Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme sociale ale perfecţionării activităţii administraţiei publice locale


Autor: Cornea Valentina
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Călcâi
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 316.354:351/352(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.72 Mb / în română
176 pagini

Cuvinte Cheie

instituţie socială, administraţie publică locală, autorităţi publice, colectivitate locală, actori administrativi, regiune, probleme sociale, servicii sociale, capacitate administrativă, resurse umane, resurse financiare, comportament administrativ, eficienţă, eficacitate, instrumente administrative, perfecţionare, dezvoltare, modernizare, inovaţie socială

Adnotare

Lucrarea reprezintă o investigaţie sociologică interdisciplinară privind perfecţionarea activităţii administraţiei publice locale. Suportul teoretic al lucrării se constituie din lucrări variate, relevante pentru o abordare sociologică a administraţiei publice locale. Baza empirică a lucrării o constituie rezultatele studiilor sociologice realizate de către autor la nivelul Regiunii Sud. În Introducere se fundamentează actualitatea temei, se determină obiectul şi subiectul cercetării, se precizează scopul, obiectivele studiului, precum şi suportul lui metodologic, se estimează gradul de investigare a problemei, se argumentează inovaţia ştiinţifică şi importanţa teoretică şi practică a lucrării, se indică structura şi volumul tezei, cuvintele-cheie. În Capitolul I Abordarea sociologică a administraţiei publice locale: aspecte teoretico-metodologice este explicat conceptul administraţie publică locală prin prisma teoriilor existente, se prezintă caracteristicile instituţionale ale administraţiei publice locale în R. Moldova, încheind cu unele consideraţii de ordin metodologic privind cercetarea sociologică a administraţiei publice locale. În capitolul II Activitatea administraţiei publice locale raportată la cerinţele mediului social sunt prezentate competenţele autorităţilor publice locale, se stabileşte raportul dintre competenţele administraţiei publice locale şi natura problemelor sociale. Următoarele două secţiuni conţin o analiză a comportamentului administrativ al autorităţilor publice locale prin care se urmăreşte determinarea gradului în care administraţia publică locală valorifică resursele locale. În capitolul III Perspective de perfecţionare a activităţii administraţiei publice locale sunt analizate teza modernizării şi a consecinţelor sociale ale acesteia, este evaluat gradul de deschidere a administraţiei publice locale faţă de aplicarea inovaţiilor în gestionarea treburilor publice locale, sunt relevate oportunităţile, riscurile, rezistenţele la schimbare care le aduce cu sine procesul de dezvoltare regională în R. Moldova. În baza studiului teoretico-empiric sunt elaborate recomandări în vederea perfecţionării administraţiei publice locale, sunt formulate premisele teoretice şi practice pentru modelarea unui comportament administrativ eficient. Termeni-cheie: instituţie socială, administraţie publică locală, autorităţi publice, colectivitate locală, actori administrativi, regiune, probleme sociale, servicii sociale, capacitate administrativă, resurse umane, resurse financiare, comportament administrativ, eficienţă, eficacitate, instrumente administrative, perfecţionare, dezvoltare, modernizare, inovaţie socială.

Cuprins


CAPITOLUL I Abordarea sociologică a activităţii administraţiei publice locale: aspecte teoretico-metodologice
  • 1.1 Fundamentarea teoretică a conceptului de administraţie publică locală
  • 1.2 Caracteristicile instituţionale ale administraţiei publice locale din Republica Moldova
  • 1.3 Premisele metodologice şi metodico-tehnice ale cercetării sociologice a activităţii administraţiei publice

CAPITOLUL II Activitatea administraţiei publice locale raportată la cerinţele mediului social
  • 2.1 Corelaţia dintre competenţele administraţiei publice locale şi satisfacerea interesului general
  • 2.2 Problematica furnizării serviciilor sociale la nivelul colectivităţii teritoriale locale
  • 2.3 Capacitatea administrativă a colectivităţii teritoriale locale

CAPITOLUL III Perspective de perfecţionare a activităţii administraţiei publice locale
  • 3.1 Teza modernizării şi consecinţele acesteia
  • 3.2 Aplicarea inovaţiilor sociale în activitatea administraţiei publice locale
  • 3.3 Contextul regional al perfecţionării activităţii administraţiei publice locale.