Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Influența factorilor medico-sociali asupra sănătății persoanelor neasigurate din Republica Moldova


Autor: Rotaru Doina-Maria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU [614.2+368.9.06] (478)

Adobe PDF document 6.82 Mb / în română
130 pagini


Cuvinte Cheie

persoane neasigurate, factori medico-sociali, sănătate, chestionar

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 130 de pagini, text de bază, și constă din introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă și engleză și bibliografie din 105 titluri, conține 36 de figuri, 14 tabele și 2 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice, inclusiv 3 fără coautori.

Scopul: explorarea impactului factorilor medico-sociali de influență asupra sănătății persoanelor neasigurate și elaborarea unor măsuri în vederea sporirii accesului acestora la servicii medicale oferite în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM).

Obiectivele lucrării: analiza evoluţiei sistemelor de asigurări medicale din diferite ţări și din Republica Moldova; explorarea impactului sistemului de AOAM asupra indicatorilor medico-demografici în Republica Moldova; studiul în dinamică a nivelului de cuprindere a populaţiei Republicii Moldova cu AOAM; evaluarea comparativă a rezultatelor opiniei persoanelor neasigurate şi asigurate referitor la factorii medico-sociali de influenţă asupra stării sănătății lor; elaborarea recomandărilor privind sporirea accesului persoanelor neasigurate la servicii medicale oferite în cadrul AOAM.

Noutatea și originalitatea științifică. Abordarea în premieră a impactului factorilor medico-sociali de influență asupra stării sănătății persoanelor neasigurate în Republica Moldova în scopul elaborării unor măsuri în vederea sporirii accesului acestora la servicii medicale oferite în cadrul AOAM.

Problema științifică soluționată în teză constă în evaluarea impactului factorilor medico-sociali de influență asupra sănătății persoanelor neasigurate și fundamentarea științifică a căilor de sporire al accesului acestora la servicii medicale oferite în cadrul AOAM în vederea valorificării lor în politicile și strategiile de sănătate publică și în cadrul normativ aferent.

Semnificația teoretică a studiului. Lucrarea se înscrie în cadrul politicilor de sănătate publică și reprezintă prima lucrare de cercetare științifică în domeniul evaluării impactului factorilor medico-sociali de influență asupra sănătății persoanelor neasigurate și oferă perspectiva sporirii accesului acestora la servicii medicale oferite în cadrul AOAM. Rezultatele cercetării constituie dovezi științifice și asigură argumente pentru a fi utilizate la elaborarea politicilor și strategiilor în domeniul AOAM.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în furnizarea argumentelor, dovezilor și materialelor necesare pentru elaborarea, ajustarea și dezvoltarea cadrului normativ cu privire la sporirea accesului persoanelor neasigurate la servicii medicale oferite în cadrul AOAM; iar percepţia stării de sănătate, reflectînd aprecierea globală pe care persoana o face despre starea sănătăţii sale, integrînd aspectele obiective şi subiective, în special cunoştinţele sale şi experienţa sa despre sănătate sau maladie, va fi utilizată ca metodă alternativă de evaluare a stării de sănătate.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost utilizate la elaborarea Legii fondurilor AOAM, Programului unic al AOAM și Normelor metodologice de aplicare a Programului unic, cu modificările și completările ulterioare, Strategiei de dezvoltare instituțională a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în activitatea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Agențiilor teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină ș.a.

Cuprins


1. EVOLUŢIA SISTEMELOR DE ASIGURĂRI MEDICALE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA INDICATORILOR MEDICO-DEMOGRAFICI
 • 1.1. Evoluţia sistemelor de asigurări medicale în diferite ţări
 • 1.2. Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova
 • 1.3. Impactul sistemului actual al asigurării obligatorii de asistenţă medicală asupra indicatorilor medico-demografici în Republica Moldova
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE ORGANIZARE A CERCETĂRII
 • 2.1. Caracterizare generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metode de acumulare a datelor primare
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA DINAMICII ACOPERIRII CU ASIGURĂRI OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ A POPULAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Sursele de finanţare a sistemului naţional de asigurări obligatorii de asistenţă medicală
 • 3.2.Analiza nivelului de acoperire a populaţiei cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală
 • 3.3. Volumul de asistenţă medicală acordată populaţiei în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
4. PERCEPŢIA DE CĂTRE POPULAŢIA ASIGURATA/NEASIGURATĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA A FACTORILOR MEDICO-SOCIALI DE INFLUENŢĂ ASUPRA SĂNĂTĂŢII
 • 4.1. Consideraţii privind influenţa unor factori medico-sociali asupra sănătăţii persoanelor asigurate/neasigurate
 • 4.2. Rezultatele evaluării opiniei persoanelor asigurate/neasigurate referitor la impactul factorilor medico-sociali asupra sănătăţii
 • 4 . 3. Sănătatea persoanelor asigurate/neasigurate concepută prin prisma indicatorilor de morbiditate…
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI