Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / martie /

Patogenia și prediсtorii restenozei coronariene intra-stent.


Autor: Ciobanu Lucia
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2015
Consultanţi ştiinţifici: Savelie Costin
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Valeriu Cobeţ
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 martie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 aprilie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română

Cuvinte Cheie

restenoză intra-stent, inflamația sistemică, stresul oxidativ, predictori ai restenozei, angiocoronarografie, ultrasonografie intracoronariană, tomografia de coerență optică, acid ribonucleic extracelular

Adnotare

Structura tezei: introducere, 7 capitole, sinteza rezultatelor, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie (272 de surse), 251 de pagini de text de bază, 91 de tabele, 41 de figuri. Rezultatele obţinute au fost relatate în cadrul a 94 de publicații ştiinţifice.

Domeniul de studiu: cardiologie.

Scopul și obiectivele lucrării: Evaluarea factorilor de risc și mecanismelor patogenetice ale restenozei intra-stent, utilizând metodele de OCT și IVUS, marcherilor inflamației sistemice și stresului oxidativ cu valoare predictivă asupra RIS și rolului diabetului zaharat. Determinarea particularităților reactivitiății in vitro a arterelor periferice și coronariene la acțiunea Ang 1-7 mediată de receptorii mass în disfuncția endotelială diabetogenă.

Noutatea și originalitatea științifică: în premieră a fost decelată creșterea expresiei și cantității ARN extracelular în paternul tisular al RIS, corelarea notabilă directă cu cantitatea de TNF-alpha, IL-1beta și radicalii liberi de oxigen, augmentarea degradării colagenului fibrilar de tip I în contextul reorganizării matricei extracelulare; examinarea pacienților cu RIS prin intermediului panoului multimarcher a evidențiat activarea inflamației sistemice și stresului oxidativ; în premieră s-a demonstrat rolul compensator al acțiunii Ang 1-7 mediate de receptorii mass în reactivitatea vasculară periferică și coronariană compromisă în disfuncția endotelială diabetogenă. Rezultatele principial noi pentru știință și practică obținute constau în elucidarea mecanismelor hiperplaziei neointimei și reorganizării matricei extracelulare în restenoză intra-stent, consolidând noi repere ale suportului patogenetic al remodelării coronariene negative, contribuind astfel la optimizarea diagnosticului și pronosticului RIS, precum și la conturarea țintelor terapeutice.

Semnificaţia teoretică: A fost elucidat fenomenul creșterii expresiei ARN extracelular în paternul tisular al RIS și rolul acestuia în declanșarea răspunsului inflamator și creșterii sintezei de RLO. S-a decelat prevalența degradării colagenului fibrilar de tip I asupra sintezei acestuia, determinată de creșterea expresiei MMP-2 și reducerea cantitativă a inhibitorului ei specific. S-a relevat fezabilitatea Ang 1-7 de a contracara prin intermediul receptorilor mass acțiunea vaso- și coronaroconstrictoare a Ang II.

Valoarea aplicativă a lucrării: prin implementarea metodelor IVUS și OCT au fost consolidate criteriile de estimare a riscului restenozei și trombozei; este evaluată valoarea predictivă a marcherilor inflamației sistemice și stresului oxidativ, precum și ai sintezei și degradării colagenului fibrilar de tip I.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: majoritatea postulatelor emise au fost valorificate în activitatea clinică a Institutului de Cardiologie și s-au încadrat în procesul didactic și de cercetare la USMF ”Nicolae Testemițanu”. 7 АННОТАЦИЯ Чебан Лучия. Патогенез и предикторы коронарного внутристентового рестеноза. Диссертация на соискание ученой степени доктора хабилитат медицинских наук. Кишинев, 2015 г. Работа состоит из введения, 7 глав, обсуждения результатов, выводов и практических рекомендаций, библиографии (272 источника), 251 страницы общего текста, 91 таблица, 41 рисунков. Результаты исследования опубликованы в 94 научных работах. Ключевые слова: внутристентовый рестеноз (ВСР), системное воспаление, оксидативный стресс, предикторы рестеноза, ангиокоронарография, оптическая когерентная томография (ОКТ), внутрисосудистая ультразвуковая визуализация (ВСУЗИ), внеклеточная рибонуклеиновая кислота. Область исследования: кардиология. Цель и задачи исследования: Выявление факторов риска и патогенетических механизмов ВСР на основе методов ОКТ и ВСУЗИ, а также определения маркеров системного воспаления и оксидативного стресса. Определение характера опосредованного действия ангиотензина 1-7 (Анг 1-7) через mass-рецептор на реактивность периферических и коронарных артерий при диабетической эндотелиальной дисфункции (ДЭД). Научная новизна и оригинальность: впервые показано увеличение экспрессии и количества внеклеточного РНК (РНКвн) в тканевом субстрате ВСР; установлена прямая корреляция фактора некроза опухоли-альфа, интерлейкина-1 бета и свободных радикалов кислорода (СРК) с содержанием РНКвн; доказана роль повышенного распада фибриллярного коллагена типа I в процессе реорганизации внеклеточного матрикса; установлена активация системного воспаления и оксидативного стресса; доказана эффективность использования панели ММ в диагностике ВСР; впервые выявлена компенсаторная роль Анг 1-7 в сосудистой реактивности при ДЭД. Основные полученные для науки и практики результаты состоят в выяснении процессов гиперплазии неоинтимы и реорганизации внеклеточного матрикса при ВСР, что вносит вклад в понимание патогенеза негативного ремоделирования коронарных сосудов, способствуя, таким образом, оптимизации диагностики и прогноза ВСР, а также определении терапевтических мишеней. Теоретическая значимость: обнаружен феномен увеличения РНКвн при ВСР и установлена роль РНКвн в генезе воспалительного ответа и увеличении СРК. Доказано преобладание распада фибриллярного коллагена типа 1 над его синтезом, обусловленное повышением экспрессии металопротеиназы-2. Показано свойство Анг 1-7 подавлять сосудосуживающий эффект ангиотензина-II, в том числе на коронарных сосудах. Прикладное значение: внедрение методов ВСУЗИ и ОКТ позволило установить критерии оценки риска рестеноза и тромбоза; выявлена предикторная ценность маркёров системного воспаления и оксидативного стресса, а также распада фибриллярного коллагена типа 1. Основные результаты внедрены в клиническую деятельность Института Кардиологии и в учебно-исследовательской программе Государственного Университета Медицины и Фармации «Николае Тестемицану». 8 ANNOTATION Ciobanu Lucia. Pathogenesis and predictors of the in-stent coronary restenosis. Thesis of Doctor Habilitatus in medical sciences. Chisinau 2015. The thesis structure: introduction, 7 chapters, synthesis of the results obtained, general conclusions and practice recommendations, bibliography of 272 sources, 251 pages of basic text, 91 tables and 41 figures. The results have been published in 94 scientific works. Key words: in-stent restenosis, systemic inflammation, oxidative stress, predictors, angiocoronarography, intravascular ultrasonography, optical coherence tomography, extracellular ribonucleic acid. Domain of study: cardiology. The goal and study objectives: Evaluation the risk factors and pathogenic mechanisms of the restenosis, using methods of OCT and IVUS, of systemic inflammation and oxidative stress marchers with predictive value on RIS and diabetes mellitus role. The in vitro determination of the traits of peripheral and coronary reactivity in diabetogenic endothelial dysfunction in receptor mass mediated Ang 1-7 action. Novelty and scientific originality: it has been primary underlined extracellular RNA (e-RNA) expression and quantity raising in RIS, direct robust correlation with content of TNF-alpha, IL-1beta and reactive oxygen species (ROS), augmentation of the fibrillar collagen type I degradation regarding extracellular matrix reorganization; using the multimarcher panel in patients with RIS was established systemic inflammation and oxidative stress activation; primary was demonstrated the compensatory role of Ang 1-7 action mediated by mass receptor concerning coronary and peripheral vascular reactivity in diabetogenic endothelium dysfunction. The new results obtained for science and practice comprise deciphering of the mechanisms of neointima hyperplasia and extracellular matrix reorganization of in-stent restenosis, reinforcing new aspects of pathogenetic support of the negative coronary remodeling, leading thus to RIS diagnostics and prognostics optimization, as well as to therapeutic targets outlining. Theoretical value: The phenomenon of e-RNA increase in the tissue pattern of RIS and the its role in triggering of inflammatory response and ROS boosting was elucidated. The higher ratio of fibrillar collagen type degradation than synthesis due to MMP-2 expression raising and its tissue specific inhibitor reducing was detected. Was revealed the Ang 1-7 feasibility dependent of mass receptor to counteract the Ang II mediated vaso- and coronaroconstriction. Practical value: have been consolidated the criteria of restenosis and thrombosis risk assay by implementation of IVUS and OCT; it is evaluated the predictive value of the markers of systemic inflammation, oxidative stress, as well as fibrillar collagen type I synthesis and degradation. Implementation of the study results: the most important results were employed in the clinical practice of the Institute of Cardiology as well as in the didactic and researching syllabus of the State Medical and Pharmaceutical University ”Nicolae Testemițanu”.