecare a cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de persoane juridice în procesul penal. Sarcinile urmăririi penale şi judecării cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de persoane juridice. Urmărirea penală împotriva persoanei juridice. Reprezentantul legal şi reprezentantul desemnat al persoanei juridice. Competenţa instanţelor judecătoreşti la judecarea cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de persoane juridice. Judecarea cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de persoane juridice. Controlul judiciar asupra persoanei juridice. Ordinea de punere a persoanei juridice sub control judiciar. Obligaţiile persoanei juridice în perioada de aflare sub control judiciar. Ordinea de atac a hotărîrilor procesuale privitor la punerea persoanei juridice sub control judiciar.

Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti

Asigurarea drepturilor victimei (la reabilitare) în urma infracţiunilor, abuzurilor de serviciu şi a erorilor judiciare în procesul penal. Sarcinile procedurii de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti. Persoanele care au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti. Felurile de prejudicii cauzate prin acţiunile ilicite ale organlor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti care pot fi reparate.

Acţiunea pentru repararea prejudiciului. Termenul iniţierii acţiunii pentru repararea prejudiciului. Condiţiile iniţierii acţiunii pentru repararea prejudiciului. Instanţa de judecată competentă să soluţioneze acţiunea pentru repararea prejudiciului. Părţile participante la examinarea acţiunii pentru repararea prejudiciului. Ordinea examinării acţiunii şi adoptării hotărîrilor în procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti. Scutirea de plata taxei de stat a acţiunii pentru repararea prejudiciului.

Procedura de restabilire a documentelor judiciare dispărute

Noţiunea de dispariţie a dosarului penal sau a documentelor din dosar în procesul penal. Noţiunea şi sarcinile procedurii de restabilire a documentelor judiciare dispărute în procesul penal.Constatarea dispariţiei documentelor judiciare. Procesul-verbal de constatare a dispariţiei dosarului penal sau a documentelor din dosar. Obiectul procedurii de restabilire a dosarului penal dispărut sau a documentelor dispărute din dosar. Organele competente de a dispune şi a efectua înlocuirea sau restabilirea dosarului penal sau a documentelor din dosar dispărute. Efectuarea procedurii de restabilire a dosarului penal sau a documentelor din dosar dispărute. Înlocuirea documentului dispărut. Restabilirea documentului dispărut.

Tema XIV Colaborarea pe plan internaţional în luota contra fenomenului criminalităţii

Asistenţa juridică internaţională în materie penală

Noţiunea de asistenţă juridică internaţională în materie penală. Obiectul asistenţei juridice internaţionale în materie penală. Clasificarea formelor de asistenţă juridică internaţională în materie penală. Forme de asistenţă juridică cu caracter informativ. Forme de asistenţă juridică cu caracter procesual. Organele care decid admiterea sau refuzul asistenţei juridice internaţionale. Modul de transmitere a adresărilor de asistenţă juridică. Volumul asistenţei juridice. Refuzul la asistenţă juridică internaţională. Cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală.

Comisia rogatorie. Extrădarea. Transferul persoanelor condamnate. Recunoaşterea hotărîrilor penale ale instanţelor străine. Noţiunea şi esenţa instituţiei de recunoaştere a hotărîrilor penale ale instanţelor străine. Cazuri şi condiţii de recunoaştere a hotărîrilor penale ale instanţelor străine. Procedura de recunoaştere a hotărîrilor instanţelor străine.

Literatura

Legislaţia republicii moldova
 1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994.
 2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, din 14 martie 2003.
 3. Legea cu privire la Procuratură, nr.118-XV din 14 martie 2003.
 4. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituţională, nr.317-XIII din 13.12.1994.
 5. Codul jurisdicţiei constituţionale, nr.502-XIII din 16.06.1995.
 6. Legea Republicii Moldova privind organizarea judecătorească,
 7. nr.514-XIII din 06.07.1995.
 8. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995.
 9. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr.789-XIII din 26.03.1996.
 10. Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare, nr.836-XIII din 17.05.1996.
 11. Legea Republicii Moldova cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti, nr.853-XIII din 29.051996.
 12. Legea Republicii Moldova cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr.947-XIII din 19.07.1996.
 13. Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr.950-XIII din 19.07.1996.
 14. Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor, nr.949-XIII din 19.07.1996.
 15. Legea Republicii Moldova cu privire la instanţele judecătoreşti economice, nr.970-XIII din 24.07.1996.
 16. Legea R.S.S.M. despre aprobarea Regulamentului avocaturii R.S.S.M., nr.526-X din 21.11.1980.
 17. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr.395-XIV din 13.05.1999.
 18. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr.1260-XV din 19.07.2002.
 19. Legea Republicii Moldova cu privire la poliţie, nr.416 din 18.12.1990.
 20. Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea operativă şi de investigaţii, nr. 727-XIV din 16.12.1999.
 21. Legea Republicii Moldova cu privire la arestarea preventivă, nr.1226-XIII din 27.06.1997.
 22. Legea Republicii Moldova cu privire la retribuirea mijloacelor cheltuite pentru lecuirea persoanei pătimaşe de la acţiuni criminale, nr. 79-XIII din 28.04.1994.
 23. Legea Republicii Moldova cu privire la securitatea de stat a părţii vătămate, martorilor şi altor persoane, care au colaborat în procesul penal, nr.1458-XIII din 28.01.1998.
 24. Legea Republicii Moldova cu privire la retribuirea daunei cauzate de acţiunile ilicite ale organelor de cercetare penală, anchetare preliminară, procuraturii şi instanţelor de judecată, nr.1545-XIII din 25.02.1998.

Legislaţia internaţională

 1. Declaraţia universală a drepturilor omului (10.12.1948).
 2. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (4.11.1950).
 3. Regulile standardelor minimale de tratare a deţinuţilor (1955).
 4. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (1966)
 5. Convenţia împotriva torturilor şi a altor forme de comportament şi pedepse antiumane, crude sau care înjosesc demnitatea omului (1984).
 6. Principiile generale, privitor la independenţa organelor judecătoreşti (1985).
 7. Declaraţia principiilor generale ale justiţiei pentru victimele infracţiunilor şi abuzurilor de putere (1985).
 8. Regulile standardelor minimale al ONU privitor la efectuarea justiţiei în privinţa infractorilor minori (1985).
 9. Convenţia despre drepturile copilului (1989).
 10. Cumulul de principii pentru apărarea tuturor persoanelor reţinute sau arestate în orice formă ar fi fost aceasta efectuată (1988).
 11. Convenţia europeană despre colaborarea reciprocă privind asistenţa juridică internaţională în materie penală şi protocolul ei (1959).
 12. Convenţia europeană despre valabilitatea internaţională a sentinţelor pe cauzele penale (1970).
 13. Convenţia ţărilor CSI privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale ( 22.01.1993 ).
 14. Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală (25.02.1993).
 15. Tratatul între Republica Moldova şi Ucrana cu privire la asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală (13.12.1993).

Literatura ştiinţifică

 1. Abraham P., Derşidan E. Dicţionar de termeni juridici uzuali. – Bucureşti: Naţional, 2000. – 761 p.
 2. Anghel I.M. Tratatul internaţional şi dreptul intern. – Bucureşti: Lumina Lex, 1999. – 163 p.
 3. Apetrei M. Drept procesual penal. – Bucureşti: Oscar Print, 1999. – 402 p.
 4. Bercheşan V., Dumitraşcu I.N. Probele şi mijloacele de probă. Bucureşti: Editura Ministerului de Interne, 1994.
 5. Brezeanu O. Minorul şi Legea Penală. – Bucureşti: ALL BECK, 1998. – 156 p.
 6. Dabu V. Despre dreptul şi arta apărării. – Bucureşti: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 1994. – 302 p.
 7. Deleanu I., Deleanu V. Hotărîrea judecătorească. – Arad: Servo-Sat, 1998. – 429 p.
 8. Georgescu P.A. Filosofia dreptului în contextul actualităţii // Tratat şi antologie de texte. – Bucureşti: Universitatea „Titu Maiorescu”, 2001. – 416 p.
 9. Iuga M. Căile legale de atac în procesul penal. – Chişinău: Garuda-art, 2000. – 210 p.
 10. Istrate I. Libertatea persoanei şi garanţiile ei procesual-penale. – Craiova, 1984. – 231 p.
 11. Mateuţ Gh. Procedura penală. – Bucureşti: Lumina Lex, 1998. – 368 p.
 12. Mihai Gh.C. Fundamentele dreptului. Argumentare şi interpretare în drept. – Bucureşti: Lumina Lex, 1999. – 383 p.
 13. Neagu Ion. Drept procesual penal. Tratat. – Bucureşti: Global Lex, 2002. – 885 p.
 14. Nicolae E.A. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante. – Bucureşti: Lumina Lex, 1999. – 160 p.
 15. Nistoreanu Gh., Tulbure A., Apetrei M., Nae L. Manual de drept procesual penal. –Bucureşti: Europa Nova, 1999. – 351 p.
 16. Papadopol V., Turianu C. Apelul penal. – Bucureşti: Şansa, 1994. – 293 p.
 17. Păvăleanu V. Drept procesual penal. Partea generală. – Bucureşti: Lumina Lex, 2001. – 520 p.
 18. Păvăleanu V., Păvăleanu L. Limitarea şi privarea de libertate ca măsuri penale. – Iaşi: Chemarea, 1997. – 134 p.
 19. Popovici T. Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova (cercetare comparativă de drept procesual penal). – Chişinău, 2000. – 164 p.
 20. Pitulescu I., Derşidan E., Abraham P., Ranete I. Dicţionar explicativ şi practic de drept penal şi procesual penal. – Bucureşti: Naţional, 1997. – 619 p.
 21. Predescu O., Popescu Slăniceanu I., Dinulescu R. Curs de drept procesual penal. – Bucureşti: Bravo Press, 1998. – 160 p.
 22. Teodoru Gr. Drept procesual penal. – Iaşi: Cugetarea, 1996. – 433 p.
 23. Tulbure A. Prezumţia de nevinovăţie. – Sibiu, 1996.
 24. Volonciu N. Tratat de procedură penală. Vol.1. – Bucureşti: Paideia, 1993 – 504 p.
 25. Volonciu N. Tratat de procedură penală. Parte Specială. Vol.II. – Bucureşti: Paideia, 1994. – 502 p.
 26. Адвокат в уголовном процессе / Отв. ред. Лупинская П.А.. Сост. Гаврилов С.Н. - Москва: Новый Юрист, 1997. – 321 p.
 27. Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человека и применение их судами Российской Федерации: Практическое пособие. - Москва: Права человека, 1996. – 321 p.
 28. Алексеева Л.Б. Нравственную сторону оправдательного вердикта оставляю в стороне // Российская юстиция. – 1995. – №8. – P.4-7.
 29. Апарова Т.В. Суд и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. – Москва: Триада, Лтд, 1996.
 30. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии: Курс лекций. – Москва: Международный Университет Бизнеса и Управления, 1998. – 320 p.
 31. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Москва: Юристъ, 2000. – 312 p.
 32. Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: От истоков этики и права к мировоззрению: Учебное пособие. – Москва: Юрайт, 1999. – 336 p.
 33. Викторский С.И. Русский уголовный процесс: Учебное пособие. – Москва: Юридическое бюро «Городец», 1997. – 448 p.
 34. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2000. – 464 p.
 35. Власова Н.А. Уголовный процесс: Курс лекций. – Москва: Изд-во «Щит-М», 2001. – 196 p.
 36. Глушков А.И. Уголовный процесс: Учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – Москва: Издательский центр «Академия». Мастерство. Высшая школа, 2000. – 264 p.
 37. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. –Москва: Спарк, 1995. – 130 p.
 38. Громов Н.А., Полунин С.А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. – Москва: Городец, 1998. – 152 p.
 39. Громов Н.А., Пономаренков В.А., Францифоров Ю.В. Уголовный процесс России: Учебник. – Москва: Юрайт-М, 2001. – 556 p.
 40. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – Москва: Зерцало, 2002. – 528 p.
 41. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Козак Д.Н., Мизулина Е.Б. – Москва: Юристъ, 2002. – 1039 p.
 42. Куцова Э.Ф. Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие. – Москва: Городец, 1999. – 272 p.
 43. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. – Москва: Дело, 2000. – 496 p.
 44. Нерсесянц В.С. Философия права. – Москва: Норма, 2000. – 256 p.
 45. Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – Москва: Дело, 2000. – 344 p.
 46. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. – Москва: Приор, 1999. – 592 p.
 47. Савицкий В.М., Ларин А.М. Уголовный процесс: Словарь-справочник. – Москва: Контракт; Инфра-М, 1999. – 271 p.
 48. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – Санкт-Петербург: Наука, 2000. – 224 p.
 49. Смирнова Н.Н. Уголовный процесс: Учебник. – Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 384 p.
 50. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юристъ, 2000. – 696 p.
 51. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Спарк, 2000. – 574 p.
 52. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. К.Ф. Гуценко. Издание 4-е, переработанное и дополненное. – Москва: Зерцало, 2000. – 608 p.
 53. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.С. Кобликова. – Москва: Норма, 2001. – 384 p.
 54. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. И.Л. Петрухина. – Москва: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – 520 p.
 55. Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. – Москва: Изд-во МГУ, 1994. – 104 p.
 56. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – Москва: Спарк, 1997. – 112 p.
 57. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2-х томах. – Санкт-Петербург: Альфа, 1996.
 58. Хмыров А.А. Проблемы теории доказывания: Учебное пособие. – Краснодар, 1996. – 321 p.
 59. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. – Санкт-Петербург: Равенна, Альфа, 1995. – 846 p.
 60. Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. – Москва: Зерцало, 1998. – 448 p.