Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Problemele finanţării micului business


Autor: Erhan Valeriu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Iliadi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 ianuarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU 334.713:658.14/.17(478) 336.773

Adobe PDF document 4.06 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, sectorul bancar, modalităţi de finanţare, credit bancar, împrumut, an

Adnotare

Teza respectivă prezintă aspectele teoretice şi practice de dezvoltare a creditării bancare a micului business în etapa tranziţiei la economia de piaţă.

Dimensiunile dezvoltării micului business, în mare măsură, depind de capacitatea micilor întreprinderi de a avea acces şi a mobiliza cu succes destule resurse financiare. Neajunsul finanţării constituie una dintre dificultăţile actuale de bază cu care se confruntă întreprinzătorii moldoveni în încercarea de a organiza şi dezvolta propriul business, ceea ce în esenţă reflectă insuficienţa elaborării mecanismului alocaţiilor financiare la care aceştia au acces prin intermediul pieţei financiare şi imperfecţiunea metodelor utilizate de finanţare. În acest context, în lucrare sunt examinate barierele cu care se ciocnesc micii antreprenori din R. Moldova, încercând să obţină acces la finanţele externe; este analizat setul de instrumente financiare şi de servicii pe care le folosesc şi se propune un complex de măsuri economice şi inovaţii bancare ce trebuie implementate pentru ameliorarea situaţiei.

Autorul tezei a depistat un şir de cauze ce explică maturitatea insuficientă a pieţelor financiare în corelaţie cu micile întreprinderi, dezvoltarea incompletă a serviciilor financiare şi creditare, nivelul redus al însuşirii practice a metodelor contemporane de finanţare, utilizate în ţările Uniunii Europene.

Analiza situaţiei pieţei financiare determină necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor financiare ale micului business în Moldova, ce evidenţiază adoptarea unor măsuri stringente în două direcţii: în primul rând, orientate spre ameliorarea accesului acestuia la capital, iar în al doilea rând, spre realizarea unor paşi concreţi pentru ridicarea nivelului competenţei printre patronii şi managerii micilor întreprinderi, concentrându-se în special pe deprinderile lor financiar-gestionare şi perfecţionarea cunoştinţelor prin metodele progresiv-alternative de finanţare.

Rezultatele şi recomandările privind îmbunătăţirea mecanismului existent al creditării bancare a micului business în Republica Moldova pot fi utilizate în practică în sectorul bancar, ceea ce va asigura un avantaj reciproc de interacţiune, majorând eficienţa activităţii micului antreprenoriat şi a economiei naţionale în întregime.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele conceptuale ale mecanismului de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii
  • 1.1. Concepţia modalităţilor de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi cauzele
  • problemelor aferente lor
  • 1.2. Relaţiile de credit – mecanismul cel mai actual în sistemul de finanţare a dezvoltării economiei naţionale

CAPITOLUL II. Monitorizarea instrumentelor la creditarea imm pe parcursul reformelor economice
  • 1. Etapele dezvoltării mecanismului de creditare a sectorului real al economiei naţionale
  • 2. Evoluţia sectorului de microfinanţare şi aportul său în dezvoltarea eficientă a activităţii economico-financiare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
  • 3. Specificul mecanismului de creditare existent şi justificarea necesităţii de perfecţionare a acestuia

CAPITOLUL III. Propuneri de inovări prioritare la acordarea creditelor imm în condiţiile predeterminate ale economiei de piaţă contemporane
  • 1. Direcţiile principale de diversificare a produselor creditare
  • 2. Complexul de măsuri pentru perfecţionarea mecanismului de creditare a IMM