Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Fenomenul proprietăţii în contextul evoluţiei ordinii economice


Autor: Barbăneagră Oxana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nadejda Şişcan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ordine economică, ordinea proprietăţii, relaţii de proprietate, drepturi de proprietate, legalitatea proprietăţii, ciclu privatizaţional, optim intersectoral, privatizare, strategii de privatizare, metode de privatizare, legitimitatea drepturilor de proprietate, etapă post-privatizare, monitoringul proprietăţii.

Adnotare

Cercetarea istoriei ordinilor economice denotă, că evoluţia societăţii este urmată de un permanent proces de redistribuire a obiectelor şi drepturilor de proprietate. Pentru Republica Moldova, cercetarea problemelor ce ţin de fenomenul proprietăţii are o importanţă deosebită deja prin faptul că, pe parcursul secolului XX, relaţiile de proprietate au trecut printr-o reformare dublă: la începutul secolului totalitatea formelor proprietăţii private au fost transformate forţat în forme ale proprietăţii socialiste, iar la finele secolului deja proprietatea socialistă a fost supusă transformării.

Problema fenomenului proprietăţii este actuală şi pentru ţările dezvoltate în legătură cu evoluţia proprietăţii personale şi cu valul de naţionalizări. Tot mai acută devine problema proprietăţii mondiale, legată de asemenea obiecte, ca mediul subteran, oceanul planetar, spaţiul cosmic, proprietatea devenind, prin aceasta, un fenomen al ordinii mondiale.

Scopul cercetării îl reprezintă aprecierea locului şi rolului proprietăţii în stabilirea ordinii economice şi elaborarea recomandărilor privind eficientizarea utilizării ei.

În baza sistematizării filiaţiei de idei privind esenţa ordinii economice a fost propusă şi argumentată o nouă definire a acestei categorii complexe. Examinând interferenţa dintre ordinea economică şi relaţiile de proprietate, au fost delimitate pârghiile prin care relaţiile de proprietate influenţează ordinea economică. Identificând specificitatea modificării relaţiilor de proprietate în diferite ţări, a fost depistat impactul regimului politic asupra rezultatelor privatizării. La analiza procesului de privatizare în Republica Moldova au fost aplicate prevederile teoremei lui Coase. A fost construit modelul econometric al dimensiunii sectorului public şi privat şi determinate punctele de echilibru sectoral pentru condiţiile Republicii Moldova.

Rezultatele cercetării permit formarea unei viziuni mai complexe asupra condiţiilor necesare stabilirii şi menţinerii unei ordini economice în Republica Moldova. Investigaţia efectuată poate fi utilă la elaborarea strategiei modificării relaţiilor de proprietate, cont ţinând de principiile privatizării, modalităţile de evaluare a întreprinderilor supuse privatizării, gradului de legitimitate a obiectelor privatizate. Materialele cercetării pot constitui baza teoretico-metodologică pentru elaborarea actelor normative privind definirea mai exactă şi protecţia mai sigură a drepturilor de proprietate. Rezultatele investigaţiei pot servi în calitate de material suplimentar la disciplinele „Doctrine economice”, „Economie instituţională”, „Economie în tranziţie”, „Istoria economiei naţionale”.

Cuprins


CAPITOLUL I. Interferenţa ordinii economice şi a proprietăţii: aspect teoretico-metodologic
  • 1.1. Evoluţia abordărilor conceptuale cu privire la ordinea economică
  • 1.2. Proprietatea ca element central al odinii economice
  • 1.3. Tipologia proprietăţii: aspect istorico-funcţional

CAPITOLUL II. Evoluţia ordinii economice: direcţii şi dimensiuni
  • 2.1. Direcţiile modificării relaţiilor de proprietate
  • 2.2. Privatizarea ca proces global de transformare a relaţiilor de proprietate
  • 2.3. Principiile şi legitimitatea privatizării

CAPITOLUL III. Problemele formării şi monitorizării ordinii proprietăţii în Republica Moldova
  • 3.1. Formarea noii ordini a proprietăţii în Republica Moldova prin prisma teoremei lui Coase
  • 3.2. Monitorizarea ordinii proprietăţii la nivel macroeconomic
  • 3.3. Monitorizarea ordinii proprietăţii la nivel microeconomic