Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Compuse şi analitisme metaforice în italiana modernă (Tendinţe şi procese derivaţionale).


Autor: Cazacu Lidia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Dumbraveanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-10.02.05-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Analitism, compunerea cuvintelor, derivare semantică, lexic, metaforă, model conceptual, denominaţia lexicală, sens metaforic, sinapsie, sintagma nominală.

Adnotare

Structura tezei. Prezenta cercetare cuprinde adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, cuprins, introducere, trei capitole cu 2 figuri şi 3 tabele inserate, 133 pagini de text de bază, bibliografie (192 titluri),concluzii generale şi recomandări, 7 anexe.

Rezultatele obţinute sînt publicare în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Filologie romanică. Lexicologie. Formarea cuvintelor.

Scopul şi obiectivele lucrării. Reieşind din dimensionarea complexă a fenomenului compunerii metaforice, scopul major este direcţionat într-o dublă proiecţie: 1. stabilirea trăsăturilor pertinente ale compuselor şi analitismelor metaforice şi a modului de funcţionare lingvică, care asigură structurarea sintactică şi semantică a unităţilor respective; 2. investigarea procesului transferului de sens şi al nominaţiei lexicale la nivelul compuselor şi analitismelor în limba italiană modernă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea dată este o primă tentativă fundamentată ştiinţific de a pune în valoare aspectul complex şi multidimensional al compunerii cuvintelor cu valoare metaforică în limba italiană modernă. Abordarea în profunzime a problemei conduce la revelarea şi specificarea mecanismelor complexe ale procesului metaforizării unităţilor lexicale compuse, la stabilirea posibilităţilor de realizare în limbă şi a căilor de răspândire a celor mai productive modele de compunere.

Semnificaţia teoretică. Prezentul studiu constitue o sursă actuală şi modernă de documentare a publicului avizat din instituţiile cu profil filologic, a cercetătorilor antrenaţi în diferite proiecte de investigare ştiinţifică a lexicului din limba italiană contemporană.

Valoarea aplicativă a lucrării Studiul efectuat prezintă informaţii pertinente pentru întocmirea unor cursuri teoretice destinate studenţilor de la facultăţile de profil filologic, oferă premise pentru cercetări ulterioare ale compuselor şi analitismelor cu valoare metaforică din perspectiva teoriei şi practicii traducerii, a stilisticii funcţionale, precum şi din cea glotodidactică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost implementate în activitatea didactică din învăţământul superior în cadrul cursurilor de lexicologie, stilistică, traducere specializată (ciclul licenţă), traducerea şi limbaje specializate (ciclul masterat). Lucrarea poate servi ca sursă teoretică pentru alcătuirea unor elaborări lexicologice, iar materialul faptic tratat în lucrare ar putea fi reunit într-un dicţionar special de compuse şi analitisme metaforice.

Cuprins


1.COMPUSELE ŞI ANALITISMELE ÎN SISTEMUL DE UNITĂŢI LEXICALE ALE LIMBII
 • 1. 1. Cuvântul compus şi analitismele – obiect al investigaţiilor teoretice
 • 1. 1.2. Dificultăţi în delimitarea compunerii de afixare
 • 1. 1. 3. Problema delimitării compuselor şi analitismelor de alte entităţi glotice limitrofe
 • 1. 2. Investigarea şi tratarea compuselor şi analitismelor în lingvistica italiană
 • 1. 2.1. Tipologia compuselor în limba italiană contemporană
 • 1. 3. Concluzii la capitolul I

2. CERCETAREA COMPUSELOR ŞI ANALITISMELOR METAFORICE ÎN CONTEXTUL TEORIILOR DESPRE METAFORĂ
 • 2.1. Consideraţii asupra teoriilor despre mecanismul creării metaforei lexicale
 • 2.2. Specificul denominaţiei metaforice în compuse şi analitisme
 • 2.3. Metodologia cercetării compuselor şi analitismelor metaforice
 • 2.4. Compusele şi analitismele metaforice – expresie a reprezentărilor conceptuale despre lume
 • 2.5. Concluzii la capitolul II

PARTICULARITĂŢILE GRAMATICALE ŞI LEXICO - SEMANTICE ALE COMPUSELOR ŞI ANALITISMELOR METAFORICE ÎN LIMBA ITALIANĂ
 • 3.1. Compusele metaforice la nivel gramatical şi lexico-semantic
  • 3.1.1. Specificul compuselor metaforice [V+N]
  • 3.1.2. Analiza morfo-sintactică a compuselor [V+N]
  • 3.1.3. Particularităţi lexico-semantice ale compuselor metaforice [V+N]
  • 3.1.4. Compusele [V+N] cu funcţie adjectivală
  • 3.1.5. Compuse metaforice binominale [N+N]
  • 3.1.6. Compuse metaforice [A+N]
 • 3.2. Analitismele metaforice la nivel gramatical şi
  • 3.2.1. Specificul analitismelor metaforice în limba italiană
  • 3.2.2. Analitismele metaforice binominale [N+N]
  • 3.2.2.1. Analitisme binominale în nomenclatura populară
  • 3.2.2.2. Tipuri recente de analitisme binominale
  • 3.2. 3. Analitismele metaforice [N+A]
  • 3.2.4. Analitisme metaforice cromatice
  • 3.2.5. Sinapsiile metaforice [N+di+N]
 • 3.3. Concluzii la capitolul.III