Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instituţiile informale şi rolul lor în dezvoltarea economică


Autor: Evelina Tverdohleb
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Eugenia Feuraş
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 330.837(478)(043)

Adobe PDF document 1.08 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

instituţie informală, instituţie formală, instituţionalism, tradiţie, mentalitate naţională, valoare, normă, regulă, religie, raţionalitate, mentalitate capitalistă, încredere, capital social, dezvoltare economică, globalizare, cultură economică, importul instituţiilor, exportul instituţiilor, reformare, proiectare instituţională, individualism, masculinitate, costuri de tranzaсţie, convergenţă instituţională, divergenţă instituţională, protecţionism instituţional, modificare evolutivă a instituţiilor, modificare revoluţionară, diagnosticare instituţională, tranziţie

Adnotare

Scopul cercetării constă în reflectarea rolului instituţiilor informale în dezvoltarea economică şi elaborarea recomandărilor concrete în vederea ameliorării mediului economic instituţional în Republica Moldova

În vederea realizării acestui scop am conturat următoarele obiective ale cercetării: analiza gândirii economice universale în scopul delimitării conţinutului economic al instituţiilor informale şi a rolului lor în cadrul teoriilor dezvoltării economice; sistematizarea criteriilor de eficienţă a instituţiilor informale; cercetarea impactului instituţiilor informale asupra raţionalităţii economice a indivizilor; determinarea modalităţilor de estimare calitativă şi cantitativă a instituţiilor informale; analiza interdependenţei statice şi dinamice dintre instituţiile formale şi cele informale; aprecierea globalizării ca factor şi rezultat al modificării instituţiilor informale; evidenţierea instituţiilor informale cu impact negativ asupra dezvoltării economice autohtone; elaborarea unui model de proiectare instituţională aplicabil pentru Republica Moldova.

Metodologia cercetării reflectă conţinutul interdisciplinar al instituţiilor informale, din care motiv am utilizat diverse abordări clasice şi contemporane, din domeniul ştiinţelor economice, sociale, culturale şi politice: abstracţia ştiinţifică, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analogia. Un rol important îl revine procedeului comparaţiei, specific curentului instituţionalist. Cercetarea a fost realizată pornind de la simplu la compus, de la istoric la logic, de la general la particular.

Noutatea ştiinţifică a investigaţiei constă din repoziţionarea instituţiile informale care au devenit obiecte de analiza economică; abordarea complexă a instituţiilor informale, ele fiind integrate în procesul cognitiv al deciziei; aplicarea modelului multidimensional al lui G. Hofstede la aprecierea impactului instituţiilor informale asupra dezvoltării economice; analiza convergenţei instituţionale şi argumentarea necesităţii promovării protecţionismului instituţional – cultural în vederea păstrării integrităţii naţionale; demonstrarea rolului diferit al instituţiilor informale în diverse societăţi nu în funcţie de tradiţionalismul acestora, ci de specificul dezvoltării lor naţionale; concretizarea schemei procesului de proiectare instituţională şi elaborarea unui set de recomandări în vederea diminuării impactului negativ al instituţiilor informale care frânează dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Concluziile şi recomandările rezultate din investigaţia efectuată pot fi utilizate la importul instituţiilor formale şi informale, precum şi la elaborarea strategiilor care vizează securitatea economică şi păstrarea identităţii naţionale.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Aspectele metodologice ale cercetării institutiilor informale
  • 1.1. Instituţiile informale: delimitări conceptuale şi tipologice
  • 1.2. Integrarea instituţiilor informale in teoria dezvoltării economice
  • 1.3. Modele aplicative de estimare a instituţiilor informale

CAPITOLUL 2. Transformări instituţionale contemporane la nivel global şi naţional
  • 2.1. Mecanismele transformării instituţionale
  • 2.2. Convergenţa instituţională în condiţiile globalizării: manifestări şi consecinţe economice
  • 2.3. Divergenţa instituţională şi practici instituţionale protecţioniste

CAPITOLUL 3. Proiectarea instituţională în vederea asigurării dezvoltării economice a Republicii Moldova
  • 3.1. Diagnosticul instituţiilor informale autohtone
  • 3.2. Proiectarea modificării instituţiilor informale necesare dezvoltării economice în Republica Moldova