Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Formarea stimei de sine la studenţii contemporani


Autor: Chior Liudmila
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 33-19.00.07
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.37 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

stima de sine, autodezaprobare, atitudinea faţă de sine, autoapreciere generală, comunicare, motivarea succesului, comunicabilitate, reuşită

Adnotare

Structura tezei: Teza este alcătuită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 222 de titluri, 5 anexe, 134 pagini text de bază, 23 figuri şi 23 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: psihologie.

Problema ştiinţifică soluţionată este de importanţă majoră şi actuală. Stima de sine la studenţii contemporani, în raport cu factorii determinanţi dezvoltării în această perioadă de vârstă: autoaprecierea generală, motivaţia succesului, reuşita academică şi în comunicare.

Scopul lucrări este de a identifica aspectele psihologice ale dezvoltării stimei de sine la studenţi, precum şi elaborarea şi aprobarea unui program de dezvoltare a acestei structuri.

Obiectivele propuse: identificarea şi descrierea reprezentărilor studenţilor despre stima de sine, evaluarea nivelului de dezvoltare a stimei de sine, studiul experimental al factorilor psihologici ce o determină, elaborarea şi aprobarea programelor de activităţi formative privind stima de sine.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost determinate aspectele psihologice ale dezvoltării stimei de sine la studenţii contemporani şi identificaţi factorii de bază, care determină formarea lui în această perioadă de vârstă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Semnificaţia teoretică a studiului rezidă în cunoştinţele ştiinţifice noi privind mecanismele de formare a structurilor de bază ale personalităţii prin intermediul elucidării rolului, particularităţilor specifice şi factorilor determinanţi ai dezvoltării stimei de sine la studenţi. Semnificaţia praxiologică a lucrării constă în posibilitatea de utilizare a instrumentelor psihodiagnostice şi a programelor de dezvoltare în practica formării profesionale şi personale a studenţilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării ştiinţifice obţinute au fost implementate în activitatea pedagogică şi metodică la Facultatea de cultură naţională şi la Catedra de pedagogie a Universităţii de Stat din Comrat şi incluse în tematica disciplinelor de studiu, elaborate şi predate de autoare (”Psihologia generală”, ”Psihologia vârstelor”, ”Conflictologia”). Cunoştinţele ştiinţifice obţinute au mai fost utilizate în lucrul cu studenţii şi cu pedagogii la cursurile de instruire continuă.

Cuprins


1. ИЗУЧЕНИЕ САМОУВАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
 • 1.1. Основные направления и подходы в исследовании самоуважения как личностного образования
 • 1.2. Общие закономерности, условия и факторы развития самоуважения на разных этапах личностного развития
 • 1.3. Психологическая характеристика и особенности становления самоуважения у студентов
 • 1.4. Выводы к главе 1

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СТАНОВЛЕНИЯ САМОУВАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
 • 2.1. Организация и методы констатирующего эксперимента
 • 2.2. Изучение особенностей самоуважения cовременных студентов
 • 2.3. Анализ основных детерминант, обусловливающих становление самоуважения личности студента
  • 2.3.1. Анализ соотношения общей самооценки с уровнем самоуважения
  • 2.3.2. Анализ связи мотивации к достижению успеха с самоуважением
  • 2.3.3. Изучение взаимосвязи самоуважения с уровнем развития межличностного общения
 • 2.4. Выводы к главе 2

3. ФОРМИРОВАНИЕ САМОУВАЖЕНИЯ СТУДЕНТА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
 • 3.1. Основные положения программ формирующего эксперимента
 • 3.2. Оценка эффективности программ формирования самоуважения в контрольном эксперименте
 • 3.3. Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ