Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea investiţiilor imobiliare


Autor: Brînzila Liuba
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţa
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 657. 421.1: 330. 332.2 (478) (043)

Adobe PDF document 3.09 Mb / în română
195 pagini


Cuvinte Cheie

investiţii imobiliare, teren, clădire, proprietate imobiliară, cost, evaluare, valoare justă, leasing operaţional, transfer, situaţii financiare.

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (173 de titluri), 137 pagini text de bază, 15 figuri, 2 grafice, 20 de tabele şi 33 de anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu:contabilitate.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în investigarea complexă a aspectelor teoretice şi aplicative ale contabilităţii investiţiilor imobiliare şi fundamentarea direcţiilor de perfecţionare şi de optimizare a metodologiei acesteia în conformitate cu cerinţele internaţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în aprofundarea teoretică a definiţiei investiţiilor imobiliare şi recomandarea unor noi criterii de clasificare şi delimitare a acestora; elaborarea politicilor contabile aferente investiţiilor imobiliare; fundamentarea direcţiilor de perfecţionare a contabilităţii investiţiilor imobiliare la evaluarea ulterioară şi optimizarea contabilităţii la transferul acestora; eficientizarea modului de prezentare a informaţiilor privind investiţiile imobiliare în situaţiile financiare.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat, constă în: perfecţionarea contabilităţii investiţiilor imobiliare în funcţie de modelele de evaluare ulterioară a acestora; recomandarea înregistrărilor contabile aferente operaţiunilor cu investiţiile imobiliare; argumentarea propunerilor privind eliminarea divergenţelor dintre reglementările naţionale şi internaţionale aferente contabilităţii investiţiilor imobiliare; propunerea unui nou model de prezentare a informaţiilor privind investiţiile imobiliare în situaţiile financiare. Soluţionarea acestei probleme în cercetare a confirmat avantajele recomandărilor formulate în teză şi influenţa benefică a acestora asupra performanţelor entităţilor autohtone.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă rezidă în impactul recomandărilor teoretice şi practice aferente perfecţionării contabilităţii investiţiilor imobiliare la evaluarea ulterioară şi la transfer, care vor contribui la îmbunătăţirea procesului decizional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări elaborate în teză sunt implementate în practica contabilă a entităţilor autohtone şi pot fi utilizate în procesul didactic al instituţiilor de învăţământ şi de instruire profesională cu profil economic

Cuprins


INTRODUCERE

1.FUNDAMENTE TEORETICO – METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII INVESTIŢIILOR IMOBILIARE

 • 1.1. Delimitări conceptuale privind contabilitatea investiţiilor imobiliare
 • 1.2. Consideraţii privind clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea investiţiilor imobiliare
 • 1.3. Concluzii la capitolul l

2. TRATAMENTUL CONTABIL AL INVESTIŢIILOR IMOBILIARE LA EVALUAREA INIŢIALĂ ŞI ULTERIOARĂ A ACESTORA

 • 2.1. Aspecte problematice ale contabilităţii operaţiunilor de intrare a investiţiilor imobiliare
 • 2.2. Contabilitatea investiţiilor imobiliare evaluate după modelul bazat pe valoarea justă
 • 2.3. Contabilitatea investiţiilor imobiliare evaluate după modelul bazat pe cost
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ABORDĂRI METODOLOGICO – APLICATIVE ALE CONTABILITĂŢII OPERAŢIUNILOR DE TRANSFER ŞI DE IEŞIRE A INVESTIŢIILOR IMOBILIARE

 • 3.1. Probleme ale contabilităţii tranzacţiilor de transfer al investiţiilor imobiliare
 • 3.2. Contabilitatea operaţiunilor de ieşire a investiţiilor imobiliare
 • 3.3. Impactul informaţiilor aferente investiţiilor imobiliare asupra procesului decizional
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI