Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea ştiinţifică a direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu


Autor: Golovin Boris
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Mihail Ciocanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sistem de sănătate, direcţii strategice de dezvoltare, capacităţi instituţionale, sistem informaţional, eficienţa serviciilor medicale, calitatea asistenţei medicale

Adnotare

Structura tezei. Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 206 de titluri, 11 anexe, 130 de pagini de text de bază, 23 de figuri, 21 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte-cheie: sistem de sănătate, direcţii strategice de dezvoltare, capacităţi instituţionale, sistem informaţional, eficienţa serviciilor medicale, calitatea asistenţei medicale. Domeniul de studiu al tezei îl constituie analiza problemelor existente în sistemul de sănătate şi elaborarea în baza dovezilor ştiinţifice a recomandărilor pentru ameliorarea eficienţei şi calităţii asistenţei medicale.

Scopul cercetării constă în analiza ştiinţifică a proceselor care influenţează sănătatea şi care pot îmbunătăţi funcţiile de dirijare, finanţare, prestare a serviciilor şi de generare a resurselor în vederea argumentării direcţiilor de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu. Obiectivele cercetării: evaluarea capacităţilor instituţionale ale structurilor decizionale din sistemul de sănătate, analiza componentelor de bază ale sistemului naţional informaţional din sănătate (SNIS), evaluarea eficienţei şi calităţii asistenţei medicale la diverse etape de prestare a serviciilor, argumentarea direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu şi a intervenţiilor de bază pentru programele de calitate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei consta în cercetarea în premieră a capacităţilor instituţionale ale organului central decizional din sistemul de sănătate şi ale instituţiilor subordonate, a calităţii proceselor de monitorizare şi tratament al pacienţilor. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost studiate costurile per unitate de producţie în instituţiile medicale, pentru a demonstra necesitatea optimizării cheltuielilor şi a infrastructurii medicale. În baza unei metodologii originale a fost evaluat sistemului naţional informaţional din sănătate. În vederea fundamentării direcţiilor de dezvoltare a serviciilor medicale integrate pe termen mediu a fost studiată şi cuantificată opinia experţilor locali şi celor internaţionali.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în analiza şi descrierea legităţilor care caracterizează sănătatea şi care pot fi influenţate pozitiv prin intervenţii de gestionare a serviciilor medicale şi de mobilizare participativă a comunităţii. Au fost identificate relaţiile de reciprocitate dintre calitatea serviciilor medicale şi mortalitatea populaţiei prin diverse maladii. S-a demonstrată necesitatea implementării instrumentului de evaluare continuă a costurilor per unitate de producţie, care poate îmbunătăţi procesul de contractare şi de rambursare a instituţiilor medicale. În studiu a fost argumentat modelul de dezvoltare a structurilor de gestionare a calităţii serviciilor medicale. S-au stabilit domeniile şi serviciile medicale care necesită fortificare pe termen mediu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost utilizate la elaborarea „Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017”, Planului de dezvoltare instituţională a Ministerului Sănătăţii, Planului strategic de dezvoltare a sistemului naţional informaţional din sănătate, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 502 din 25 decembrie 2008 „Cu privire la organizarea asistenţei medicale geriatrice în Republica Moldova”, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 333 din 19.08.2008 „Cu privire la organizarea îngrijirilor medicale la domiciliu”, Proiectului „Concepţiei sistemului de gestionare a calităţii în sistemul de sănătate”. Rezultatele studiului servesc în calitate de material didactic pentru instruirea universitară şi postuniversitară a cadrelor medicale.

Cuprins


1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMMULUI DE SĂNĂTATE: O NOUĂ ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Criterii de elaborare a strategiilor de dezvoltare a sistemelor de sănătate în contextul optimizării cheltuielilor şi sporirii calităţii serviciilor
 • 1.2. Semnificaţia sistemelor informaţionale în procesul de dirijare şi elaborare a politicilor de sănătate
 • 1.3. Direcţii noi în obţinerea eficienţei şi calităţii asistenţei medicale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metodologia de evaluare a capacităţilor instituţionale
 • 2.3. Metodologia de evaluare a sistemului naţional informaţional din sănătate
 • 2.4. Metodologia de evaluare a eficienţei asistenţei spitaliceşti
 • 2.5 Materiale şi metode de evaluare a calităţii asistenţei medicale acordate persoanelor decedate în condiţii extraspitaliceşti
 • 2.6. Metodologia de evaluare a percepţiei cadrului de reglementare a asistenţei medicale
 • 2.7. Metodologia de evaluare a opiniei experţilor în scopul argumentării direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu
 • 2.8. Metodologia de estimare a necesarului de paturi geriatrice şi de recuperare medicală
 • 2.9. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA CAPACITĂŢILOR, RESURSELOR ŞI A SERVICIILOR PRESTATE ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE
 • 3.1. Evaluarea capacităţilor instituţionale ale structurilor decizionale din sistemul de sănătate
 • 3.2. Evaluarea sistemului naţional informaţional din sănătate din Republica Moldova
 • 3.3. Analiza eficienţei asistenţei medicale spitaliceşti din Republica Moldova
 • 3.4. Evaluarea asistenţei medicale prestate persoanelor decedate în condiţii extraspitaliceşti şi argumentarea intervenţiilor de bază pentru programele de calitate
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ARGUMENTAREA DIRECŢIILOR STRATEGICE DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE SĂNĂTATE PE TERMEN MEDIU
 • 4.1. Obiectivele strategice ale sistemului de sănătate şi priorităţile pe termen mediu
 • 4.2. Fortificarea funcţiei de dirijare în cadrul sistemului de sănătate
 • 4.3. Ameliorarea calităţii şi consolidarea serviciilor medicale integrate
 • 4.4. Strategia de dezvoltare a sistemului naţional informaţional din sănătate
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4