Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Impactul globalizării asupra creşterii competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est


Autor: Dodu-Gugea Larisa
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Viorica Cărare
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document2.19 Mb / în română

Cuvinte Cheie

globalizare, Europa Centrală şi de Est, competitivitate, comerţ exterior, exporturi, importuri, investiţii străine directe, PIB, concurenţă, politica oncurenţială extindere, indicatorii competitivităţii cluster etc.

Adnotare

Cercetarea contribuie la extinderea dimensiunii studiilor consacrate procesului de globalizare, subliniind influenţa caracterului accelerat de manifestare a globalizării asupra competitivităţii. Într-o economie globală, creşterea economică şi dezvoltarea umană se află într-o relaţie de dependenţă mutuală cu competitivitatea internaţională a unei ţări. La nivel internaţional, există o corelaţie puternică între nivelul de dezvoltare umană a ţărilor şi capacitatea acestora de a fi competitive în economia internaţională.

În condiţiile de globalizare, datorită accelerării ritmurilor de dezvoltare a schimburilor comerciale dintre ţări, comerţul exterior a devenit unul din factorii de bază ai creşterii economice.

Pentru Republica Moldova, datorită faptului că este o ţară mică, cu o piaţă internă redusă şi care depinde, în activitatea sa economică în mod esenţial, în de importuri, comerţul exterior devine un factor important de creştere economică.

Investiţiile străine directe constituie componenta cea mai dinamică a fluxurilor economice internaţionale. Acestea modifică nivelul de esenţă al integrării economice internaţionale, influenţează raporturile de competitivitate între firme şi economii naţionale. Între competitivitatea naţională şi investiţii, la general, sau investiţii străine directe, în particular, există o legătură directă.

Astfel, statele competitive devin mai atractive prin investiţiile străine directe, dar şi nivelul competitivităţii unei ţări se reflectă prin măsura în care aceasta le atrage, existând o corelaţie pozitivă între stocul de ISD pe cap de locuitor şi competitivitatea economiei naţionale.

În teză este argumentată necesitatea preluării experienţei ţărilor competitive din Europa Centrală şi de Est, şi anume prin exemplul lor de a crea un mediu favorabil pentru atragerea investiţiilor străine directe, liberalizarea comerţului şi crearea unui mediu concurenţial sănătos. De asemenea, este estimat impactul globalizării asupra competitivităţii prin utilizarea modelului econometric, bazat pe metoda regresiei, identificându-se relaţiile funcţionale între competitivitate şi unii indicatori macroeconomici în R.Moldova. În acest context, sunt formulate propuneri şi recomandări care ar contribui la creşterea competitivităţii ţării.

Cuprins


CAPITOLUL I. Globalizarea şi incidenţele ei asupra competitivităţii
  • 1.1. Globalizarea şi formele sale de manifestare
  • 1.2. Evoluţia noţiunii şi teoriei de competitivitate
  • 1.3. Clusterul - formă efectivă a sporirii competitivităţii

CAPITOLUL II. Analiza competitivităţii şi a gradului de integrare a ţărilor în economia mondială
  • 2.1. Estimarea indicatorilor competitivităţii ţărilor
  • 2.2. Evaluarea gradului de integrare în economia mondială şi a avantajului comparativ al ţărilor Europei Centrale şi de Est
  • 2.3. Analiza competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est în contextul politicii concurenţiale europene

CAPITOLUL III. Competitivitatea Republicii Moldova şi gradul ei de integrare în economia mondială prin prisma investiţiilor şi a comerţului
  • 3.1. Analiza competitivităţii Republicii Moldova în perioada 1990-2008
  • 3.2. ISD – factor esenţial al expansiunii economice şi amplificării competitivităţii
  • 3.3 Corelaţia dintre comerţ şi competitivitate în condiţiile actuale
  • 3.4 Identificarea relaţiilor funcţionale dintre competitivitate şi unii indicatori macroeconomici