Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Politici de promovare a exporturilor de mărfuri din Siria către pieţele internaţionale


Autor: Ahmad Alsid Omar
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română
Adobe PDF document0.34 Mb / în engleză

Teza

CZU 339.5(569.1)(043.2)

Adobe PDF document 0.71 Mb / în engleză
183 pagini


Cuvinte Cheie

avantaje comerciale, politică economică, politică comercială de export, export, import, instrumente promoţionale, strategii şi tehnici de export, geografia exportului

Adnotare

Estimarea proceselor din comerţul exterior, domeniu important din sfera economiei siriene, este importantă şi actuală, atât pentru Siria cât şi pentru alte ţări, care au rezerve în dezvoltarea economică. Scopul prezentei cercetării constă în dezvăluirea particularităţilor dinamicii economice şi sociale a Siriei, activităţii sale economice externe, activităţii internaţionale de marketing, şi pe baza acestora dezvoltarea unui complex de măsuri de promovare a exportului de caracter microeconomic, mezoeconomic, macroeconomic, regional şi mondial pentru perspectiva medie de timp.

În lucrare au fost aplicate metode de cercetare ştiinţifică ca: metoda istorică a analizei normative; metodele analizei statistice, inclusiv statistica economică, statistica socială şi econometria; tehnicile de рreviziune, cum ar fi extrapolarea şi simularea. Ca rezultat al investigaţiilor efectuate autorul a efectuat compararea teoriilor alternative referitoare la tehnicile creşterii economice bazate pe export – promovarea exporturilor vis-à-vis de substituirea importurilor; a argumentat teoretic relaţia dintre promovarea exportului şi creşterea economică şi s-a testat în baza exemplelor ale celor mai dinamice ţări în curs de dezvoltare;

Semnificaţia teoretică şi practică a tezei constă în elaborarea cadrului general, pe termen mediu şi lung, pe mai multe niveluri, şi cu mai multe variante (“scenarii alternative”) de elaborare a planurilor, programelor şi strategiilor de promovare a exporturilor siriene.

Structura tezei este determinată de logica cercetării şi include introducerea, trei capitole cu paragrafele respective şi cu concluziile intermediare, concluziile finale şi recomandările, bibliografia şi anexele. Capitolul I – “Cadrul teoretico-metodologic al comerţului exterior” descrie principalele teorii aferente comerţului internaţional şi analizează necesitatea, posibilităţile şi efectele liberalizării comerţului exterior, în special pentru Siria. Capitolul II – “Diagnosticul evolutiv al comerţului exterior sirian: avantajele şi dezavantajele” este dedicat aspectelor teoretice ale politicii comerciale, instrumentelor politicii comerciale, exemplelor de politici comerciale reuşite şi analizei comparative a politicilor alternative (şi anume de promovare a exportului sau de substituire a importului). Capitolul III – “Strategii, politici, tehnici de extindere şi promovare a comerţului extern al Siriei” conţine evoluţia principalilor parametri ai comerţului exterior al Siriei (inclusiv în comparaţie cu alte ţări din regiune), cadrul general al politicii comerciale actuale, activităţile de promovare a relaţiilor comerciale internaţionale, direcţiile şi perspectivele de dezvoltare a acestora, şi unele modele de optimizare a deciziilor de export. Concluziile şi propunerile prezente în lucrare pot fi utilizate în activitatea structurilor de stat şi private ale Siriei, R.Moldova etc., în procesul activităţii comerciale externe.