Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale


Autor: Lobanov Natalia
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Sergiu Chircă
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Tranzacţie comercială internaţională, relaţii economice internaţionale, economie deschisă, globalizare, economie globală, postindustrialism, sistem economic, interese economice, comerţ internaţional, export, interacţiune transfrontalieră, noua economie, integrare economică, schimb de bunuri corporale şi incorporale, contrapartida, transfer de tehnologii, cooperare economică, finanţarea tranzacţiilor comerciale, (neo)liberschimbism, (neo)protecţionism, conflict comercial, cost de tranzacţie, outsourcing, eficienţă

Adnotare

Scopul cercetării efectuate constă în determinarea trăsăturilor specifice ale tranzacţiilor comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale şi elaborarea recomandărilor referitoare la activitatea agenţilor economici autohtoni pe pieţele externe.

În lucrare sunt cercetate premisele constituirii economiei globale postindustriale şi particularităţile ei de mediu calitativ nou pentru derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale, care, la rândul său, apar ca forţa motrice în transformările globale şi depăşirea hotarelor dintre ţările lumii. Este argumentat rolul noii economii în sporirea competitivităţii, perfecţionarea structurii economiei naţionale, în apropierea cu ţările Uniunii Europene.

În teză sunt examinate mecanismele de derulare a tranzacţiilor comerciale internaţionale în forma materială, schimbului internaţional de tehnologie, cooperării în producţie, modalităţile de finanţare a tranzacţiilor. Este analizat impactul raportului liber-schimbism–protecţionism asupra derulării tranzacţiilor comerciale internaţionale. Este generalizată experienţa mai multor ţări în domeniul susţinerii exportatori. Sunt determinate cauzele principale ale apariţiei conflictelor şi războaielor comerciale, printre care un loc deosebit îl ocupă măsurile din arsenalul neoprotecţionist. În calitate de o posibilă modalitate de soluţionare a conflictelor comerciale este propusă procedura de mediere.

În teză sunt cercetate costurile de tranzacţie în legătură cu ieşirea pe pieţele externe, sunt determinate posibilităţile şi căile de reducere ale acestor costuri. Se argumentează utilizarea outsourcingului ca strategie şi business-model în vederea sporirii eficienţei producţiei şi integrării în industria globală.

Însemnătatea practică a cercetării rezidă în concluziile şi recomandările practice formulate. Ele vizează susţinerea producătorilor/exportatorilor naţionali, participanţi la tranzacţiile comerciale internaţionale, ameliorarea climatului de afaceri în Republica Moldova, integrarea în economia globală postindustrială.

Recomandările propuse de autor au fost utilizate la un şir de întreprinderi, precum şi de Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova. Implementarea lor este posibilă şi în alte ţări post-socialiste, care urmăresc obiectivul integrării în economia globală postindustrială.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare în ţările din Europa Centrală şi de Est, în cadrul pregătirii specialiştilor în sistemul învăţământului universitar şi postuniversitar, precum şi în activitatea practică a agenţilor economici.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Tranziţia la economia globală postindustrială – un nou cadru de derulare a tranzacţiilor comerciale internaţionale
 • 1.1. Tranzacţiile comerciale internaţionale ca element al economiei deschise şi impactul lor asupra ciclurilor economice
 • 1.2. Premise şi tendinţe ale constituirii economiei globale postindustriale
 • 1.3. Efectele „noii economii” asupra tranzacţiilor comerciale internaţionale

CAPITOLUL 2 Mecanismul şi particularităţile tranzacţiilor comerciale internaţionale
 • 2.1. Principii şi tehnici de derulare a tranzacţiilor cu bunuri corporale
 • 2.2. Tranzacţii de transfer internaţional de tehnologie şi cooperare economică internaţională
 • 2.3. Surse şi modalităţi de finanţare a tranzacţiilor comerciale internaţionale

CAPITOLUL 3 Tranzacţionarea echitabilă şi conflicte în tranzacţii comerciale internaţionale
 • 3.1. Reglementarea de stat şi implicaţiile ei asupra tranzacţiilor comerciale internaţionale
 • 3.2. Tranzacţionarea echitabilă: contradicţii şi bariere
 • 3.3. Conflicte în tranzacţii comerciale internaţionale
 • Capitolul 4 Reducerea costurilor de tranzacţie şi crearea unui climat favorabil pentru tranzacţii în Republica Moldova
 • 4.1. Costurile de tranzacţie şi modalităţile de reducere a acestora
 • 4.2. Outsoursing ca strategie de reducere a costurilor de tranzacţie şi business-model
 • 4.3. Tranzacţiile de comerţ exterior în Republica Moldova