Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Drept execuţional - instituţie interramurală: probleme istorico-teoretice


Autor: Popescu (Madescu) Lionela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

drept execuţional, instituţie interramurală, executare silită, titlul executoriu, drept de executare, procedura de executare, executor judecătoresc, sentinţă, hotărâre, proces civil, justiţie, timp rezonabil, tribunal independent, reformă judiciară.

Adnotare

Structura tezei: întroducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 210 numiri, 143 pagini de text de bază. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 12 articole publicate în culegeri şi reviste de specialitate din România şi Republica Moldova. Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de circa 10, 00 coli de autor.

Scopul şi obiectivele lucrării: analiza lucrărilor ştiinţifice şi a publicaţiilor în domeniul activităţii execuţionale; studierea aspectelor dreptului execuţional ca fiind o instituţie interramurală în cadrul sistemului dreptului; evidenţierea în mod deosebit a tendinţelor novatoare în domeniu, ţinând cont de istoria evoluţiei executării hotărârilor judecătoreşti şi nu în ultimul rând, în lumina orientărilor actuale doctrinare şi jurisprudenţiale recente, între care şi jurisprudenţa Curţii Europene de la Strasbourg.

Noutatea şi argumentarea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a tezei este asigurată de argumentarea importanţei cercetării fenomenului juridic de edificare a statului de drept din perspectiva dezvoltării istorice şi a evoluţiei dreptului execuţional ca instituţie juridică, precum şi în contribuţia adusă prin realizarea unui studiu complex privind activitatea de executare şi respectare a legilor.

Semnificaţia teoretică. Cercetarea dreptului execuţional ca fiind o instituţie interramurală în cadrul sistemelor juridice de ramură a contribuit la lărgirea cunoşterii înţelesului şi caracteristicilor activităţii de realizare a dreptului şi a evoluţiei sale, începând cu primele legiuiri privind activitatea de executare şi respectare a legilor până la implementarea reformei judiciare în sistemul juridic românesc şi al Republicii Moldova privind integrarea europeană

Valoarea aplicativă a lucrării. Studiul are un caracter ştiinţifico-didactic, tinzând să redea într-o formă clară rezultatele cercetării, sub aspect teoretic şi practic raportat la modificările aduse Codului de procedură civilă şi a reglementărilor comunitare în materia executării silite.Rezultatele cercetării pot servi în calitate de material la cursul Drept execuţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării sunt utilizate în procesul de studii, la predarea cursului “Drept execuiţional” în cadrul ULIM şi a Universităţii “Spiru Haret” din Craiova.

Cuprins


I. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL DE CERCETARE A DREPTULUI EXECUŢIONAL ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1. Studii ştiinţifice în materia de reglementare a dreptului execuţional ca instituţie interramurală
 • 1.2. Cadrul normativ privind reglementarea activităţii de executare
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

II. CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI ISTORICE PRIVIND REALIZAREA DREPTULUI PRIN ACTIVITATEA DE EXECUTARE
 • 2.1 Evoluţia dreptului execuţional
 • 2.2. Dezvoltarea activităţii de executare în dreptul românesc
 • 2.3 Principiile, normele şi raporturile execuţionale ale realizării dreptului prin executarea hotărârilor judecătoreşti
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

III. ROLUL DETERMINANT AL DREPTULUI EXECUŢIONAL ÎN REALIZAREA REFORMEI JUDICIARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
 • 3.1. Corelaţia dintre prevederile Convenţiei Europene a dreptului Omului şi Legislaţia română privind instanţele de judecată
 • 3.2. Reforma judiciară şi de drept în Republica Moldova – condiţie necesară în vederea integrarii europene
 • 3.3. Implementarea reformei execuţionale în România şi în Republica Moldova
 • 3.4. Titlul executoriu European – noţiune, domeniu de aplicare, procedură de executare
 • 3.4.1 Prescriptia extinctivă a dreptului de a cere ( obţine) executarea silită
 • 3.5. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI