Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în limba franceză


Autor: Macari Aliona
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Eufrosinia Axenti
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU 811.133.1’373(043.3)

Adobe PDF document 3.42 Mb / în română
251 pagini


Cuvinte Cheie

prefixoid, neoformație prefixoidală, prefixare, compunere neoclasică, neoprefixoid, limbaj specializat, limbaj general

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 231 de titluri, 2 anexe, 153 de pagini de text de bază, 9 figuri și 9 tabele. Rezultatele obținute sunt expuse în 15 publicații științifice.

Domeniul de studiu: Limbi romanice (limba franceză)

Scopul cercetării: determinarea statutului și a particularităților structural-semantice ale neoformațiilor prefixoidale în limba franceză.

Obiectivele lucrării: stabilirea criteriilor de identificare a formanților prefixoidali; precizarea statutului neoformațiilor prefixoidale în raport cu cuvintele derivate și cele compuse; evidențierea aspectelor morfo-fonologice și structurale precum și a profilului semantic al formațiilor prefixoidale; confirmarea vitalității procedeului morfologic prefixoidal în limbajele specializate; demonstrarea integrării neoformațiilor prefixoidale în limbajul general.

Noutatea și originalitatea științifică: Studiul nostru este o primă realizare a unei abordări complexe a procedeului morfologic prefixoidal ca sursă de neologizare a vocabularului limbii franceze, o primă tentativă de a prezenta profilul structural-semantic al neoformațiilor prefixoidale și de a pune în evidență o nouă clasă de formanți prefixoidali, neoprefixoidele, care, spre deosebire de prefixoidele de proveniență greco-latină, își au originea de la lexeme franceze.

Problema științifică importantă soluționată constă în relevarea particularităților structural-semantice ale neoformațiilor prefixoidale, fapt care a contribuit la precizarea statutului morfemic al sintemelor în cauză, având drept rezultat plasarea acestor neoformații la frontiera dintre prefixare și compunere. Or, în plan funcțional, acestea se apropie de cuvintele prefixate, iar sub aspect semantic, acestea sunt mai aproape de cuvintele compuse neoclasice.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Sub aspect teoretic, lucrarea prezintă interes datorită analizei și sintetizării concepțiilor noi în lingvistică cu privire la prefixoide și la construcțiile cu acești formanți. Sub aspect practic, studiul ar putea servi la elaborarea cursurilor de licență și masterat, precum ar fi cele de morfologie lexicală, terminologie și limbaje specializate.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele investigației pot servi la predarea disciplinelor de lexicologie, terminologie, semantică, precum și la elaborarea unor suporturi metodice, dicționare de cuvinte recente și studii lexicografice.

Cuprins


1. STATUTUL PREFIXOIDELOR ȘI AL FORMAȚIILOR PREFIXOIDALE ÎN LINGVISTICA CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Definiții, interpretări, criterii de identificare a prefixoidelor
 • 1.2. Delimitarea formațiilor prefixoidale de cuvintele derivate și de cele compuse
 • 1.3. Corelația limbaje specializate/limbaj general în studiul neoformațiilor prefixoidale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚI STRUCTURAL-SEMANTICE ALE NEOFORMAȚIILOR PREFIXOIDALE ȘI PROBLEME DE CLASIFICARE
 • 2.1. Clasificarea etimologică a prefixoidelor și a neoformațiilor prefixoidale
 • 2.2. Particularități morfo-fonologice și structurale ale neoformațiilor prefixoidale
 • 2.3. Profilul semantic al neoformațiilor prefixoidale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DINAMICA FORMANȚILOR PREFIXOIDALI ÎN PROCESUL DE NEOLOGIZARE A LEXICULUI LIMBII FRANCEZE
 • 3.1. Aspecte structural-semantice ale neoformațiilor cu neoprefixoide productive
 • 3.1.1. Aspecte structural-semantice ale neoformațiilor cu neoprefixoidul omonim éco
 • 3.1.2. Aspecte structural-semantice ale neoformațiilor cu neoprefixoidul abreviere cyber
 • 3.2. Neoformațiile prefixoidale – sursă de reînnoire continuă a limbajelor specializate
 • 3.3. Integrarea neoformațiilor prefixoidale în limbajul general
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI