Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri


Autor: Marian Grigore
Gradul:doctor habilitat în tehnică
Specialitatea: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Anul:2005
Consultant ştiinţific: Victor Şeremet
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Adnotare

Lucrarea este consacrată rezolvării unei din problemele actuale ale ştiinţei moderne şi anume elaborării suportului teoretic şi optimizării sistemului de asigurare a fiabilităţii pieselor de maşini recondiţionate prin compensarea uzurii cu straturi din compozite polimerice. Astfel în calitate de obiect al cercetărilor a servit fiabilitatea tribosistemelor restabilite cu compozite polimerice, care prezintă un interes deosebit atât pentru utilizatorii de tehnică agricolă, cât şi pentru întreprinderile de mentenanţă corectivă a acestei tehnici.

În primul capitol al disertaţiei se prezintă premisele ce condiţionează utilizarea compozitelor din mase plastice în industria reparaţiilor de maşini, este descris stadiul actual al cercetărilor privind asigurarea fiabilităţii tehnicii agricole, în general, şi a pieselor recondiţionate prin aplicarea straturilor compensatoare de uzură din compozite polimerice, în special. Sunt date aspectele fundamentale ale fiabilităţii şi bazelor teoretice referitoare la repararea tehnicii agricole şi industriei alimentare, se prezentă consideraţiile tribologice, care stau la baza asigurării calităţii recondiţionării şi fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol. Capitolul I mai conţine analiza critică a metodelor de aplicare a compozitelor din polimeri şi a însăşi compozitelor utilizate astăzi atât în reparaţii de maşini, cât şi în alte domenii ale economiei naţionale. În finalul capitolului sunt structurate obiectivele cercetărilor.

În capitolul II sunt date aspectele teoretice ce condiţionează fiabilitatea pieselor recondiţionate cu compozite din mase plastice. În baza analizei structurale a erorilor dimensionale a îmbinărilor renovate cu compozite polimerice şi în rezultatul inventarierii metodelor de calcul a preciziei dimensionale şi a caracterului îmbinărilor metalopolimerice au fost formulate bazele teoretice privind calculul jocului (strângerii) pentru îmbinările recondiţionate cu compozite polimerice. Faţă de metodele cunoscute, utilizate în proiectarea organelor de maşini, noutatea constă în faptul că pentru prima dată relaţiile deduse sunt bazate pe folosirea funcţiilor Green şi iau în vedere toţi factorii influenţi, inclusiv şi erorile specifice îmbinărilor recondiţionate cu compozite polimerice, care apar pe tot parcursul ciclului de viaţă a pieselor recondiţionate. Calculul ajustajelor se bazează pe rezolvarea problemelor de limită ale stratului compensator de uzură prin aplicarea funcţiilor Green reieşind din deformaţia admisibilă.

Capitolul III se ocupă de metodica şi mijloacele de cercetare a proprietăţilor fizicomecanice ale straturilor compensatoare de uzură, de aprecierea caracteristicilor de fiabilitate a pieselor recondiţionate şi a sistemelor renovate în întregime.

În capitolele IV-VI se aduc contribuţii teoretico-experimentale privind asigurarea nivelului de fiabilitate a tribosistemelor renovate cu compozite polimerice în fazele de concepţie proiectare, tehnologică şi de exploatare. Pe baza experimentelor de laborator, care s-au realizat, au fost elaborate recomandări concrete privind asigurarea nivelului de fiabilitate a cuplelor recondiţionate cu aplicarea compozitelor din mase plastice în funcţie de materialul aplicat în calitate de compensator de uzură, precizia dimensională şi starea suprafeţelor semicuplelor din tribosistemul renovat precum şi în funcţie de caracterul îmbinării. Cercetările privind nivelul de fiabilitate au fost organizate atât în condiţii de laborator, cât şi în condiţii de producţie.

În baza investigaţiilor teoretico-experimentale realizate, în lucrare sunt prezentate recomandări privind elaborarea proceselor tehnologice de recondiţionare a pieselor uzate prin compensarea uzurii cu straturi din compozite polimerice, sunt structurate concluziile finale contribuţiile aduse în disertaţie şi recomandări pentru implementarea în producţie a rezultatelor din disertaţie, precum şi eficienţa economică obţinută de la această implementare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Stadiul actual al cercetărilor privind asigurarea fiabilităţii tehnicii agricole renovate оn general şi a pieselor recondiţionate cu compozite polimerice оn special
 • 1.1. Aspecte fundamentale ale fiabilităţii şi bazelor teoretice referitoare la mentenanţa corectivă a tehnicii agricole şi industriei prelucrătoare
 • 1. 2. Consideraţii tribologice de bază cu aplicare la tehnologiile de recondiţionare a pieselor de maşini
 • 1.3. Stadiul actual privind conducerea calităţii оn renovarea pieselor şi оmbinărilor utilajului agricol şi industriei alimentare
 • 1.3.1. Aspecte privind conducerea calităţii
 • 1.3.2. Stadiul actual privind asigurarea calităţii tehnologice a recondiţionării pieselor de maşini
 • 1.3.3. Stadiul actual privind fiabilitatea tribosistemelor оn funcţie de calitatea suprafeţelor de contact şi caracterul оmbinării elementelor componente
 • 1.4. Concluzii şi direcţii actuale de aprofundare a cercetărilor оn acest domeniu

CAPITOLUL 2. Contribuţii teoretice privind asigurarea preciziei sistemelor tribologice renovate cu compozite polimerice, specifice utilajelor din agricultură şi industria prelucrătoare
 • 2.1. Consideraţii generale privind precizia pieselor componente şi a ajustajelor оn оntregime din tribosistemele renovate cu compozite polimerice
 • 2.2. Contribuţii teoretice privind calculul preciziei pe proiectare a ajustajelor cu strвngere renovate cu compozite polimerice
 • 2.2.1. Construirea expresiilor generale pentru calcularea strвngerii оmbinărilor metalopolimerice prin aplicarea funcţiilor Green
 • 2.2.2. Folosirea funcţiilor Green оn calculul strвngerii оmbinărilor metalopolimerice pentru cazul solicitărilor central simetrice
 • 2.2.3. Exemple de folosire a funcţiilor Green la calculul strвngerilor оmbinărilor recondiţionate cu compozite polimerice
 • 2.3. Contribuţii teoretice privind calculul preciziei pe proiectare a ajustajelor cu joc renovate cu compozite polimerice
 • 2.3.1. Construirea modelului matematic pentru calculul tensiunilor de contact
 • 2.3.2. Construirea tensorului Green оn prima problemă fundamentală de limită a teoriei elasticităţii pentru stratul circular
 • 2.3.3. Construirea tensorului Green a problemei mixte pentru straturi elastice cilindrice
 • 2.3.3. Aplicarea tensorului Green la stabilirea caracterului оmbinărilor metalopolimerice cu joc

CAPITOLUL 3. Metodica de оncercare, materiale, instalaţii şi aparatura utilizată
 • 3.1. Elaborarea metodicii cadru pentru cercetarea fiabilităţii tribosistemelor renovate cu compozite polimerice
 • 3.2. Utilaje şi instalaţii de laborator pentru оncercări experimentale
 • 3.3. Metodologia de colectare şi prelucrare a informaţiilor
 • 3.4. Contribuţii privind asigurarea nivelului de fiabilitate prin optimizarea stratului compensator de uzură

CAPITOLUL 4. Contribuţii privind asigurarea nivelului de fiabilitate оn faza de concepţie-proiectare a tribosistemelor renovate cu compozite polimerice
 • 4.1. Generalităţi privind asigurare nivelului de fiabilitate a pieselor recondiţionate оn faza de concepţie-proiectare
 • 4.2. Ordinea de realizare a investigaţiilor
 • 4.3. Analiza condiţiilor de funcţionare, a parametrilor constructivi şi locul obiectului renovat оn structura sistemului de modelare a fiabilităţii
 • 4.3.1. Analiza tribosistemelor specifice utilajului din agricultură şi industria prelucrătoare
 • 4.3.2. Contribuţii privind dimensionarea stratului compensator de uzură оn funcţie de valoarea uzurii şi capacitatea de absorbţie a lichidelor

CAPITOLUL 5. Contribuţii privind asigurarea nivelului de fiabilitate оn faza tehnologică de restabilire a tribosistemelor mecanice cu aplicarea compozitelor poliamidoepoxidice
 • 5.1. Generalităţi privind asigurare nivelului de fiabilitate a pieselor recondiţionate оn faza tehnologică de recondiţionare
 • 5.2. Ordinea de realizare a investigaţiilor
 • 5.3. Contribuţii privind asigurarea durabilităţii procesului tehnologic de recondiţionare a pieselor de maşini cu compozite poliamidoepoxidice
 • 5.3.1. Rezultatele cercetărilor privind buna funcţionare a acoperirilor poliamidoepoxidice, obţinute оn strat fluidizat, оn funcţie de regimurile tehnologice de formare a stratului de polimer
 • 5.3.2. Rezultatele cercetărilor privind buna funcţionare a stratului de polimer, obţinut prin presare, оn funcţie de regimurile tehnologice de formare
 • 5.3.3. Rezultatele cercetărilor privind buna funcţionare a acoperirilor poliamidoepoxidice оn funcţie de natura şi starea suprafeţei substratului
 • 5.4. Contribuţii privind aplicarea procedeelor tehnologice de оmbunătăţire a proprietăţilor fizico-mecanice ale pieselor recondiţionate cu compozite poliamidoepxidice
 • 5.4.1. Оmbunătăţirea caracteristicilor calitative ale acoperirilor poliamidoepoxidice prin aplicarea tratamentelor termice
 • 5.4.2. Оmbunătăţirea proprietăţilor fizico-mecanice ale acoperirilor poliamidoepoxidice prin aplicarea ultrasunetului

CAPITOLUL 6. Contribuţii privind asigurarea nivelului de fiabilitate оn faza de exploatare a sistemelor metalopolimerice restabilite

 • 6.1. Generalităţi privind asigurarea nivelului de fiabilitate a pieselor recondiţionate cu compozite polimerice оn faza de exploatare şi obiectivele cercetărilor
 • 6.2. Ordinea de realizare a investigaţiilor
 • 6.3. Stabilitatea preciziei geometrice a pieselor recondiţionate cu compozite polimerice
 • 6.4. Durabilitatea tribosistemelor cu joc renovate cu compozite poliamidoepoxidice
 • 6.4.1. Modificări ale microgeometriei suprafeţelor de contact оn timpul exploatării tribosistemelor metalopolimerice
 • 6.4.2. Evoluţia uzurii acoperirilor poliamidoepoxidice funcţie de rugozitatea şi natura piesei metalice
 • 6.4.3. Modificarea jocului tribosistemelor metalopolimerice funcţie de temperatura de exploatare
 • 6.4.4. Comportarea cuplelor de frecare funcţie de grosimea stratului de polimer şi mărimea jocului
 • 6.5. Durabilitatea tribosistemelor cu strвngere renovate cu compozite poliamidoepoxidice
 • 6.5.1. Generalităţi privind factorii de influenţă şi durabilitatea оn faza de exploatare a оmbinărilor cu strвngere renovate cu compozite poliamidoepoxidice
 • 6.5.2. Studierea durabilităţii оmbinărilor cu strвngere оn funcţie de condiţiile de оncărcare şi parametrii geometrici ai stratului de polimer aplicat
 • 6.5.3. Rezistenţa strвngerii оmbinărilor restabilite cu compozite poliamidoepoxidice funcţie de parametrii geometrici ai pieselor componente
 • 6.5.4. Confruntarea rezultatelor teoretice cu datele experimentale şi recomandări privind calculul şi stabilirea ajustajelor şi preciziei tribosistemelor cu strвngere

CAPITOLUL 7. Sinteza rezultatelor obţinute, concluzii finale şi recomandări
 • 7.1. Sinteza rezultatelor obţinute оn disertaţie
 • 7.1.1. Principalele rezultate obţinute
 • 7.1.2. Noutatea ştiinţifică a postulatelor ştiinţifice şi a rezultatelor experimentale obţinute de către autor
 • 7.1.3. Metode de cercetare, credibilitatea şi argumentarea rezultatelor din disertaţie