Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Macromicetele din Republica Moldova (taxonomie, bioecologie, corologie)


Autor: Manic Ștefan
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2015
Consultant ştiinţific: Negru Andrei (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.41 Mb / în română

Teza

CZU 582.35/.99:502.75(478)(043.2)

Adobe PDF document 8.79 Mb / în română
313 pagini


Cuvinte Cheie

Macromicete, taxonomie, ecologie, corologie, fitocenoză, troficitate, habitat, simbiont, saprotrof, saproparazit

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 268 de surse. Teza include 191 pagini text de bază, 13 tabele, este ilustrată cu 32 figuri şi 11 anexe pe 105 de pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 25 de lucrări științifice. Domeniu de studiu: 164.01 – Botanica.

Scopul tezei: Stabilirea componenţei taxonomice şi a particularităţilor ecologo-corologice ale macromicetelor Republicii Moldova și determinarea rolului lor în natură şi importanţei practice.

Obiectivele lucrării: Cercetarea şi colectarea materialului în teren; identificarea şi elaborarea conspectului taxonomic al macromicetelor Republica Moldova; analiza taxonomică şi ecologo-corologică a macromicobiotei din diverse habitate; evidenţierea particularităţilor lor de creştere în diverse fitocenoze; evaluarea potenţialului economic al macromicetelor cercetate; evidenţierea şi evaluarea speciilor periclitate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Ca rezultat al cercetărilor de teren şi laborator, pentru prima dată a fost evidenţiată componenţa taxonomică şi elaborat conspectul taxonomic al macromicetelor R. Moldova, care include 836 de specii, ce aparţin la 227 de genuri, 81 de familii. Pentru majoritatea absolută a speciilor, sunt evidenţiate particularităţile lor biologice şi ecologice.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică: problema ştiinţifică soluţionată vizează o direcţie nouă de cercetare a macromicobiotei, în vederea elaborării unei strategii durabile şi flexibile de valorificare eficientă şi raţională a acesteia. Datele cu privire la relaţiile trofice ale macromicetelor reprezintă un material valoros în domeniul investigaţiilor metodologice asupra etologiei speciilor de macromicete parazite cu destinaţie în ameliorarea fitosanitară a ecosistemelor forestiere. Pentru prima dată, s-a efectuat evaluarea resurselor naturale de macromicete din republică.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele obţinute extind considerabil cunoştinţele despre diversitatea biologică a teritoriului Republicii Moldova şi reprezintă o contribuție semnificativă în evaluarea şi stabilirea taxonomică a lumii Fungilor.

Valoarea aplicativă: Cercetările științifice efectuate se încadrează în direcțiile prioritare ale Strategiei naționale și Planului de acțiune în domeniul conservării diversității biologice (2002, 2013) și contribuie la realizarea convențiilor internaționale în domeniul conservării biodiversității. Studiul realizat reflectă situația actuală a micobiotei din republică şi face posibilă elaborarea unor recomandări de optimizare a conservării biodiversităţii în acest teritoriu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute contribuie esenţial la cunoaşterea biodiversităţii micobiotei din Republica Moldova. Materialele cercetărilor referitoare la componenţa specifică şi răspândirea macromicetelor în diferite tipuri de vegetaţie au fost incluse în mai multe publicaţii de popularizare a diversităţii biologice. Particularităţile ecologice şi corologice ale ciupercilor comestibile şi toxice permit perseverent şi amplu de a le folosi practic. Datele referitoare la particularităţile trofice ale speciilor instalate pe lemn mort sau viu sunt utilizate de către serviciul antrenat în protecţia pădurii şi construcţiilor din lemn.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN CERCETAREA MICOBIOTEI
 • 1.1. Considerații generale privind fungii
 • 1.2. Unele aspecte filogenetice ale Fungilor
 • 1.3. Tendințele actuale în taxonomia fungilor
 • 1.4. Delimitarea zonelor de studiu al macromicobiotei Republicii Moldova
 • 1.5. Scurt istoric asupra cercetărilor macromicobiotei Republicii Moldova
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ȘI METODICA CERCETĂRILOR
 • 2.1. Metode şi tehnici de investigare taxonomică
 • 2.2. Metode de cercetare ecologo-corologice
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DIVERSITATEA TAXONOMICĂ A MACROMICOBIOTEI
 • 3.1. Conspectul taxonomic a macromicetelor
 • 3.2. Analiza structurii taxonomice a macromicobiotei
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚI ECOLOGICE ALE MACROMICETELOR
 • 4.1. Macromicetele saprotrofe
 • 4.2. Macromicete simbiotrofe
 • 4.3. Macromicete saproparazite
 • 4.4. Factorii climatici
 • 4.5. Dinamica sezonieră a macromicetelor
 • 2.6. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂȚILE COROLOGICE ALE MACROMICETELOR, ROLUL LOR ÎN ECOSISTEMELE NATURALE ȘI ÎN VEAȚA OMULUI
 • ll
 • 5.1. Distribuția macromicetelor în vegetația forestieră
 • 5.2. Distribuţia macromicetelor în vegetația de luncă
 • 5.3. Distribuția macromicetelor în vegetația sinantropă
 • 5.4. Tendințele în distribuția geografică a macromicetelor
 • 5.5. Rolul macromicetelor în ecosistemele naturale
 • 5.6. Însemnătatea sociologică a macromicetelor
 • 5.7. Macromicete periclitate
 • 5.8. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE