Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Studiu spaţial privind utilizarea terenurilor în Republica Moldova


Autor: Bejan Iurii
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Matei
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Teza

CZU 332.3 (478) (043) 911.3: 332.3 (478) (043)

Adobe PDF document 11.95 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

utilizarea terenurilor, fond funciar, cadastru funciar, hartă topografică, terenuri agricole, arabil, plantaţii multianuale, pajişti, amenajarea teritoriului, îmbunătăţire funciară, stabilitate ecologică a terenurilor

Adnotare

În această lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind utilizarea terenurilor pe teritoriul Republicii Moldova între anii 1812 şi 2008. La realizarea acestui studiu s-au utilizat numeroase materiale cartografice (hărţile topografice – 1 : 200 000 şi 1 : 50 000, imagini satelitare – Landsat 2001, Harta maghiară a Basarabiei la scara 1 : 200 000 din anul 1910, planuri cadastrale ale unor comune), date statistice (Cadastrul funciar al Republicii Moldova) şi numeroase lucrări cu caracter retrospectiv în care se menţionează modul de utilizare al terenurilor.

Utilizarea terenurilor reprezintă o direcţie de cercetare a Geografiei agriculturii, parţial şi a Geografiei aşezărilor umane, care studiază modalitatea de folosire a unei porţiuni de pământ în funcţie de condiţiile naturale şi de posibilităţile de punere în valoare a acestora. Principalele categorii de folosinţă în republică sunt terenurile agricole, în structura cărora cea mai mare pondere au terenurile arabile. O suprafaţă mult mai restrânsă revine celorlalte categorii de terenuri agricole – pajişti şi plantaţii multianuale şi categoriilor neagricole – silvice, acvatice, intravilane, etc.

În baza aplicării unei metodologii complexe, bazate în special pe tehnici GIS şi metode statistice de calcul s-a realizat o prezentare a tabloului actual al utilizării terenului în republică. Studiul ne-a permis să efectuăm o analiză comparativă a evoluţiei în timp şi spaţiu a principalelor categorii de terenuri (agricole, intravilane, silvic şi acvatic), prin evidenţierea particularităţilor fiecăruia şi înaintarea unor propuneri de optimizare a organizării lor. În acest scop s-a calculat gradul de asigurare cu resurse funciare şi coeficientul de stabilitate ecologică al terenurilor.

Pentru a aprofunda acest studiu s-a recurs la câteva studii de caz. Acestea ne-au permis concretizarea modului de utilizare al terenurilor. Pentru fiecare comună selectată au fost propuse măsuri concrete de optimizare a organizării teritoriale.

Principalele recomandări propuse se referă la terenurile agricole – reducerea suprafeţelor cu arabil, extinderea suprafeţelor cu pajişti şi plantaţii multianuale, efectuarea unor lucrări de îmbunătăţire funciară (consolidarea terenurilor, amenajarea antierozională, etc.). Pentru ameliorarea situaţiei ecologice se impune extinderea suprafeţelor cu păduri, pajişti şi ape. Acestea dispun de o stabilitate ecologică mai înaltă în comparaţie cu terenurile agricole.

Cuprins


CAPITOLUL I. Metodica studierii utilizării terenurilor
 • I.1. Analiza bibliografiei şi istoricul studiilor pe tema cercetată
 • I.2. Metode de cercetare

CAPITOLUL II. Influenţa factorilor naturali şi socio-economici asupra utilizării terenurilor
 • II.1. Factorii naturali
  • II.1.1. Factorul litologo-geologic
  • II.1.2. Factorul morfologic
  • II.1.3. Factorul climatic
  • II.1.4. Factorul hidrografic
  • II.1.5. Factorul biologic
  • II.1.6. Factorul pedologic
 • II.2. Factorii social-economici
  • II.2.1. Relaţiile funciare
  • II.2.2. Factorii tehnici şi economici

CAPITOLUL III. Analiza spaţio-temporală a modului de utilizare a terenurilor
 • III.1. Dinamica suprafeţei şi modificarea structurii fondului funciar
 • III.2. Terenurile agricole
  • III.2.1. Terenurile arabile
  • III.2.2. Plantaţiile multianuale
  • III.2.3. Păşunile şi fâneţele
 • III.3. Terenurile silvice
 • III.4. Terenurile din intravilan
 • III.5. Terenurile acvatice
 • III.6. Alte categorii de terenuri
 • III.7. Tipologia utilizării terenurilor

CAPITOLUL IV. Optimizarea organizării teritoriului
 • IV.1. Evaluarea gradului de stabilitate ecologică al terenurilor
 • IV.2. Amenajări şi politici funciare
 • IV.3. Studii de caz