Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Drept

Formula specialităţii

Conţinutul specialităţii 12.00.08 – Drept penal cu specificarea: drept penal şi criminologie, drept penitenciar; drept procesual penal, criminalistică şi teoria activităţii investigativ-operative reprezintă justificarea de drept, metodologică, istorică şi juridico-comparativă a politicii penale a statului, organizarea eficientă a luptei împotriva criminalităţii prin intermediul realizării diverselor forme de răspundere juridică, precum şi prevenirea criminalităţii în temeiul cunoaşterii esenţei acesteia şi a mecanismului de determinare, cercetarea activităţii organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti cu participarea părţilor în proces şi a altor persoane, desfăşurată în conformitate cu legislaţia, studierea legităţilor de creare a urmelor infracţiunii şi în baza cunoaşterii acestora elaborarea de metode şi mijloace de administrare a probelor în scopul descoperirii şi prevenirii faptelor penale.

Direcţii de cercetare
Drept penal
Obiectul, scopul şi sistemul ştiinţei dreptului penal. Istoricul dreptului penal ca ramură de drept şi ca ştiinţă. Evoluţia dreptului penal în Republica Moldova. Rolul ştiinţei de drept penal în dezvoltarea şi perfecţionarea politicii juridico-penale a statului şi a legislaţiei penale. Legea penală, principiile ei de acţiune şi de interpretare. Noţiunea şi semnele infracţiunii. Criminalizarea şi decriminalizarea faptelor. Raporturile juridico-penale. Noţiunea, conţinutul şi sarcinile răspunderii penale, formele ei de realizare. Principiile răspunderii penale. Temeiul răspunderii penale. Componenţa infracţiunii, elementele şi semnele ei. Etapele activităţii infracţionale. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Participaţia. Mijloace juridico-penale de luptă cu criminalitatea organizată. Implicarea la infracţiune. Noţiunea, temeiul şi tipurile liberării de răspundere penală. Noţiunea, semnele, scopul şi funcţiile pedepsei. Sistemul şi categoriile pedepselor. Individualizarea pedepselor: forme, modalităţi şi mijloace. Particularităţile răspunderii penale a persoanelor ce au săvîrşit infracţiuni în vîrstă de pînă la 18 ani. Aplicarea pedepsei. Noţiunea, temeiul şi tipurile liberării de pedeapsă penală. Noţiunea, natura juridică şi sistemul măsurilor de siguranţă. Măsurile de siguranţă cu caracter educativ şi medical. Eficienţa aplicării pedepselor şi măsurilor de siguranţă: perfecţionarea legislaţiei penale şi a practicii de aplicare. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării. Antecedentele penale. Calificarea infracţiunilor. Sistemul Părţii Speciale a legislaţiei penale. Problematica calificării infracţiunilor concrete. Perfecţionarea legislaţiei penale privind răspunderea pentru anumite categorii de infracţiuni. Bazele conceptuale şi căile de dezvoltare a dreptului penal. Drept penal comparat.

Criminologia
Obiectul, scopul şi funcţiile ştiinţei criminologice. Metodologia, metodele şi tehnicile de investigare criminologică. Teorii criminologice clasice şi contemporane asupra criminalităţii. Istoricul şi direcţiile de dezvoltare ale criminologiei naţionale. Criminalitatea ca problemă socială şi ca obiect de studiu criminologic. Particularităţile şi tendinţele criminalităţii din Republica Moldova şi din alte ţări. Determinantele şi cauzalitatea criminalităţii. Starea, structura şi dinamica criminalităţii. Mecanismul comportamentului infracţional. Personalitatea infractorului. Prognozarea criminologică. Victima infracţiunii. Prevenirea victimologică. Reacţia socială faţă de infracţionism: modele şi tendinţe. Tendinţe moderne în politica penală. Prevenirea criminalităţii: modele şi etape. Prevenirea individuală a criminalităţii. Instituţii şi strategii actuale de luptă împotriva criminalităţii. Resocializarea infractorului. Programe de tratament a infractorului. Analiza criminologică a tipurilor de criminalitate: particularităţi de determinare şi cauzalitate, prevenire. Delincvenţa juvenilă. Criminalitatea de violenţă. Criminalitatea economică. Criminalitatea ecologică. Criminalitatea militară. Criminalitatea organizată. Criminalitatea „Gulerelor albe”. Criminalitatea feminină. Terorismul. Corupţia.

Drept penitenciar
Obiectul, scopul şi sistemul ştiinţei execuţional-penale. Istoricul dreptului execuţional-penal ca ramură de drept şi ca ştiinţă. Evoluţia dreptului execuţional-penal în Republica Moldova. Rolul ştiinţei dreptului execuţional-penal în dezvoltarea şi perfecţionarea politicii execuţional-penale a statului şi a legislaţiei execuţional-penale. Sarcinile şi principiile legislaţiei execuţional-penale. Raporturile juridice execuţional-penale. Statutul juridic al condamnaţilor. Organele şi instituţiile care execută pedepsele penale. Sistemul penitenciar al Republicii Moldova. Clasificarea condamnaţilor la închisoare şi repartizarea lor în penitenciare. Reglementarea regimului juridic în instituţiile penitenciare. Reglementarea juridică a muncii condamnaţilor la închisoare. Modul şi condiţiile executării pedepsei în diferite tipuri de colonii de corecţie şi închisoare. Particularităţile executării pedepsei de către minori. Executarea arestului. Executarea pedepsei cu trimitere într-o unitate militară disciplinară. Modul de executare a pedepselor non-privative de libertate. Mărirea eficienţei executării pedepselor non-privative de libertate. Reglementarea juridică şi căile de perfecţionare a executării categoriilor concrete de pedepse. Eliberarea de executarea pedepsei penale şi adaptarea socială a condamnaţilor. Ajutorul acordat persoanelor eliberate de la executarea pedepsei. Executarea măsurilor de siguranţă. Executarea măsurilor preventive. Bazele conceptuale şi căile de dezvoltare a dreptului execuţional-penal. Drept execuţional-penal al statelor străine.

Drept procesual penal
Dispoziţii generale şi principiile procesului penal. Subiecţii procesului penal şi particularităţile statutului lor. Teoria probelor în procesul, mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Sistemul măsurilor procesuale. Chestiunile patrimoniale în procesul penal. Urmărirea penală. Judecarea cauzei penale în primă instanţă. Căile ordinare de atac în procesul penal. Căile extraordinare de atac în procesul penal. Executarea sentinţei şi a altor hotărâri judecătoreşti. Procedura în cauzele privind minorii. Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală. Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante. Procedura privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile săvârşite de persoane juridice. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti. Procedura de restabilire a documentelor judiciare dispărute. Asistenţa juridică internaţională în materie penală.

Criminalistica
Tehnica criminalistică. Metodele fotografiei judiciare. Urmele materiale ale infracţiunii şi metodele expertizei traseologice. Structura armelor de foc şi urmele create prin aplicarea acestuia. Metodele examinării criminalistice a scrisului uman. Falsul în acte scrise şi metodele de descoperire a acestora. Identificarea persoanelor după semnalmente exterioare. Procedeele tactice de efectuare a acţiunilor de urmărire penală. Modalităţile de fixare a rezultatelor acţiunilor de urmărire penală. Versiunile criminalistice şi rolul acestora la descoperirea infracţiunilor. Organizarea şi planificarea activităţii de descoperire a infracţiunilor. Caracteristica criminalistică a diferitor categorii de infracţiuni. Note metodice de cercetare a diferitor categorii de infracţiuni.

Teoria activităţii operative de investigaţii Consideraţiuni introductive privind activitatea Operativă de Investigaţii. Sarcinile, principiile şi izvoarele activităţii operative de investigaţii. organele de stat – subiecţi ai activităţii operative de investigaţii. Funcţionari ai organelor investigativ-operative şi alte persoane cu atribuţii în domeniul activităţii operative de investigaţii. Noţiunea, nomenclatorul şi categoriile măsurilor investigativ-operative. Temeiurile, condiţiile şi procedura înfăptuirii măsurile investigativ-operative . Mijloacele şi sistemele informaţionale în activitatea operativă de investigaţii. Mijloacele tehnice în activitatea operativă de investigaţii. Tactica şi metodica investigativ-operativă. Concursul dat organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii. Procesul investigativ-operativ. Controlul operativ. Asigurarea investigativ-operativă a procesului penal. Controlul activităţii operative de investigaţii. Finanţarea activităţii operative de investigaţii.
Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 12.00.08. – Drept penal cu specificarea: drept penal şi criminologie, drept penitenciar; drept procesual penal, criminalistică şi teoria activităţii investigativ-operative necesită utilizarea cunoştinţelor teoretice şi a metodelor specifice unor discipline adiacente, precum şi a aspectelor juridice de administrare în sistemele social-economice, aplicarea metodelor matematice şi tehnicii de calcul în activitatea juridică. Pentru o mai eficientă realizare a scopului unei cercetării multilaterale şi complexe în cadrul specialităţii nominalizate este necesar de elucidat gradul de interacţiune cu aceste discipline adiacente, cît şi delimitarea obiectului de reglementare în cadrul studiului unor instituţii de drept care comportă elemente comune.

În domeniile ştiinţelor juridice la specialitatea 12.00.08. este utilizat aparatul conceptual al teoriei statului şi dreptului, care oferă noţiunile generale cu privire la normele juridice, principiile generale şi metodele generale de studiu, metodele de interpretare a dreptului.

Evoluţia istorică şi particularităţile reglementării instituţiilor dreptului penal şi execuţional-penal, a concepţiilor şi teoriilor criminologice privind fenomenul criminalităţii la diverse etape de dezvoltare social-politică a statului, stabilesc o strânsă corelaţie cu specialităţile ce ţin de studiul aspectelor istorice ale statului şi dreptului, doctrinelor politice şi de drept. Istoria Dreptului Românesc fac trimitere şi la evoluţia istorică şi particularităţile reglementării instituţiilor dreptului procesual penal la diverse etape de dezvoltare social-politică.

O legătură indisolubilă s-a stabilit cu ştiinţele specialităţii (12.00.02. – drept constituţional; administraţia de stat; dreptul administrativ; dreptul municipal) în problematica aplicării principiilor dreptului penal, dreptului procesual penal şi dreptului execuţional-penal referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, în consacrarea constituţională a principiilor răspunderii penale şi coraportul acesteia cu răspunderea administrativă. Totodată, aplicarea şi executarea sancţiunilor administrative, în cazurile liberării de răspundere penală, sînt prevăzute de Codul Contravenţiilor Administrative şi se referă la disciplina drept administrativ.

Calificarea drept infracţiuni şi sancţionarea unor fapte ce atentează la cele mai importante valori sociale proclamate şi reglementate în dreptul civil, dreptul familiei; procesul civil; drept internaţional privat, dreptul muncii, dreptul asigurărilor sociale, dreptul resurselor naturale, drept agrar, drept ecologic etc. reflectă protecţia oferită de ramurile de drept încadrate în specialitatea 12.00.08. şi legătura necesară cu specialităţile 12.00.03., 12.00.05., 12.00.06.

Plus la aceasta, problematica aplicării normelor procedurii civile în cadrul examinării acţiunii civile pentru dauna provocată de infracţiune, cît şi chestiunile privind executarea hotărârii judecătoreşti referitoare la acţiunea civilă şi la alte chestiuni patrimoniale se referă la specialitatea Drept Procesual Civil. Acţiunea civilă însă poate fi examinată şi în cadrul un proces penal, fapt care denotă asupra unei legături indisolubile între procedura penală şi dreptul civil.

Realizarea normelor penale şi execuţional-penale care, în parte, reprezintă norme de blanchetă, necesită utilizarea conceptelor şi interpretărilor unor discipline adiacente ce cad sub incidenţa altor ramuri din sistemul de drept al Republicii Moldova: drept de antreprenoriat; arbitraj, drept financiar, drept bugetar, drept fiscal, drept bancar, reglementare juridica valutară, reglementare juridică a emisiei si circulaţiei valorilor imobiliare, baze juridice ale auditului etc. Acest fapt confirmă indisolubila legătură şi imposibilitatea existenţei de sine stătătoare a ştiinţelor specialităţii 12.00.08. faţă de specialităţile: 12.00.04., 12.00.12. etc.

Instanţele de judecată şi alte organe de drept în procesul realizării normelor legislaţiei penale şi execuţional-penale şi a profilaxiei infracţiunilor, desfăşoară o activitate procesual-penal, investigativ-operativă şi criminalistică privind cercetarea prealabilă a infracţiunilor, examinarea judiciară şi combaterea criminalităţii. Astfel, soluţionarea sarcinilor propuse pentru investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 12.00.08. sunt strâns legate de specialitatea 12.00.10. pe problemele ce ţin de prevenirea şi combaterea criminalităţii la nivel internaţional.

Întrucât instanţele de judecată examinează dosarele penale şi realizează procedura de executare, specializarea 12.00.08. are tangenţe cu specializarea 12.00.11.

Aplicarea pe larg în efectuarea studiilor ştiinţifice şi în activitatea juridică a metodelor matematice şi tehnicii de calcul denotă importanţa şi strânsa legătură a specialităţii 12.00.13. cu specialitatea 12.00.08.

În pofida legăturilor strânse a specialităţii 12.00.08. cu domeniile adiacente, fiecare ramură a ştiinţelor juridice are propriul obiect de investigaţie.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii 12.00.08. – Drept penal cu specificarea: Drept penal şi criminologie, drept penitenciar; drept procesual penal, criminalistică şi teoria activităţii investigativ-operative cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Paşaportul examenului de doctorat a fost elaborat: