Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Patternul morfofuncţional şi semnificaţiile clinice ale complexului coledocopancreaticoduodenal


Autor: Suman Serghei
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Boris Topor
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română

Teza

CZU 611.342:616.366-002-089

Adobe PDF document 7.51 Mb / în română
266 pagini


Cuvinte Cheie

complexul biliopancreaticoduodenal, morfometrie, tensometrie, barorezistenţă

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este prezentată pe 224 pagini şi cuprinde: introducere, 6 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 465 de surse, 14 tabele, 55 de figuri, 10 anexe. Pe marginea tezei sunt editate 58 publicaţii ştiinţifice. Cuvinte-cheie: complexul biliopancreaticoduodenal, morfometrie, tensometrie, barorezistenţă.

Domeniul de studiu: Anatomia omului.

Scopul: Actualele cercetări prevăd efectuarea unui studiu complex, aprofundat al raporturilor structural-funcţionale şi topografice ale componentelor complexului coledocopancreaticoduodenal (CBPD) la om în aspect aplicativ.

Obiectivele tezei: Specificarea unor aspecte structurale ale CBPD. Analiza indicatorilor morfometrici ai elementelor CBPD şi confruntarea informaţiei cu datele CPGRE. Determinarea capacităţilor fizico-mecanice şi stabilirea ariilor cu rezistenţă scăzută ale constituentelor CBPD. Evidenţierea surselor de vascularizaţie ale CBPD.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost elaborată metodă de obţinere a modelelor gipsate ale duodenului uman şi replicilor vasculare. Stabilirea valorilor parametrilor morfometrici ai constituentelor CBPD. Pe modele gipsate şi pe material cadaveric fixat s-a stabilit rata formelor duodenului uman. S-au determinat valorile indicilor liniari ai segmentelor CBC şi pancreatice. În premieră s-au stabilit proprietăţile fizico-mecanice, tensometrice şi de barorezistenţă ale constituentelor CBPD. Rezultatele principiale noi pentru ştiinţă şi practică: stabilirea proprietăţilor fizico-mecanice, barorezistenţei şi morfometrice ale componentelor CBPD.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: În premieră s-a efectuat un studiu complex multiaspectual al CBPD prin: obţinerea modelelor gipsate, stabilirea valorilor parametrilor morfometrici şi indicilor liniari; determinarea capacităţilor rezistenţional-deformative (tensometrice) şi barorezistenţionale.

Valoarea practică a lucrării. Sunt elaborate tehnici de confecţionare a replicilor vasculare, modelelor gipsate ale duodenului. S-au analizat detaliat aspectele structurale şi stereometrice ale BPD. Datele obţinute pot fi utilizate în predarea universitară, postuniversitară la elaborarea şi editarea surselor instructive.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. În actualele cercetări au fost abordate multiaspectual particularităţile structurale ale constituentelor complexului CBPD.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele tezei au fost implementate în procesul didactic la catedra de Anatomie topografică şi Chirurgie operatorie, a USMF „N.Testemiţanu”.

Cuprins


1. RAPORTURILE DUODENULUI CU DUCTELE BILIAR COMUN ŞI PANCREATICE ÎN ASPECT MORFOFUNCŢIONAL ŞI APLICAT
 • 1.1. Convergenţa duodenocanalară – una dintre problemele–cheie în patologiile complexului coledocopancreaticoduodenal. Generalităţi
 • 1.2. Etape în histo- şi organogeneza componentelor joncţiunii coledocopancreaticoduodenale
 • 1.3. Joncţiunea coledocopancreaticoduodenală: particularităţi morfologice
 • 1.4. Vascularizaţia zonei coledocopancreaticoduodenale
 • 1.5. Complexul coledocopancreaticoduodenal în aspect funcţional
 • 1.6. Patologii tipice ale joncţiunii coledocopancreaticoduodenale
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Consideraţii de ordin general
 • 2.2. Caracteristica materialului inclus în studiu
 • 2.3. Metode de investigaţie
 • 2.4. Procesarea matematico-statistică a materialului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚI STRUCTURALE ALE COMPONENTELOR JONCŢIUNII COLEDOCOPANCREATICODUODENALE
 • 3.1. Aspecte structurale ale duodenului la om
 • 3.1.1. Variaţii ale formei duodenului
 • 3.1.2. Forme ale bulbului duodenal
 • 3.2.1. Lungimea duodenului, inclusiv a segmentelor lui
 • 3.2.2. Diametrul intern al segmentelor duodenului, inclusiv a bulbului duodenal
 • 3.3. Sediul papilei duodenale mari la om
 • 3.4. Volulmul duodenului la om
 • 3.4.1. Diverticule duodenale stabilite pe modelele gipsate
 • la subiecţii incluşi în I lot de studiu
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. INDICATORI ORGANOMETRICI AI COMPONENTELOR COMPLEXULUI COLEDOCOPANCREATICODUODENAL LA OM
 • 4.1. Segmentele distale ale ductelor biliar comun şi pancreatice
 • 4.1.1. Coledocul
 • 4.1.2. Segmentul retropancreatic al coledocului şi raporturile lui cu capul pancreasului
 • 4.1.3. Coledocul intramural
 • 4.2. Papilele duodenale
 • 4.2.1. Papila duodenală mare
 • 4.2.2. Papila duodenală mică
 • 4.2.3. Canalele pancreatice. Participarea lor la formarea joncţiunii pancreaticoduodenale
 • 4.3. Duodenul
 • 4.3.1. Forme ale duodenului uman
 • 4.3.2. Lungimea duodenului şi diametrul transversal exterior
 • 4.3.3. Masa duodenului, inclusiv a segmentelor sale
 • 4.4. Corelaţii anatomo-radiografice privind joncţiunea coledocopancreaticoduodenală
 • 4.4.1. Expresia radiografică a unor constituente ale complexului coledocopancreaticoduodenal
 • 4.4.2. Duodenul uman. Aspecte radiografice
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. STUDIUL TENSOMETRIC AL COMPONENTELOR COMPLEXULUI COLEDOCOPANCREATICODUODENAL
 • 5.1. Proprietăţile fizico-mecanice ale unor formaţiuni anatomice
 • 5.2. Proprietăţile biomecanice ale peretelui duodenal la om
 • 5.3. Valorile parametrilor tensometrici ai canalelor eliminatorii coledoc şi Wirsung
 • 5.3.1. Capacităţile rezistenţional-deformative ale coledocului la om
 • 5.3.2. Proprietăţile biomecanice ale canalului pancreatic principal
 • 5.4. Locuri cu rezistenţă scăzută ale pereţilor duodenului şi coledocului
 • 5.4.1.Barorezistenţa pereţilor duodenului uman la presiune intraduodenală crescută (studiu experimental)
 • 5.4.2. Coledocul. Rezistenţa pereţilor la presiune intralumenală crescută
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. VASCULARIZAȚIA COMPLEXULUI COLEDOCOPANCREATICODUODENAL
 • 6.1. Surse arteriale de irigaţie ale complexului coledocopancreaticoduodenal
 • 6.1.1. Sistemul arterial al capului pancreatic şi duodenului
 • 6.1.2. Sistemul arterial al corpului şi cozii pancreasului
 • 6.2. Sistemul venos de drenare al complexului coledocopancreaticoduodenal
 • 6.2.1. Sistemul venos al capului pancreasului şi duodenului
 • 6.2.2. Refluxul venos din corpul şi coada pancreasului
 • 6.3. Vascularizaţia coledocului
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE