Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sectorul asociativ – institut economic important al societăţii democratice


Autor: Ludmila Cuzmici
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Eugenia Feuraş
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cheie: democraţie, asociaţionism, economie socială şi solidară, asociaţii, cooperative, societăţi mutuale, servicii sociale, reţele de solidaritate, întreprindere socială, sector asociativ, societate civilă, democratizare

Adnotare

Obiectul de cercetare îl constituie sinteza dintre democraţie şi sectorul asociativ. Democraţia este concepută ca raport echilibrat între stat - economia de piaţă – societate civilă, aceasta determinând caracterul complex al cercetării. Sectorul asociativ este tratat ca fundament economic al societăţii democratice.

Sarcinile cercetării s-au axat pe trecerea de la conceperea politică a democraţiei la conceperea ei economico-politică; cercetarea dihotomiei „democraţie-economie” prin analiza critică a viziunilor alternative; găsirea curentului de gândire economică a cărei problematică centrală ar fi axată pe practici economice de caracter democratic; analiza sectorului asociativ prin prisma naturii şi evoluţiei lui; evidenţierea problemelor cu care se confruntă democratizarea în sfera politică, civică şi economică în Republica Moldova; determinarea problemelor şi direcţiilor de dezvoltare a sectorului asociativ naţional.

Metodologia cercetării s-a bazat pe utilizarea metodei inter-disciplinare în cazul interpretării democraţiei în aspect economic, politic şi civic; metodei logicii formale şi cea dialectică cu instrumentarul corespunzător: abstracţia ştiinţifică, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analogia, cercetarea de la simplu la compus, de la istoric la logic, de la modificări cantitative la schimbări calitative; un rol important în cercetare îl deţine procedeul comparaţiei.

Noutatea ştiinţifică a tezei constă în abordarea complexă şi sistemică a democraţiei, care a permis definirea ei economico-politică; identificarea curentului democratic distinct de gândire economică – „economie socială ”, considerat izvor teoretic al practicilor asociaţioniste; specificarea naturii mixte a întreprinderilor sociale şi a formelor instituţionale concrete ale întreprinderilor sociale (cooperative, asociaţii şi societăţi mutuale); argumentarea locului sectorului asociativ în spaţiul economic prin analiza abordărilor teoretice alternative; analiza rolului sectorului asociativ în ţările dezvoltate şi evidenţierea problemelor cu care el se confruntă şi a noilor tendinţe în dezvoltarea lui; cercetarea coerenţei aprecierilor organismelor internaţionale privind gradul de democraţie politică, civică şi economică în Republica Moldova prin analiza puterii legislative, executive, judiciare şi mediatice în republică; evidenţierea tendinţelor de formare a societăţii civile în republică şi delimitarea direcţiilor de perfecţionare a cadrului legislativ autohton ce ţine de sectorul asociativ.

Concluziile şi recomandările rezultate din analiza sectorului asociativ naţional pot fi parţial utilizate pentru perfecţionarea Strategiei de creştere economică şi reducere a sărăciei, cât şi a Strategiei de dezvoltare a agriculturii şi industriei alimentare în Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Sectorul asociativ ca expresie economică a democraţiei
  • 1.1 Dihotomia „economie - democraţie” şi conceperea economico-politică a democraţiei
  • 1.2 Asociaţionismul: izvoare teoretice şi definire conceptual-instituţională

CAPITOLUL 2. Rolul, locul şi tendinţele dezvoltării sectorului asociativ în ţările dezvoltate
  • 2.1 Evoluţia şi caracteristica spaţial-dimensională a sectorului asociativ
  • 2.2 Locul sectorului asociativ în economia contemporană: abordări teoretice alternative
  • 2.3 Noile tendinţe în dezvoltarea sectorului asociativ

CAPITOLUL 3. Particularităţile democratizării şi problemele reformării sectorului asociativ în Republica Moldova
  • 3.1 Manifestările şi deficienţele democratizării în sfera politică şi civică
  • 3.2 Regenerarea şi direcţiile dezvoltării sectorului asociativ naţional