Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Flora şi vegetaţia sinantropă necultivată a Republicii Moldova


Autor: Mârza Mihai
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2010
Consultant ştiinţific: Negru Andrei (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Flora, vegetaţia, sinantropă necultivată, taxonomie, bioecologie, agrofitocenoză, complex floristic, ecosistemă, adventiv, ecofiton, valoarea gospodărească.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 7 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 350 titluri, 8 anexe, 200 pagini de text de bază, 14 figuri, 27 tabele şi 110 fotografii.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 58 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul: Evidenţierea compoziţiei taxonomice, particularităţilor bioecologice şi corologice a florei şi vegetaţiei sinantrope necultivate a R. Moldova; elaborarea recomandărilor de ameliorare structural–funcţională a ecosistemelor agrare şi naturale sinantropizate.

Obiectivele: Studierea speciilor de plante sinantrope necultivate şi asociaţiilor principale, întocmirea conspectului cenotaxonomic al vegetaţiei; stabilirea distribuţiei şi apartenenţei ecosistemice a plantelor sinantrope studiate; investigarea gradului de expansiune şi scoaterea la iveală a plantelor invazive; stabilirea plantelor sinantrope necultivate folositoare; întocmirea şi clasificarea complexelor ecologo–floristice; evidenţierea dinamicii seculare şi elaborarea recomandărilor practice de ameliorare a ecosistemelor sinantropizate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată au fost evidenţiate şi caracterizate:

 1. Componenţa taxonomică a florei sinantrope necultivate constituită din 618 sp.
 2. Identificate 32 de specii, ca taxoni noi pentru flora Republicii, iar 4 taxoni noi pentru flora regiunii nord-vestice a bazinului Mării Negre.
 3. Structura fitocenotică formată din 62 as. şi o subasociaţie vegetală (cuprinse în 5 clase, 9 ordine şi 22 al.), majoritatea fiind taxoni fitocenotici noi pentru teritoriul în studiu, iar 5 as. noi pentru bazinuli de Nord-Vest al Mării-Negre.
 4. Ponderea predominantă a taxonilor familiali (Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae), speciile cărora constituie 36,6%.
 5. Afinitatea florei în studiu cu flora zonelor subdeşertice a regiunii Mediteraniene străvechi.
 6. Complexele ecologofloristice includ trei grupe de complexe, 9 ecofitoni, 4 ecobiogrupe.
 7. Ponderea dominantă a diversităţii floristice de pe terenurile degradate.
 8. Ponderea subtanţială a speciilor (189), genurilor (64) şi familiilor (7) adventive.
 9. Dinamica seculară a florei sinantrope necultivate.
 10. Repartizarea adaptivă a plantelor în studiu pe tipuri de ecosisteme.
 11. Caracterul dominant al plantelor anuale şi bianuale (peste 60%) în ecosistemele agrare.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele obţinute reprezintă sursă ştiinţifică pentru întocmirea şi editarea monografiilor de domeniu, determinatoarelor şi manualelor, pentru aprofundarea în continuare a investigaţiilor fundamentale din domeniul respectiv.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările elaborate prezintă interes practic pentru întocmirea măsurilor de combatere a plantelor sinantrope necultivate, de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor deteriorate, întocmirea programelor de instruire universitare şi preuniversitare cu profil biologic, ecologic, agrar şi silvic, elaborarea proiectelor naţionale şi internaţionale ce ţin de securitatea biologică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele ştiinţifice au fost implementate în lucrările ştiinţifice capitale şi didactice „Atlas Florae Europaeae”, vv. 9-14 (Helsinki, 1991-2007); „Растительный мир Молдавии”, mm. 2-5 (1986-1989); „Определитель высших растeний Молдавской ССР ” (1986); Vegetaţia Republicii Moldova (1995); Botanica cu bazele Ecologiei (1997); „Determinator de plante din flora R.M.” (2007); „Flora şi vegetaţia din Valea Prutului” (Iaşi, 2002); „Flora Basarabiei” (vv. 2-6, în curs de editare) şi a.

Cuprins


1. Condiţiile naturale ale Republicii Moldova
 • 1.1. Geomorfologia
 • 1.2. Hidrografia
 • 1.3. Solurile
 • 1.4. Clima.
 • 1.5. Formaţiile vegetale
  • 1.5.1. Naturale
  • 1.5.2. Agricole
  • 1.5.3. Rurale şi viare
2. Retrospectiva cercetării florei şi vegetaţiei sinantrope necultivate a Republicii Moldova

3. Obiectul, materialele şi metodele de cercetare

4. Flora sinantropă necultivată

 • 4.1. Apariţia şi formarea florei sinantrope necultivate.
 • 4.2. Componenţa taxonomică, structura şi particularităţile bioecologice a florei sinantrope necultivate
 • 4.3. Apartenenţa ecosistemică a speciilor sinantrope necultivate.
  • A. Specifice ecosistemelor cerealiere de păioase
  • B. Specifice ecosistemelor de culturi prăşitoare
  • C. Specifice ecosistemelor legumicole.
  • D. Specifice ecosistemelor lucerniere
  • E. Specifice ecosistemelor viticole
  • F. Specifice ecosistemelor pomicole
  • G. Specifice ecosistemelor naturale
   • a) pajişti şi fîneţe
   • b) păduri
   • c) viroage
  • H. Specifice ecosistemelor rurale şi viare.
 • 4.4. Legăturile florogenetice şi particularităţile zonal-regionale de răspîndire ale speciilor sinantrope necultivate.
 • 4.5. Structura ecologo-cenologică şi complexele floristice ale florei sinantrope
 • necultivate
 • 4.6. Dinamica seculară a florei sinantrope necultivate a R. Moldova
  • 4.6.1. Dinamica structurii taxonomice
  • 4.6.2. Dinamica bioformelor
  • 4.6.3. Dinamica valorilor indicilor ecologici
  • 4.6.4. Dinamica elementelor fitogeografice
  • 4.6.5. Concluzii la capitolul 4

5. Introducerea spontană, particularităţile de naturalizare şi clasificarea speciilor adventive a R. Moldova
 • 5.1. Concluzii la capitolul 5

6. Vegetaţia sinantropă necultivată
 • 1. Istoria vegetaţiei sinantrope necultivate.
 • 2. Conspectul asociaţiilor vegetale
 • 3. Caracteristica, compoziţia floristică şi localizarea asociaţiilor vegetale
 • 4. Concluzii la capitolul 6

7. Valoarea gospodărească a plantelor sinantrope necultivate
 • 7.1. Plante sinantrope necultivate folositoare.
 • 7.2. Plante sinantrope necultivate invazive.
 • 7.3. Concluzii la capitolul 7