Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.08 – Programa examenului de doctorat : Teoria activitatii investigativ-operative


Teoria activităţii investigativ-operative

Tema 1.Introducerea în curs la disciplina „Activitatea Operativă de Investigaţii”

Noţiunea şi esenţa activităţii operative de investigaţii. Activitatea Operativă de investigaţii – ca formă de activitate cu caracter complex şi mijloc juridic de stat de apărare a intereselor statului, integrităţii teritoriale, a drepturilor, libertăţilor, şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale. Corelaţia activităţii operative de investigaţii cu alte activităţi de urmărire penală, execuţional penală, de recunoaştere şi contrainformaţii, cu activitatea particulară de detectiv şi de pază.

Conţinutul activităţii operative de investigaţii, scopul, sarcinile şi formele de realizare.

Teoria activităţii operative de investigaţii, obiectul de studiu şi sistemul. Legităţile activităţii operative de investigaţii. Metodologia teoriei activităţii operative de investigaţii. Corelaţia activităţii operative de investigaţii cu alte discipline. Dezvoltarea teoriei şi practicii activităţii operative de investigaţii.

Tema 2. Sarcinile, principiile şi izvoarele activităţii operative de investigaţii

Sarcinile activităţii operative de investigaţii: sarcinile generale şi sarcinile speciale (particulare). Noţiunea şi sistemul principiilor activităţii operative de investigaţii. Principiile generale: legalitatea, respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, deideologizarea şi nepartinitatea.

Principiile interramurale (interdisciplinare): oportunitatea activităţii operative de investigaţii, ofensivitatea activităţii operative de investigaţii, cooperarea organelor investigativ-operative cu alte organe de stat.

Principiile speciale: îmbinarea metodelor publice şi secrete, conspirativitatea activităţii operativ de investigaţii.

Izvoarele: Constituţia RM.- izvorul de bază al activităţii operative de investigaţii. Legea privind activitatea operativă de investigaţii, Legea cu privire la Poliţie, alte Legi ale RM – izvoare ale activităţii operative de investigaţii; Hotărâri ale Parlamentului RM şi Hotărâri ale Guvernului RM – izvoare ale activităţii operative de investigaţii. Codul de procedură penală, codul penal – izvoare ale activităţii operativă de investigaţii; acte normative departamentale şi interdepartamentale – izvoare ale activităţii operative de investigaţii; convenţii şi tratate internaţionale – izvoare ale activităţii operative de investigaţii.

Tema 3. „Organele de stat – subiecţi ai activităţii operative de investigaţii”.

Organele de stat care exercită activitatea operativă de investigaţii. Noţiunea de subiect şi de organ investigativ-operativ. Spectrul organelor investigativ-operative. Clasificarea organelor investigativ-operative: organe investigativ-operative care realizează activitatea operativă de investigaţii în deplin volum; organe investigativ-operative care realizează activitatea operativă de investigaţii într-un volum limitat.

Competenţa organelor investigativ-operative. Drepturile şi obligaţiile organelor investigativ-operative. Răspunderea juridică în activitatea operativă de investigaţii.

Subdiviziunea operativă – subiect principal al activităţii operative de investigaţii. Nomenclatorul subdiviziunilor operative. Interacţiunea (cooperarea) Organelor investigativ-operative pe plan intern şi internaţional. Formele principale ale cooperării.

Tema 4. „Funcţionari ai organelor investigativ-operative şi alte persoane cu atribuţii în domeniul activităţii operative de investigaţii.”

Noţiunea de funcţionar al organului investigativ-operativ, de funcţionar-participant, persoane participante la activitatea operativă de investigaţii.

Clasificarea funcţionarilor după conţinutul funcţiilor exercitate şi statutul lor juridic.

Ofiţerii operativi-funcţionari principali în exercitarea activităţii operative de investigaţii. Cerinţele către ofiţerii operativi. Clasificarea ofiţerilor operativi după criteriu apartenenţei de serviciu, după caracterul măsurilor investigativ-operative efectuate, după volumul obligaţiunilor şi drepturilor. Statutul juridic al ofiţerului operativ. Atribuţiile ofiţerilor operativi.

Conducătorii organelor investigativ-operative, statutul juridic. Conducătorii subdiviziunilor operative, statutul juridic. Alte persoane participante la activitatea operativă de investigaţii: persoane oficiale, specialişti, cetăţeni. Funcţionarii cu atribuţii de control în activitatea operativă de investigaţii. Statutul juridic.

Tema 5.”Noţiunea, nomenclatorul şi categoriile măsurilor investigativ-operative”

Noţiunea de măsură investigativ-operativă. Aspecte comune şi delimitări ale măsurilor operative de investigaţii de alte măsuri: procesual-penale, administrative etc. Caracteristicile măsurilor investigativ-operative.

Nomenclatorul măsurilor investigativ-operative. Competenţele organelor investigativ-operative în efectuarea măsurilor operative de investigaţii. Măsurile operative de investigaţii ce ţin de competenţa organelor afacerilor interne.

Categoriile măsurilor operative de investigaţii. Măsurile investigativ-operative cu regim juridic obişnuit, care nu limitează drepturile şi libertăţile persoanei (de categoria I). Măsurile investigativ-operative cu regim juridic special, care limitează drepturile şi libertăţile persoanei (de categoria II). Măsurile operative de investigaţii autorizate de către procuror. Măsurile operative de investigaţii autorizate de către judecătorul de instrucţie. Măsurile investigativ-operative:

Măsurile tehnico-operative. Măsurile agenturale (operativ-agenturale). Măsurile de urmărire, căutare, identificare. Măsurile operativ-profilactice.

Tema 6.”Temeiurile, condiţiile şi procedura înfăptuirii măsurile investigativ-operative ”.

Temeiurile înfăptuirii măsurilor investigativ-operative, noţiunea, caracteristicile. Temeiurile juridico-penale. Temeiurile juridico-mixte. Temeiurile juridico-administrative.

Condiţiile înfăptuirii măsurilor investigativ-operative. Condiţiile generale, condiţiile speciale.

Procedura înfăptuirii măsurilor investigativ-operative. Procedura autorizării măsurilor operative de investigaţii autorizate de către:

Perfectarea actelor de serviciu privind rezultatele măsurilor investigativ-operative.

Tema 7. Mijloacele şi sistemele informaţionale în Activitatea operativă de investigaţii.

Mijloacele activităţii operative de investigaţii – noţiunea, elementele constitutive şi clasificarea. Utilizarea mijloacelor activităţii operative de investigaţii. Informaţii şi sistemul informaţional de evidenţă în activitatea operativă de investigaţii. Obiectele evidenţilor. Clasificarea evidenţelor utilizate în activitatea operativă de investigaţii; fapte, persoane, obiecte, documente, arme, mijloace de transport etc.

Sisteme informaţionale automatizate de evidenţă (baze integrale de date). Sisteme informaţionale automatizate de evidenţă: a) a infracţiunilor, b) a cauzelor penale, c) a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.

Evidenţele Biroului Naţional Central Interpol.

Schimbul de informaţii între organele investigativ-operative la nivel naţional şi internaţional.

Tema 8 „Mijloacele tehnice în activitatea operativă de investigaţii.

Noţiunile de mijloace tehnice: „Tehnica specială”, „tehnica operativă” în activitatea organelor care exercită activitate operativă de investigaţii şi cadrul normativ privind utilizarea lor. Clasificarea mijloacelor tehnice. Condiţiile şi regulile de aplicare a mijloacelor tehnice în activitatea operativă de investigaţii. Constatările tehnico-ştiinţifice în activitatea operativă de investigaţii. Condiţiile şi temeiurile efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice. Perfectarea actelor şi utilizarea rezultatelor.

Participarea specialistului la efectuarea măsurilor investigativ-operative cu aplicarea mijloacelor tehnice. Formele de participare. Definitivarea rezultatelor lor şi utilizarea lor.

Tema 9 „Tactica şi metodica investigativ-operativă”

Noţiunea şi esenţa tacticii şi metodicii investigativ-operative. Corelaţia dintre „tactica investigativ-operativă” şi „tactica criminalistică”; “metodica investigativ-operativă” şi “metodica criminalistică”. Tactica generală şi tactica specială.

Derivatele tacticii investigativ-operative. Situaţia tactico operativă. Problema de tactică. Soluţie de tactică. Procedeu tactic. Operaţiunea tactică. Metoda investigativ-operativă. Metodica investigativ-operativă. Recomandare tactică şi recomandare metodică. Linia de comportament. Măsură investigativ-operativă. Versiuni investigativ-operative. Tactica şi metodica aplicării mijloacelor tehnice. Tactica şi metodica prevenirii infracţiunilor. Tactica şi metodica descoperirii infracţiunilor. Particularităţile tactice şi metodice de combatere a crimei organizate. Situaţia operativă şi situaţia criminogenă. Aspecte organizaţionale, teoretice şi practice ale tacticii şi metodicii investigativ-operative.

Tema 10: Concursul dat organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii.

Atragerea cetăţenilor la colaborare cu organele investigativ-operative. Colaboratorii confidenţiali: locul şi rolul lor în prevenirea şi combaterea criminalităţii:

Cadrul normativ privind munca cu colaboratorii confidenţiali. Legea cu privire la activitatea operativă de investigaţii. Legea cu privire la poliţie. Alte acte normative referitor la colaboratorii confidenţiali.

Colaborarea confidenţială a persoanelor cu organele investigativ-operative.

Apărarea socială şi juridică a persoanelor care dau concurs organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii.

Funcţionarii organelor investigativ-operative cu atribuţii în domeniul muncii cu colaboratorii confidenţiali.

Controlul participării persoanelor la activitatea operativă de investigaţii.

Tema 11: „Procesul investigativ-operativ”.

Noţiunea, principiile şi funcţiile procesului investigativ-operativ. Coraportul procesului investigativ-operativ cu procesul penal, procesul execuţional-penal şi procesul administrativ. Fazele procesului investigativ-operativ. Formele principale ale procesului investigativ-operativ. Participarea colaboratorilor confidenţiali la procesul investigativ-operativ.

Documentarea faptelor infracţionale în procesul investigativ-operativ.

Aprecierea juridică a faptelor în procesul investigativ-operativ.

Participarea altor persoane (cetăţeni, specialişti, consultanţi etc.) în procesul investigativ-operativ.

Interacţiunea organelor investigativ-operative, cooperarea cu alte organe de stat, precum şi nestatale.

Tema 12 „Controlul operativ”

Controlul operativ (prelucrarea operativă) – forma de realizare a procesului investigativ-operativ. Sarcinile şi principiile controlului operativ. Temeiurile şi condiţiile controlului operativ. Înregistrarea controlului operativ. Planificarea şi realizarea controlului operativ. Utilizarea rezultatelor controlului operativ.

Dosarele de evidenţă operativă – expresia documentară a procesului investigativ-operativ.

Prelucrarea operativă - dosarul de prelucrare operativă. Urmărirea persoanelor – dosarul de urmărire. Căutarea persoanelor – dosarul de cutare. Identificarea persoanelor şi a cadavrelor – dosar de identificare. Alte categorii de dosare de evidenţă operativă.

Tema 13 „Asigurarea investigativ-operativă a procesului penal”

Utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii.

Asigurarea colectării probelor în procesul investigativ-operativ.

Procedura prezentării datelor faptice, altor materiale obţinute în procesul investigativ-operativ:

Utilizarea informaţiilor şi altor materiale obţinute în procesul investigativ-operativ:

Respectarea conspirativităţii şi confidenţialităţii în asigurarea investigativ-operativă a procesului penal.

Tema 14 „Controlul activităţii operative de investigaţii”

Controlul activităţii operative de investigaţii – cadrul normativ, scopul, cerinţele, procedura.

Controlul parlamentar privind activitatea operativă de investigaţii.

Comisia permanentă abilitată în exercitarea controlului activităţii operative de investigaţii.

Controlul activităţii operative de investigaţii exercitat de procuror: temeiurile, obiectivele, cerinţele, procedura.

Controlul activităţii operative de investigaţii exercitat de judecătorul de instrucţie: temeiurile, obiectivele, cerinţele, procedura.

Competenţele instanţelor judecătoreşti în domeniul activităţii operative de investigaţii.

Controlul departamental al activităţii operative de investigaţii.

Tema 15 „Finanţarea activităţii operative de investigaţii”

Cadrul normativ privind asigurarea financiară a activităţii operative de investigaţii. Sursele de finanţare a activităţii operative de investigaţii.

Spectrul cheltuielilor financiare în activitatea operativă de investigaţii.

Documentarea şi evidenţa cheltuielilor financiare. Controlul cheltuielilor financiare în activitatea operativă de investigaţii.

Bibliografia

 1. Constituţia R. Moldova 29.07.1994.
 2. Legea R.M. nr.416-XII din 18.12.1990. „Cu privire la poliţie”
 3. Legea R.M. nr.45-XIII privind „Activitatea operativă de investigaţii” din 12.04.1994 cu modificări până în 2003.
 4. Legea R.M. nr.216-XV din 29-05-2003 „Cu privire la sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor”; a cauzelor penale şi persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
 5. Legea R.M. nr.106-XIII din 17.05.1994 „Cu privire la secretul de stat”.
 6. Legea R.M. nr.618-XIII din 31.10.1995 „Privind securitatea statului”.
 7. Legea R.M. nr. 619-XIII din 30-10-1995 „Privind organele securităţii statului”.
 8. Legea R.M. nr. 982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţii”.
 9. Legea RM „Cu privire la secretul comercial” 6 iulie 1994
 10. Legea RM „Privind activitatea de detectiv particular şi pază”
 11. Legea RM „Cu privire la procuratură” din 29.01.1992
 12. Legea RM „Cu privire la Centrul de combatere crimelor economice şi curupţiei” nr. 1104 din 06 2002.
 13. Codul Vamal al RM.
 14. Codul Penalal RM
 15. Codul de procedură penală al RM
 16. Programul de Stat de Combatere a Criminaslităţii şi Corupţiei pentru anii 2003 – 2005 aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1693 din 27.12.2002
 17. Regulamentul Consiliului Coordonator în Problemele Combaterii Corupţiei şi Criminalităţii aprobat prin Decretul Preşedintelui RM nr. 238 – III din 21.09.2001
 18. Ordinul comun al Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Departamentului Controlului Vamal, Centrului de Combatere a Crimelor economice şi Corupţiei nr.124/319/41/172-0/101 din 26.08.2003 „Cu privire la evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi persoanelor care au săvârşit infracţiuni”.
 19. Hotărârea Guvernului RM „Cu privire la Comisia de apărare a secretului de stat”, publicat în MO al RM 29.02.96.
 20. Butnaru T., Ganenco A., „Istoria serviciilor secrete” editura Museum, Chişinău, 2004.
 21. А.И.Бородулин. «Убийства по найму» Москва- 1997. Казлов В.В. О новой классификации и основных критериях оценки тяжести вреда здоровью по проекту УК Российской Федерации. Саратов 1995.
 22. Nistoreanu Gh. „Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă” Bucureşti-1991
 23. Елинский В.И. «Основы методологии, теории оперативно-розыскной деятельности» Москва, 2001.
 24. Хомколов В.П. «Организация, управление оперативно-розыскной деятельности» Москва, 1999.
 25. Овчинский С.С. «Оперативно-розыскная информация».
 26. Защита интеллектуальной собственность. Казаков Ю.В. – М.: Мастерство, 2002 – 176
 27. Интеллектуальная собственность. Гришаев С.П. – М.: Юристь, 2003.
 28. Информационная безопасность. Ярочкин В.И. – М.: Академический Проект, 2004.
 29. Расследование дорожно - транспортных происшествий. – 2-е изд. / Федоров В.А., Гаврилов Б.Я., ред. – М.: Экзамен, 2003
 30. Курс криминалистики: В З т.Т.III: Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений. / Коршунова О.Н.. Степанов А.А., ред. – СПБ.: Юридический Центр Пресс, 2004.
 31. Оперативно – розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс: Учебно-практическое пособие. – 2-е изд. Зайцева С.А., Зейналова Л.М., Громов Н.А. –М.: Издатель Шумилова И.И., 2004.
 32. Оперативно – розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования. – 2-е изд. Мешков В.М., Попов В.Л. – М.: Щит-М, 2003.
 33. Оперативно – розыскные мероприятия: Общие положения. Захарцев С.И. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2004.
 34. Основы оперативно – розыскной деятельности: Курс лекций Дубоносов Е.С. – М.: Книжный мир, 2004.
 35. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката. Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. – М.: Юрлитинформ, 2003.
 36. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах. Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. – М.: Юрлитинформ, 2003.
 37. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник Из. Второе под редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова М. Инфра 2004.
 38. В.Б. Рушайло «Основы оперативно-розыскной деятельности» Учебник. Из. второе, Санкт-Петербург 2000.
 39. «Оперативно розыскная деятельность ОВД. Термины и определения». Киев-1988.
 40. А.И.Алексеев «Практика уголовного сыска» Из. Лига Разум Москва 1999.
 41. А.Ю.Шумилов «Краткая сыскная энциклопедия» Москва 2000.
 42. Основы оперативно – розыскной деятельности: Учедник, А.Лекарь, Д.В. Гребельский, Москва, 1972.
 43. V.Constantinov „Procedura de evidenţă a infracţiunilor şi a persoanelor ce leau comis” Chişinău, 2001.
 44. В.В.Атмажитов, В.В. Дедюхин «Сущность, силы, средства ОРД ОВД» Москва, 1985.
 45. «Оперативно-справочные, оперативно-розыскные учёты и ИБР» Кишинёв, 1994.