Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iulie /

Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare


Autor: Fotescu Stanislav
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Bancasigurarea, produse de asigurare, instituţie integrată de supraveghere financiară şi de reglementare a activităţilor desfăşurate de către asigurătorii bancheri, acord comercial, componente de asigurare pentru produse financiar-bancare, componente financiare pentru

Adnotare

În această lucrare, care este dedicată aspectelor teoretice şi practice a bancasigurării este examinat un cerc vast de probleme actuale ce ţin de sistemul de distribuţie a produselor de asigurare prin reţelele bancare, de scopurile constituirii parteneriatului strategic dintre instituţiile de asigurare şi cele bancare, de formele de constituire şi modalităţile de manifestare a cooperării dintre bancheri şi asigurători, de fundamentarea unor direcţii de diversificare a sistemului de distribuţie a produselor de asigurare prin bancasigurare în ţara noastră.

În procesul investiţiilor ştiinţifice drept puncte de reper au servit strategiile care sunt aplicate de către societăţile de asigurare şi băncile comerciale în dependenţă de situaţia economică din ţara dată şi de particularităţile legislaţiei naţionale, precum şi de modalităţile aplicate de către bancheri şi asigurători, vizând utilizarea reciprocă a canalelor de distribuţie a produselor de asigurare. Totodată, suportul cercetărilor ştiinţifice a fost constituit din metodele dialectică şi monografică, particularităţile specifice activităţii de asigurare şi din experienţa internaţională privind bancasigurarea, ca element de modernizare a produselor de asigurare- factori semnificativi care au făcut posibilă examinarea obiectivă şi soluţionarea argumentată a problemelor abordate.

Cercetările ştiinţifice efectuate s-au axat pe următoarele direcţii prioritare de perfecţionare a sistemului de distribuţie a produselor de asigurare prin bancasigurare: studierea aprofundată a principiilor metodice şi metodologice de evaluare şi de dispersare a riscurilor cu impact în asigurări, prin bancasigurare, argumentarea conceptuală a bancasigurării în condiţiile de tranziţie economică, cercetarea modalităţilor de combinare şi diversificarea produselor financiare, precum şi ale celor de distribuire a acestor produse prin reţelele comune ale instituţiilor de asigurare şi celor bancare. O atenţie deosebită a fost acordată formelor şi metodologiilor de constituire a asigurătorilor bancheri, direcţiilor de perfecţionare a cadrului structural a bancasigurării, căilor şi metodelor de perfecţionare a mecanismelor de distribuire a produselor financiare în acest context şi argumentărilor necesităţilor de perfecţionare a metodelor de reglementare a activităţilor desfăşurate de către asigurătorii bancheri.

Generalizările ştiinţifice, concluziile şi propunerile din lucrare au făcut posibilă elaborarea unui nou concept integru şi viabil vizând bancasigurarea ca formă de vânzare a produselor de asigurare în condiţiile unei ţări cu o economie în proces de restructurare. Realizarea acestui concept în baza tehnologiilor informaţionale moderne va contribui la sporirea nivelului de competitivitate a produselor de asigurare, precum şi a celui de protejare a intereselor patrimoniale ale asiguraţilor.

Cuprins


CAPITOLUL I Societatea riscului şi implicaţiile acesteia în în sfera asigurărilor
 • 1.1. Societatea riscului şi consecinţele socio-economice ale apariţiei sale
 • 1.2. Posibilităţi de dispersare a riscurilor prin asigurări şi reasigurări şi forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor

CAPITOLUL II Situaţia actuală a sectorului asigurărilor din Republica Moldova
 • 2.1. Structura pieţei naţionale de asigurări
 • 2.2. Cadrul de reglementare a pieţei naţionale de asigurări
 • 2.3. Sistemul operaţional al pieţei naţionale de asigurări şi integrarea acesteia în comunitatea mondială a asigurărilor

CAPITOLUL III Esenţa bancasigurării şi experienţa funcţionării asigurătorilor bancheri la nivel internaţional
 • 3.1. Suportul economic şi principiile de instituire a parteneria-tului dintre instituţiile de asigurare şi cele bancare
 • 3.2. Necesitatea, scopurile şi evoluţia bancasigurării
 • 3.3. Constituirea cadrului de reglementare şi supraveghere financiară integrată a instituţiilor de asigurare şi a celor bancare

CAPITOLUL IV Modalităţi de constituire şi forme de manifestare a bancasigurării
 • 4.1. Forme de constituire a bancasigurării: practici internaţionale şi naţionale
 • 4.2. Distribuirea asigurărilor de viaţă, a asigurărilor generale şi a celor combinate ca elemente de manifestare a bancasigurării

CAPITOLUL V Aspecte ale constituirii şi funcţionării bancasigurării în Republica Moldova
 • 5.1. Direcţiile de perfecţionare a cadrului instituţional necesar funcţionării bancasigurării
 • 5.2. Căi şi forme de perfectare a cadrului operaţional favorabil distribuţiei produselor financiare
 • 5.3. Problemele reglementării activităţii desfăşurate de asigurătorii bancheri