Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza semantico-structurală a terminologiei managementului economic în limba română


Autor: Lucia Cepraga
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Anatol Ciobanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 ianuarie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

analizã structural-semanticã, clasificare, context, corectitudine, derivare, desemantizare, determinologizare, etimologie, evoluþie istoricã, îmbinare terminologicã, lexic, limbaj specializat, metalimbaj, modele structurale, norma literarã, noþiune, oscilaþii fonetice, radical, reinterpretare semanticã, reterminologizare, semnificaþie, sens de bazã, sens figurat, serii terminologice, sistem terminologic, stil, termen, termen monomembru, termen polimembru, termen-nucleu, terminologia management, terminologie economicã, terminologie gestionarã, terminologizare, valoare stilisticã, vocabular

Adnotare

Actualitatea temei este determinată de interesul sporit al specialiştilor din diverse domenii, inclusiv al economiştilor, faţă de terminologie; de lipsa cunoştinţelor şi experienţei de lucru în management; de cercetarea domeniului management, de studierea terminologiei lui.

În studiul de faţă sunt prezentate evoluţia terminologiei management, situaţia ei actuală, cuprinzând şi probleme de corectitudine, modele de structurare a termenilor şi expresiilor terminologice, precum şi analiza semantică a unor termeni din limbajul management.

Apariţia şi dezvoltarea terminologiei management este ilustrată prin prisma următoarelor etape: terminologia managementului economic la sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVIII-lea; terminologia managementului economic la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea; terminologia managementului economic între anii 1830 şi 1918; terminologia managementului economic între anii 1918-1940; terminologia managementului economic în R.A.S.S.M. (1924 -1940); terminologia managementului economic între anii 1945-1989; terminologia managementului economic în prezent.

În baza celor circa 10.000 de fişe, s-a constatat că majoritatea termenilor din management s-au modificat o dată cu trecerea de la feudalism la capitalism. Transformările rezidă în faptul că noile schimbări au condus la înrâurirea romanică masivă asupra sistemului terminologic respectiv din limba română, ceea ce a eliminat din uz mulţi termeni vechi.

În dezvoltarea sa, limbajul management suferă şi influenţe necorespunzătoare, ce au defavorizat utilizarea termenilor economici în limba română. Este vorba de terminologia gestionară din R.A.S.S.M., precum şi de cea din perioada 1945-1989.

Terminologia din managementul economic a beneficiat de majoritatea procedeelor de îmbogăţire a sistemului terminologic: derivarea, compunerea, îmbinările terminologice, terminologizarea, reterminologizarea etc. Sub aspect formal-structural, din eşantionul de 4025 de termeni, am atestat 1386 termeni monomembri (34,4%) şi 2639 îmbinări terminologice (65,6%). Primatul aparţine îmbinărilor terminologice bimembre (1118 la număr), iar cel mai productiv model fiind: N(nom.)+ Adj. (877 la număr).

În rezultatul cercetării, s-a stabilit că terminologia din domeniul managementului economic, pentru a corespunde imperativelor vieţii, apelează la lexicul limbii comune, care se terminologizează pentru a desemna noţiuni de management. O altă particularitate a terminologiei management o constituie reterminologizarea, conform căreia fondul terminologic se actualizează sau se îmbogăţeşte din alte metalimbaje. Termenii management, la rândul lor, fiind utilizaţi în alte stiluri funcţionale, se determinologizează. În lucrare au fost caracterizate două tipuri de determinologizare a termenilor management: parţială şi totală, în cadrul cărora s-au analizat modificările semantice ale termenului, apariţia sensului figurat şi legătura cu sensul primar al termenului.

Cuprins


CAPITOLUL I Incursiuni în terminologie şi limbajul management
 • 1. Terminologia în timp şi spaţiu
 • 2. Consideraţii despre management şi termenul “management”
 • 3. Preliminarii despre limbajul de specialitate (domeniul managementului economic)

CAPITOLUL II Apariţia şi dezvoltarea terminologiei management în limba română
 • 1. Lexicul economico-administrativ din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea
 • 2. Terminologia economico-administrativă românească de la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea
 • 3. Terminologia gestionară în perioada 1830–1918
 • 4. Terminologia din limbajul management între anii 1918 – 1940
 • 5. Terminologia managementului economic în R.A.S.S.M.
 • 6. Terminologia management în anii 1945-1989
 • 7. Corectitudine şi greşeală în utilizarea unor termeni din domeniul management

CAPITOLUL III Investigaţii semantico-structurale în terminologia managemen
 • 1. Analiza termenilor monomembri din management
 • 2. Analiza structurală a îmbinărilor terminologice bimembre din domeniul management
 • 3. Analiza structurală a îmbinărilor terminologice trimembre din limbajul management
 • 4. Analiza structurală a îmbinărilor terminologice tetra- şi polimembre din limbajul management

CAPITOLUL IV Reinterpretarea semantică a unor termeni din management şi din lexicul general
 • 1. Terminologizarea, reterminologizarea, determinologizarea - procedee de actualizare a vocabularului management
 • 2. Terminologizarea lexemelor monomembre din management
 • 3. Terminologizarea – fenomen caracteristic unor îmbinări din limbajul management
 • 4. Reterminologizarea – mijloc eficient de îmbogăţire a terminologiei management
 • 5. Determinologizarea unor termeni din limbajul management