Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Gajul ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor


Autor: Tatiana Tabuncic
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2006
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Teza

CZU 347 (043.2)

Adobe PDF document 0.87 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

gaj, obiect al gajului, creditor gajist, debitor gajist, gajul fără deposedare, amanet, lombard, contractul de gaj, gajul legal, înregistrarea gajului, gajul următor, creanţă garantată, registrul bunurilor mobile, grad de prioritate, exercitarea dreptului de gaj, transmitere benevolă, transmitere forţată, vînzarea bunului gajat, stingerea gajului

Adnotare

Studiul „Gajul ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor” urmăreşte scopul de a cerceta reglementarea gajului bunurilor mobile prin prisma legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Specificul tezei constă în faptul că pentru prima dată în doctrina autohtonă gajul este analizat aparte de ipotecă, ele fiind privite ca două garanţii reale distincte, chiar dacă li se aplică uneori aceleaşi reglementări legale. Pentru a cerceta sub toate aspectele grevarea cu gaj a bunurilor mobile, lucrarea a fost structurată în trei capitole.

În Capitolul I se defineşte gajul ca garanţie reală asupra bunurilor mobile, caracterele lui juridice, tipurile gajului (ce sau fără deposedare). Atenţie deosebită atrage subiectul privind natura juridică a gajului, care în literatura de specialitate este considerat unul dintre cel mai controversat. Analiza doctrinei şi legislaţiei în vigoare a permis autoarei să adere la opinia că gajul este drept real.

În capitolul II sunt analizate temeiurile de apariţie a gajului. Contractul este principalul temei de apariţie a gajului. În acest context sunt analizate condiţiile de fond şi de formă ale acestuia. Constituirea gajului în baza legii este mai puţin răspîndită. Cu toate acestea legislaţia în vigoare reglementează temeiurile de apariţie a gajului legal, analiza detaliată a cărora se conţine în prezenta lucrare. Un loc deosebit în acest capitol revine paragrafului doi în care se analizează specificul gajării celor mai importante categorii de bunuri mobile.

În Capitolul III sunt analizate efectele gajului. Materia dată este abordată sub următoarele aspecte: a) efectele gajului între părţi, b) efectele gajului faţă de terţi, c) exercitarea dreptului de gaj şi d) temeiurile de stingere a gajului. Gajul fie convenţional sau legal, cu sau fără deposedare, generează pentru creditorul gajist şi creditorul gajsit drepturi şi obligaţii. Gajul, ca drept real, creează efecte juridice şi faţă de persoanele terţi. Ele suportă consecinţele exercitării de către creditorul gajsit a dreptului de gaj, dacă dobîndesc bunul gajat.

În cazul nexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiei garantate, creditorul gajist exercită dreptul de gaj prin: luarea în posesiune a bunului gajat cu scopul administrării, vînzarea de sine stătătoare sau sub controlul instanţei de judecată. Toate aceste procedee au constituit obiectul de cercetare, fiind reflectată şi practica examinării litigiilor în instanţă de judecată.

Cuprins


CAPITOLUL I. Gajul. Noţiuni generale
 • 1. Noţiunea, caracterele juridice şi natura juridică a gajului
  • 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale gajului
  • 1.2. Natura juridică a gajului
 • 2. Tipurile gajului
  • 2.1. Gajul fără deposedare (gajul înregistrat)
  • 2.2. Înregistrarea gajului fără deposedare
  • 2.3. Amanetul (gajul cu deposedare)
  • 2.3.1. Particularităţile amanetării bunurilor la lombard

CAPITOLUL II. Temeiurile de apariţie a raportului de gaj
 • 1. Contractul – principalul temei de apariţie a raportului de gaj
  • 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de gaj
  • 1.2. Părţile contractului de gaj
  • 1.3. Condiţiile esenţiale ale contractului de gaj
  • 1.4. Forma contractului de gaj
  • 1.5. Caracteristica generală a obiectului gajului
  • 1.5.1. Gajul mărfurilor aflate în circulaţie şi în proces de prelucrare
  • 1.5.2. Gajul titlurilor de valoare
  • 1.5.3. Gajul drepturilor patrimoniale
  • 1.5.4. Gajul întreprinderii ca complex patrimonial unic
 • 3. Gajul legal
  • 3.1. Noţiuni generale privind gajul legal
  • 3.2. Gajul legal apărut din creanţele statului pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale
  • 3.3. Gajul legal apărut din creanţele rezultate dintr-o hotărîre judecătorească
  • 3.4. Alte temeiuri juridice de apariţie a gajului legal
  • 3.4.1. Dreptul de gaj al arendatorului
  • 3.4.2. Dreptul de gaj al antreprenorului
  • 3.4.3. Dreptul de gaj al magazinerului
  • 3.4.4. Dreptul de gaj al transportatorului
  • 3.4.6. Dreptul de gaj al obligatarilor societăţii pe acţiuni

CAPITOLUL III. Efectele gajului. Exercitarea dreptului de gaj şi stingerea gajului
 • 1. Efectele gajului
  • 1.1. Efectele gajului între părţi
  • 1.1.1. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajsit
  • 1.1.2. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajsit
  • 1.2. Efectele gajului faţă de terţi
 • 2. Dispoziţiile generale cu privire la exercitarea dreptului de gaj
 • 3. Măsurile prealabile exercitării dreptului de gaj
 • 4. Exercitarea dreptului de gaj
  • 4.1. Vînzarea de către creditorul gajist a bunului gajat
  • 4.2. Vînzarea sub controlul instanţei de judecată a bunului gajat
  • 4.3. Luarea în posesie cu scopul administrării
 • 5. Stingerea dreptului de gaj