Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Regimul juridic de protecţie al mediului înconjurător în dreptul internaţional public


Autor: Cristina Negru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.17 Mb / în română

Cuvinte Cheie

regimul juridic, drept internaţional, biodiversitate, poluarea mediului, conservarea naturii, colaborarea internaţională

Adnotare

Problemele cercetării şi analizei bazei juridice ale protecţiei mediului în dreptul internaţional public şi, mai ales, analiza comparativă a regimului juridic de mediu în Republica Moldova privite prin prizma actelor normative internaţionale în literatura juridică sunt elucidate insuficient. Cercetările mărturisesc, că majoritatea legislaţiei de mediu în vigoare şi actele normative referitoare la anumite articole nu sunt în concordanţă şi nu totdeauna corespund prevederilor convenţiilor ratificate şi altor acte normative internaţionale. Aceasta se referă, în special, la standardele ecologice, clasificarea şi statutul ariilor naturale protejate de stat, gradului de responsabilitate a persoanelor juridice întru păstrarea resurselor naturale ş.a. În teză sunt abordate problemele formării regimului juridic de protecţie a mediului şi implementarea lui în legislaţia naţională, sunt expuse rezultatele analizei comparative ale legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia mediului a Republicii Moldova în contextul recomandărilor şi cerinţelor convenţiilor internaţionale privitor la biodiversitate, poluanţilor nocivi ai mediului, deşeurilor, schimbării climei, protecţiei stratului de ozon, securităţii biologice.

În concluzie se constată, că legislaţia cu privire la protecţia mediului adoptată în Republica Moldova pe parcursul ultimelor 10 ani constituie o bază juridică reală pentru rezolvarea multiplelor probleme în domeniu. Însă nu s-a atins nivelul necesar al efectivităţii actelor juridice şi normative existente, nu sunt elaborate mecanismele adecvate de implementare a legislaţiei, nu s-a atins nivelul necesar al colaborării internaţionale în domeniu, mai cu seamă, cu ţările adiacente, sunt destul de modeste activităţile de armonizare a legislaţiei naţionale cu normativele juridice a Uniunii Europene etc.

Autorul enumeră un şir de recomandări în vederea perfectării „Legii cu privire la regnul animal”, „Codului silvic”, „Legii cu privire la protecţia ariilor protejate de stat” ş.a. Se indică necesitatea elaborării unor legi şi acte normative noi privitor la „Protecţia speciilor de plante, animale şi ciuperci”, „Monitoringul ecologic integrat”, „Zonele umede naturale”, „Protecţia resurselor biologice”.

Rezultatele cercetărilor expuse în teză pot fi utilizate de către specialiştii în domeniile jurisprudenţei, protecţiei mediului, ecologiei, de către profesori, studenţi etc.

Cuprins


CAPITOL I Particularităţile dreptului internaţional al mediului şi cooperarea internaţională în domeniu
 • 1.1 Formarea şi dezvoltarea dreptului internaţional al mediului
 • 1.2 Cooperarea internaţională în domeniu protecţiei mediului
 • 1.3 Regimul juridic al poluării transfrontaliere
 • 1.4 Regimul internaţional a deşeurilor toxice
 • 1.5 Protecţia mediului în activitatea de exploatare a atmosferei şi cosmosului

CAPITOL II Răspunderea internaţională pentru daunele aduse mediului
 • 2.1. Elementele răspunderii
 • 2.2. Regimul juridic general al răspunderii internaţionale pentru daune ecologice
 • 2.3 Practica internaţională privind răspundere internaţională
 • 2.4 Deşeurile radioactive şi dreptul nuclear
 • 2.5. Regimul juridic privind transportul deşeurilor

CAPITOLUL III Starea actuală în domeniul armonizării cu politicile şi strategiile de mediu a uniunii europene
 • 3.1. Politica şi legislaţia de mediu a UE
 • 3.1.1. Prezentarea generală a politicii de mediu promovată de UE
 • 3.1.2. Legislaţia „orizontală" a Uniunii Europene
 • 3.2. Cadrul legislativ – regulamentar în domeniul conservării biodiversităţii
 • 3.2.1. Cadrul legislativ european
 • 3.3. Cadrul legislativ – regulamentar în domeniul schimbarea climei
 • 3.3.1. Principalele tratate şi acte normative internaţionale în domeniul schimbarea climei
 • 3.3.2. Cadrul legislativ european
 • 3.4. Evaluarea comparativă a cadrului naţional cu cel al UE
 • 3.4.1. Prevederi generale ale politicii de mediu în Moldova
 • 3.4.2. Legislaţia de mediu cu caracter constituţional al Republicii Moldova
 • 3.4.3. Legislaţia Republicii Moldova privind conservarea biodiversităţii, securitatea biologică şi căile de aproximare
 • 3.4.4. Legislaţia privind combaterea deşertificării şi căile de aproximare
 • 3.4.5. Legislaţia privind fenomenul schimbarea climei şi căi de aproximare