Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


“Flora Rezervatiei Codrii” (plante vasculare)


Autor: Jardan Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Negru Andrei (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Consultant ştiinţific: Gheorghe Postolache
doctor habilitat, profesor cercetător, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română

Teza

CZU 582.35/.99:502.75(478)

Adobe PDF document 11.31 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

floră, conspectul florei, plante rare, conservarea plantelor, vegetaţie forestieră, pajişti de luncă, pajişti de deal, staţiune forestieră.

Adnotare

Cuvinte-cheie: floră, conspectul florei, plante rare, conservarea plantelor, vegetaţie forestieră, pajişti de luncă, pajişti de deal, staţiune forestieră.

Domeniu de studiu: Botanica.

Scopul tezei: Evidenţierea diversităţii florei actuale, elaborarea conspectului floristic şi analiza florei Rezervaţiei “Codrii” pentru optimizarea conservării plantelor vasculare.

Obiectivele lucrării: inventarierea plantelor vasculare şi stabilirea compoziţiei florei actuale a tipurilor de vegetaţie; stabilirea conspectului florei actuale a Rezervaţiei “Codrii”; analiza florei rezervaţiei sub aspect taxonomic, al bioformelor, ecologic şi al geoelementelor pe tipuri de vegetaţie; evidenţierea stării actuale a speciilor de plante rare; elaborarea recomandărilor de optimizare a conservării plantelor vasculare din Rezervaţia “Codrii”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost precizată compoziţia florei actuale a Rezervaţiei “Codrii”; stabilit că flora actuală a rezervaţiei include 808 specii de plante vasculare. Pentru prima dată a fost identificată flora pădurilor - 215 specii, flora pajiştilor de deal - 207 specii, flora pajiştilor de luncă - 276 specii, liziera pădurii - 158 specii, flora ruderală - 97 specii de plante vasculare; identificate 8 specii de plante noi pentru rezervaţie; 134 specii de plante vasculare indicate anterior pentru teritoriul rezervaţiei nu s-au confirmat în teren şi nu există în herbar, 18 specii din herbarul rezervaţiei - determinate incorect, 8 specii de plante au fost date ca sinonime; evidenţiate spectrele grupelor ecologice (în dependenţă de umiditate (U); temperatură (T); reacţia solului (R), ale bioformelor şi elementelor fitogeografice; evidenţiată lista speciilor ocrotite de stat; elaborate măsuri de conservare ale speciilor de plante rare.

Problema ştiinţifică soluţionată: Stabilită compoziţia floristică şi alcătuit conspectul florei vasculare, elaborată analiza taxonomică, ecologică, corologică, a bioformelor şi fitogeografică care contribuie la aprecierea stării actuale şi tendinţele care au loc în flora rezervaţiei în vederea realizării monitoringului şi elaborării planului de management al Rezervaţiei “Codrii”.

Semnificaţia teoretică. A fost precizată componenţa florei actuale şi alcătuit conspectul actual al florei Rezervaţiei “Codrii” ca punct de plecare pentru cercetările (monitoringul) următoare.

Valoarea aplicativă. Cercetările ştiinţifice efectuate se încadrează în direcţiile prioritare ale Strategiei Naţionale şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice (2002) şi contribuie la realizarea convenţiilor internaţionale în domeniul conservării biodiversităţii. Studiul realizat reflectă situaţia actuală a florei Rezervaţiei “Codrii” şi face posibil elaborarea unor recomandări de optimizare a conservării diversităţii vegetale în acest teritoriu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice vor fi utilizate la elaborarea planului de management al Rezervaţiei “Codrii” şi la optimizarea conservării speciilor de plante rare.

Cuprins


1. STAREA DE CERCETARE ŞI CONDIȚIILE FIZICO-GEOGRAFICE ALE REZERVAȚIEI „CODRII”
 • 1. Istoricul cercetării florei
 • 2. Caracteristica fizico-geografică a zonei de studiu
 • 3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 1. Materiale şi metode de cercetare
 • 2. Concluzii la capitolul 2

3. DIVERSITATEA TAXONOMICĂ A FLOREI
 • 1. Analiza florei vasculare a Rezervației “Codrii”
 • 1.1. Analiza florei pădurilor
 • 1.2. Analiza florei de lizieră
 • 1.3. Analiza florei pajiştilor
 • 1.4. Analiza florei ruderale
 • 2. Concluzii la capitolul 3

4. CONSERVAREA DIVERSITĂŢII PLANTELOR
 • 1. Speciile de plante rare din Rezervaţia “Codrii”
 • 2. Impacturi naturale şi antropice
 • 3. Conservarea diversităţii floristice
 • 4. Concluzii la capitolul 4