Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Flora şi vegetaţia stepelor subdeşertice din Republica Moldova


Autor: Titica Ghenadie
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Gheorghe Postolache
doctor habilitat, profesor cercetător, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română

Teza

CZU 581.9(478:252.5)(043.2)

Adobe PDF document 15.77 Mb / în română
208 pagini


Cuvinte Cheie

floră, vegetaţie, fitocenoză, asociaţie vegetală, conservarea florei, conservarea vegetaţiei, pajişti, stepă subdeşertică, specii de plante rare.

Adnotare

Cuvinte cheie: floră, vegetaţie, fitocenoză, asociaţie vegetală, conservarea florei, conservarea vegetaţiei, pajişti, stepă subdeşertică, specii de plante rare.

Domeniul de studiu: Botanica.

Scopul tezei: Scopul tezei constă în evidenţierea diversităţii florei şi vegetaţiei stepelor subdeşertice din Republica Moldova, pentru optimizarea conservării diversităţii plantelor şi folosirea durabilă.

Obiectivele tezei: Stabilirea compoziţiei floristice şi elaborarea conspectului florei stepelor subdeşertice din Republica Moldova; Analiza florei sub aspect taxonomic, al bioformelor, geoelementelor, ecologic, economic şi categoriilor de raritate; Descrierea compoziţiei şi structurii comunităţilor de plante, identificarea asociaţiilor vegetale şi elaborarea conspectului cenotaxonomic. Întocmirea hărţii vegetaţiei stepelor subdeşertice. Elaborarea recomandărilor de conservare şi folosire raţională a florei şi vegetaţiei stepelor subdeşertice din R. Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Ca rezultat al investigaţiilor efectuate a fost stabilită compoziţia floristică şi a fost elaborat conspectul florei vasculare, a pajiştilor stepelor subdeşertice din Republica Moldova; Au fost identificate speciile de plante rare din stepele subdeşertice; A fost evidenţiată compoziţia şi structura comunităţilor de plante vasculare şi elaborat conspectul cenotaxonomic al vegetaţiei stepelor subdeşertice; A fost elaborată harta vegetaţiei şi propuse recomandările privind optimizarea conservării florei şi vegetaţiei stepelor subdeşertice din Republica Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionatăîn teză constă în fundamentarea ştiinţifică, prin evidenţierea diversităţii taxonomice şi cenotaxonomice a stepelor subdeşertice şi a suprafeţelor valoroase delimitate fitogeografic. Acest fapt a condus la elaborarea măsurilor de protecţie şi conservare a acestora, ca oportunitate privind perspectiva dezvoltării social-economice a Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele cercetărilor privitor la flora şi vegetaţia stepelor subdeşertice din Republica Moldova reprezintă un aport la cercetarea stepelor în plan naţional precum şi evidenţierea legităţilor de formare şi dezvoltare a pajiştilor din zona stepelor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele relatate în teză ne demonstrează starea actuală a florei şi vegetaţiei pajiştilor subdeşertice din Republica Moldova. În baza acestor materiale vor fi elaborate măsuri de optimizare a conservării florei şi vegetaţiei stepelor subdeşertice. Investigaţiile efectuate se încadrează în direcţiile prioritare ale Strategiei Naţionale şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice din Republica Moldova (2002).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Investigaţiile efectuate se încadrează în direcţiile prioritare ale Strategiei Naţionale şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice. În baza acestor materiale vor fi implementate măsurile de conservare a florei şi vegetaţiei, prin instituirea a 2 arii naturale protejate cu vegetaţie de stepă subdeşertică.

Cuprins


1. ISTORICUL CERCETĂRII STEPELOR SUBDEŞERTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 1. Istoricul cercetării stepelor subdeşertice din Republica Moldova
 • 2. Aşezarea geografică
 • 3. Condiţiile naturale
 • 4. Concluzii la capitolul 1

2. FLORA STEPELOR SUBDEŞERTICE DIN R. MOLDOVA
 • 1. Metode utilizate privind cercetarea florei
 • 2. Analiza florei
 • 3. Concluzii la capitolul 2

3. VEGETAŢIA STEPELOR SUBDEŞERTICE DIN R. MOLDOVA
 • 1. Metode utilizate privind cercetarea vegetaţiei
 • 2. Caracterizarea vegetaţiei
 • 3. Analiza fitocenotică
 • 4. Concluzii la capitolul 3