Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Taxonomia paradigmatică şi sintagmatică în terminologia dreptului comunitar


Autor: Hometkovski Ludmila
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ana Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Abordare neowüsteriană, definiţie terminologică, fişă terminologică, ITeC, limbaj juridic comunitar, particularităţi semantice ale terminologiei dreptului comunitar, particularităţi structurale ale terminologiei dreptului comunitar, taxonomie paradigmatică şi sintagmatică, terminografie informatizată, text juridic

Adnotare

Structura tezei. Prezenta cercetare cuprinde adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, cuprins, introducere, patru capitole cu 29 de figuri şi 3 tabele inserate, 134 de pagini de text de bază, bibliografie (238 titluri), concluzii generale şi recomandări, 27 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Filologie romanică. Terminologie şi terminografie juridică.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul principal al cercetării de faţă constă în elaborarea suportului teoretico-practic al taxonomiei terminologiei juridice multilingve în baza abordării neowüsteriene a fenomenelor extrinsece şi intrinsece ale terminologiei dreptului comunitar. În vederea realizării scopului formulat ne propunem analiza informatizată multiaspectuală a terminologiei comunitare şi elaborarea unui produs terminografic performant care să corespundă necesităţilor ştiinţifico-practice ale diverselor categorii de utilizatori.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul novator al lucrării rezidă în repertorierea itemilor şi ordonarea sistemului terminologic „Drept comunitar”, sistem care ar putea fi aplicat în scopuri ştiinţifice, didactice şi profesionale. Lucrarea constituie o experienţă inedită în spaţiul francofon al Europei de Sud-Est prin abordarea originală, complexă şi multidimensională a terminologiei şi terminografiei juridice.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea constituie o sursă modernă şi actuală pentru publicul avizat din universităţi, şcoli doctorale, institute de cercetări ştiinţifice în domeniul filologiei şi jurilingvisticii.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute în urma investigaţiilor efectuate pot fi utilizate în predarea cursurilor de terminologie, terminografie, traducere juridică, traductologie, drept comunitar, precum şi la crearea bazelor de date terminologice în orice alt domeniu. Produsul terminografic elaborat poate servi drept sursă de referinţă pentru funcţionarii din Ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne ş.a. în procesul de eficientizare a comunicării profesionale în parcursul european al Republicii Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Prezenta cercetare constituie un suport teoretico-practic pentru studii ulterioare. Rezultatele obţinute au fost implementate în activitatea didactică din învăţământul superior în cadrul cursurilor de terminologie, traducere specializată, traductologie (ciclul licenţă), traducerea şi limbaje specializate (ciclul masterat). Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire (ITeC), elaborată în cadrul investigaţiei de faţă, a fost instalată în laboratoarele multimedia şi sala de lectură a Departamentului Informaţional-Biblioteconomic ULIM. Produsul terminografic este înregistrat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova şi este ocrotit de drepturile de autor (Certificat Seria OI, nr. 603/2188 din 12 martie 2009).

Cuprins


1. CONCEPŢII, ABORDĂRI ŞI CONTROVERSE ÎN TERMINOLOGIE
 • 1.1. Terminologia: abordare neowüsteriană.
 • 1.1.1. Conceptul – fundament ideatic al termenului
 • 1.1.2. Triada terminologie/terminografie/terminotică
 • 1.1.3. Statutul autonom şi caracterul interdisciplinar al terminologiei
 • 1.1.4. Aspecte diacronice şi epistemologice ale taxonomiei aplicate în terminologie
 • 1.2. Concluzii la capitolul 1

2. LIMBAJUL JURIDIC COMUNITAR ŞI TERMINOLOGIA ACESTUIA
 • 2.1. Sistemul juridic comunitar: organizare, instrumente, destinatari
 • 2.1.1. Textul juridic comunitar ca instrument de bază al dreptului comunitar
 • 2.1.2. Triada conţinut/formă/calitate în traducerea textului juridic comunitar
 • 2.2. Triada limbaj comun/limbaj specializat/limbaj juridic comunitar: interdependenţă şi bidirecţionalitate
 • 2.3. Împrumutul şi neologia în terminologia dreptului comunitar
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. NOILE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI EXPLOATAREA LOR ÎN TERMINOGRAFIA DREPTULUI COMUNITAR
 • 3.1. Geografia terminografiei informatizate.
 • 3.1.1. Resursele terminologice informatizate din RM
 • 3.1.2. Resursele terminologice informatizate din ţările UE şi Canada
 • 3.2. Elaborarea şi descrierea bazei de date InfoTerminographe Communautaire (ITeC)
 • 3.2.1. Delimitarea câmpului terminografic
 • 3.2.2. Etapele şi metodele de lucru în terminografie, cazul ITeC.
 • 3.2.3. Structura fişei terminologice ITeC
 • 3.2.4. Particularităţi ale definiţiei juridice comunitare
 • 3.2.4.1. Tipologia definiţiilor juridice comunitare în baza corpusului ITeC
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3.

4. TERMINOLOGIA DREPTULUI COMUNITAR ÎN SISTEMUL RAPORTURILOR STRUCTURAL-SEMANTICE
 • 4.1. Particularităţi structurale ale terminologiei dreptului comunitar în baza corpusului ITeC
 • 4.2. Particularităţi semantice ale terminologiei dreptului comunitar în baza corpusului ITeC
 • 4.2.1. Polisemia şi omonimia în terminologia dreptului comunitar.
 • 4.2.2. Sinonimia în terminologia dreptului comunitar
 • 4.2.3. Antonimia în terminologia dreptului comunitar
 • 4.2.4. Relaţiile de hiperonimie-hiponimie în terminologia dreptului comunitar
 • 4.3. Aplicarea taxonomiei în corpusul datelor terminologice ITeC
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4.