Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Monitoringul reziduurilor de ftalaţi in produse vitivinicole


Autor: Lazacovici Dmitri
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Rodica Sturza
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română
Adobe PDF document0.53 Mb / în rusă

Teza

CZU 543.064+663.258.39+504.05

Adobe PDF document 6.38 Mb / în rusă
157 pagini


Cuvinte Cheie

contaminare cu ftalaţii, migraţia ftalaţilor, sorbţie a ftalaţilor, producţia vitivinicolă, procedura analitică

Adnotare

Structura tezei: 118 pagini, 57 figuri, 30 tabele, introducere, 5 сapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 176 surse, 9 anexe.

Numărul de publicaţii la temă: rezultatele obţinute au fost publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Specialitatea: 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.

Scopul cercetării a constat în elaborarea unei proceduri eficiente, fiabile, accesibile fizic şi economic, de analiză a ftalaţilor în produsele finite şi în materiile prime secundare ale industriei vinicole; în identificarea surselor de contaminare cu ftalaţi a produselor vinicole, studierea proceselor de migrare a ftalaţilor în mediile hidro-alcoolice şi stabilirea factorilor ce afectează viteza de migrare; studiul dinamicii variaţiei conţinutului de ftalaţi în medii hidro-alcoolice, sub influenţa factorilor fizici, fizico-chimici şi biologici.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constă în stabilirea factorilor ce influenţează procesul de migrare a esterilor acidului ftalic din polimeri în mediile hidro-alcoolice, precum temperatura, timpul de expunere, acţiunea mecanică, raportul dintre componentele mediului de apă-etanol; cuantificarea impactului lor;
Au fost stabilite variaţiile dinamice ale conţinutului de ftalaţi în mediile hidro-alcoolice, în procesele de sorbţie biologică şi abiotică;
A fost propus un model de abordare analitică a evaluării conţinutului complex de ftalaţi în produsele vinicole;

În 2010, procedura de analiză a ftalaţilor a fost primul document elaborat în domeniu, aprobat la nivel naţional. Prezenta procedură se deosebeşte de alte abordări teoretice prin faptul că este mai accesibilă tehnic şi economic. Problema ştiinţifica soluţionată: În rezultatul cercetării surselor naturale de apă, sol şi materie primă vegetală, s-a stabilit că obiectele de mediu nu reprezintă surse de poluare cu ftalaţi a produselor vinicole.

Semnificaţia teoretică şi aplicativă a lucrării: au fost stabilite aspectele estimării conformităţii materialelor polimerice, utilizate în ramura vitivinicolă a industriei alimentare;
Au fost stabiliţi factorii ce contribuie la diminuarea naturală a contaminării cu ftalaţi în produsele finite ale ramurii vitivinicole, în procesele de fermentare a mustului şi în prelucrarea fizico-chimică a vinului materie primă.

Procedura elaborată în cadrul laboratorului de încercări al ÎS „Centrul Naţional de Verificare a Produseloc Alcoolice” (CNVCPA) şi aprobată de ÎS „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC) asigură controlul siguranţei igienice a băuturilor alcoolice moldoveneşti.

Cuprins


1. СВОЙСТВА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ЭФИРОВ ОРТОФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
 • 1.1. Производство и применение фталатов
 • 1.2 Физико-химические свойства фталатов
 • 1.3 Патогенное действие фталатов
 • 1.4 Метаболизм, биодеградация и абиотическая деградация эфиров о-фталевой кислоты
 • 1.5. Миграция вредных веществ
 • 1.6 Определение содержания фталатов в различных средах
 • 1.6.1 Подготовка проб к анализу
 • 1.6.2 Анализ фталатов
 • 1.7 Исследование явлений сорбции фталатов
 • 1.8 Заключение и постановка задач исследования

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Объекты исследований
 • 2.2. Аналитические характеристики приборов и реагентов
 • 2.3 Аналитические методики и приемы
 • 2.4. Методы исследования кинетики процессов
 • 2.5. Биосорбция / биодеградация
 • 2.6. Дистилляция
 • 2.7. Выводы к главе 2

3. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА ФТАЛАТОВ В ПРОДУКТАХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 • 3.1 Разработка процедуры анализа фталатов в продуктах винодельческой промышленности
 • 3.2 Сравнение характеристик и приемов предложенной в работе процедуры с альтернативными аналитическими подходами
 • 3.3. Разработка процедуры анализа содержания фталатов в продуктах винодельческой отрасли в рамках программы OIV
 • 3.4. Разработка процедуры комплексной оценки содержания фталатов в продукции винодельческой промышленности
 • 3.5 Выводы к главе 3

4. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ КОНТАМИНИРОВАНИЯ ФТАЛАТАМИ
 • 4.1. Исследование содержания фталатов в объектах окружающей среды
 • 4.2. Содержание фталатов в контактирующих полимерных материалах, как фактор контаминирования конечного продукта
 • 4.2.1. Кинетика миграции фталатов в модельные растворы
 • 4.2.2. Фталаты в контактирующих материалах, используемых в условиях производства винодельческой отрасли
 • 4.3. Степень контаминирования фталатами продуктов винодельческой отрасли
 • 4.4. Выводы к главе 4:

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФТАЛАТОВ В СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
 • 5.1. Абиотическая сорбция фталатов
 • 5.1.1. Сорбционная емкость адсорбентов и ионитов
 • 5.1.2. Побочная активность сорбентов в средах реальных образцов
 • 5.2. Биосорбция фталатов
 • 5.3. Динамика распределения молекул фталатов в системе водно-спиртовых растворов в процессе дистилляции
 • 5.4. Выводы к главе 5:

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ