Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Optimizarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în contextul Regulilor de Bună Practică de Farmacie


Autor: Bezverhni Zinaida
Gradul:doctor în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Mihail Brumărel
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-15.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Cuvinte Cheie

servicii farmaceutice, farmacia comunitară, Regulile de Bună Practică de Farmacie, indicatori de calitate

Adnotare

Teza este expusă pe 109 pagini tehnoredactate şi include: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 248 titluri, 19 figuri, 23 tabele, 8 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: evaluarea situaţiei existente în Republica Moldova privind prestarea serviciilor profesionale de către farmaciile comunitare (de acces public), argumentarea şi elaborarea direcţiilor de optimizare a serviciilor, precum şi implementarea ultimilor, pentru asigurarea unui nivel avansat al asistenţei farmaceutice a populaţiei.

Obiectivele lucrării: 1) evaluarea reglementărilor la nivel internaţional a standardelor profesionale farmaceutice şi a experienţei altor ţări în domeniul serviciilor farmaceutice; 2) analiza cererii şi ofertei serviciilor farmaceutice în Republica Moldova; 3) evaluarea calităţii serviciilor prestate de farmaciile comunitare din Republica Moldova; 4) analiza factorilor ce influenţează calitatea serviciilor farmaceutice în Republica Moldova; 5) elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de farmaciile comunitare din Republica Moldova.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute: În premieră în Republica Moldova s-au modificat în esenţă principiile de apreciere a activităţii farmaciilor: au fost analizate serviciile prestate de farmaciile comunitare, prin determinarea cererii din partea populaţiei şi aprecierea ofertei din partea farmaciştilor, precum şi prin evaluarea informaţiei oferite de farmacişti în timpul eliberării medicamentelor în raport cu cea scontată de pacienţi; a fost apreciată calitatea serviciilor farmaceutice în rezultatul studiului gradului de satisfacţie a populaţiei şi analizei factorilor interni, ce influenţează calitatea serviciilor. Rezultatele ştiinţifice obţinute au constituit baza argumentării recomandărilor privind optimizarea serviciilor prestate de către farmaciile comunitare în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a lucrării:importanţa teoretică a studiului constă în dezvoltarea abordărilor managementului farmaceutic în domeniul serviciilor farmaceutice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. În baza studiului:
s-a elaborat Nomenclatorul serviciilor farmaceutice şi Indicatorii de calitate a serviciilor acordate de farmaciile comunitare, aprobate de Ministerul Sănătăţii;
a fost elaborat Standardul curricular al ciclului de perfecţionare pentru farmacişti „Managementul calităţii serviciilor în farmaciile comunitare”. Ciclul a fost introdus în Planul de perfecţionare a medicilor şi farmaciştilor;
au fost elaborate şi propuse ca bază metodologică pentru implementarea Nomenclatorului serviciilor farmaceutice şi Indicatorilor de calitate a serviciilor Recomandările metodice pentru farmaciştii – „Servicii farmaceutice esenţiale şi asigurarea calităţii lor”;
recomandările elaborate în cadrul cercetării sunt aplicate printr-un proiect-pilot în câteva farmacii comunitare din republică.

Cuprins


1. SERVICIILE PRESTATE DE FARMACIILE COMUNITARE (reviul literaturii)
 • 1.1. Evoluţia rolului farmacistului şi farmaciei comunitare în societate
 • 1.2. Farmacia clinică
 • 1.3. Îngrijiri farmaceutice şi Bună Practica de Farmacie
 • 1.4. Servicii farmaceutice
 • 1.5. Calitatea serviciilor farmaceutice
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. SERVICIILE FARMACEUTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI CALITATEA LOR PRIN PRISMA SATISFACŢIEI CONSUMATORILOR DE MEDICAMENTE
 • 3.1. Estimarea cererii de servicii prestate de farmaciile comunitare
 • 3.2. Studiul ofertei de servicii farmaceutice
 • 3.3. Elaborarea nomenclatorului serviciilor farmaceutice esenţiale 61
 • 3.4. Aprecierea satisfacţiei consumatorilor privind prestarea serviciilor farmaceutice în Republica Moldova
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR FARMACEUTICE
 • 4.1. Evaluarea privind corespunderea încăperilor farmaciilor comunitare la Regulile de Bună Practică de Farmacie
 • 4.2. Asigurarea informaţională a farmaciştilor
 • 4.3. Suportul informaţional a procesului de livrare a medicamentelor
 • 4.4. Instruirea continuă a farmaciştilor în domeniul serviciilor farmaceutice
 • 4.5. Indicatorii de calitate a serviciilor farmaceutice esenţiale
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4