Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Variabilitatea diafazică în cadrul unor serii stilistico-istorice


Autor: Răciula Lilia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Clasem, cohiponimie, conotaţie, context stilistic, contextualizare, critică stilistică, denotaţie, distribuţie, expresivitate, extensiune, grup nominal, grup verbal, hiperonim, hiperosem, hiposem, idiostil, intensiune, intepretant, invariantă, limbaj poetic, limbă literară, mentalitate scripturală, metaforă, metasemie, metasemn, pattern scriptural, paradigmă literară, paradigmă poetică, poezie, polisemie, proză, redundanţă, scriitură, sem, semem, semem derivant, semem derivat, semioză literară, semiotică, semn lingvistic, semn poetic, semnificaţie, sens individual, sens lexical, serie stilistico-istorică, simbol, sinonimie, sintagmatizare, stil, stil individual, stil colectiv, stilistică lingvistică, stilistică literară, supraserie stilistico-istorică, textualizare, tipologie, variantă, variabilitate diafazică, variabilitate formală, variabilitate individuală, variabilitatea semantică, virtuem.

Adnotare

Teza se axează pe studiul fenomenului variabilităţii, ale cărui mecanisme se regăsesc în însăşi structura limbii. Variabilitatea reprezintă o calitate intrinsecă a modului de existenţă şi de funcţionare a limbii, ea manifestîndu-se atît în planul obiectiv al limbii, cît şi în cel subiectiv al vorbirii. În lucrare se abordează, în principal, variabilitatea diafazică (individuală), circumscrisă stilisticii şi semioticii, punîndu-se în evidenţă importanţa şi necesitatea studierii acesteia. Variabilitatea individuală este condiţionată de particularităţile cognitiv-afective ale artistului creator în ipostază de „instanţă emiţătoare”, fiind modelată, totodată, de caracteristicile specifice ale limbii naţionale. Fenomenul variabilităţii individuale ţine, preponderent, de sens şi se prezintă drept o rezultantă a metasemiei. În stilurile individuale simbolurile universale, adică invariantele general-culturale, sînt supuse unor transformări lexico-semantice, care duc la construirea unui model variant individual – modelul ocazional al simbolului.

Se examinează variabilitatea individuală în cadrul unor paradigme poetice, grupuri nominale/grupuri verbale din creaţia unor exponenţi reprezentativi ai literaturii române: M. Eminescu, N. Stănescu, Şt. Aug. Doinaş. Exemplele analizate explică dinamica sensurilor individuale în cazul unor simboluri poetice: icoană; virtute despletită (M. Eminescu); la o margine a orei; de-o veşnicie de oră; orele se-verzeau ca smaraldele (N.Stănescu); cerb vînăt; clădire; crin; eretic papă (Şt. Aug. Doinaş).

În demersul nostru se probează eficienţa aplicării metodei analizei semice la interpretarea textului literar, metodă nevalorificată pînă în prezent în lingvistica naţională, dar care se dovedeşte a fi destul de eficientă, întrucît permite accederea la profunzimile insondabile ale intuiţiilor estetice ale creatorilor.

Cuprins


CAPITOLUL I Definirea paradigmei de cercetare
 • 1.Observaţii privind delimitarea conceptuală a stilisticii
 • 2. Stilul: proces şi produs
 • 3. Supraseria stilistico-istorică

CAPITOLUL II Conceptul de variabilitate
 • 1.Preliminarii
 • 2. Cauzele variabilităţii
 • 3.Varianta şi invarianta – aspecte fundamentale ale teoriei variabilităţii
 • 3. 1. Invarianta şi varianta semantică
 • 3. 2. Variantele cuvîntului şi formele lui
 • 4. Tipologia fenomenelor variabile
 • 5. Variabilitatea – un caz particular al sinonimiei
 • 6. Variabilitatea diafazică (individuală)
 • 6. 1. Semn lingval/ semn poetic/simbol
 • 6. 2. Sensul – mecanism al variabilităţii individuale
 • 6.3.Variabilitatea diafazică din perspectiva categoriilor semiotice

CAPITOLUL III Variabilitatea diafazică în cadrul unor supraserii/serii stilistico-istorice
 • 1. Variabilitatea în paradigma „feminitate”
 • 1. 1. Paradigma eminesciană
 • 1. 2. Paradigma stănesciană
 • 2. Variabilitatatea în cadrul unor grupuri nominale/verbale
 • 2. 1. Variabilitatea lexemului icoană în lirica eminesciană 103
 • 2. 2.Variabilitatea grupului nominal virtutea despletită din poemul eminescian Junii corupţi
 • 2. 3. Variabilitatea unor grupuri nominale/verbale organizate în jurul lexemului „oră” din lirica stănesciană 112
 • 2. 4. Variabilitatea unor grupuri nominale/verbale organizate în jurul lexemului „aer” din lirica stănesciană 2. 5. Variabilitatea unor simboluri din poezia lui Ştefan Augustin Doinaş