Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Garanțiile procesual-civile ale părților la examinarea cauzei în lipsa pârâtului


Autor: Moscalciuc Vitalie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Vasile Creţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română
Adobe PDF document0.99 Mb / în engleză

Teza

CZU 347.956(043.3)

Adobe PDF document 2.22 Mb / în română
222 pagini


Cuvinte Cheie

proces civil, garanții, antigaranții, lipsa pârâtului, căutarea pârâtului, citare publică, citare legală, desemnarea avocatului, termen rezonabil, acces liber la justiție, contradictorialitate și egalitate, procedură în contumacie, procedura in absentia

Adnotare

Structura tezei: Prezenta lucrare însumează 222 de pagini, ce includ: adnotare în limbile română, engleză și rusă, lista abrevierilor, introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 312 titluri. Rezultatele obținute sunt publicate în 5 lucrări științifice și în 3 comunicări la foruri științifice.

Domeniul de studiu derivă din problematica legată de examinarea cauzei în lipsa pârâtului și implică identificarea garanțiilor procesuale de care beneficiază părțile la procesul civil.

Scopul tezei este de a identifica garanțiile drepturilor părților la process oferite de legislația Republicii Moldova și de a stabili existența unui echilibru între aceste garanții, în condițiile speciale de examinare a cauzei în lipsa pârâtului.

Obiectivele tezei constau în conceptualizarea garanțiilor prin indentificarea structurii, funcționării și aplicabilității acestora; identificarea garanțiilor procesuale de care beneficiază părțile, în condițiile speciale de examinare a cauzei civile în lipsa pârâtului; determinarea nivelului de protejare a drepturilor și intereselor părților în condițiile examinării cauzei în lipsa pârâtului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în realizarea unei cercetări în premieră, la nivel național, ce se concentrează pe problematica examinării cauzei în lipsa pârâtului și pe identificarea garanțiilor procesuale specifice părților la proces. Originalitatea lucrării constă în cercetarea problematicii privind derularea procedurilor in absentia prin prisma garanțiilor procesuale de care beneficiază părțile la proces, ceea ce permite, pe lângă identificarea spectrului de garanții procesuale ale reclamantului și ale pârâtului, să concluzionăm inclusiv cu privire la gradul de protejare a drepturilor acestor părți.

Rezultatele obținute ne oferă posibilitatea să reevoluăm conceptul de garanții, cercetând detailat toate aspectele ale acestei categorii, să stabilim algoritmul de identificare a garanțiilor părților și să concluzionăm cu privire la nivelul de garantare a drepturilor părților în condițiile examinării cauzei în lipsa pârâtului, ceea ce ne permite să înaintăm un șir de propuneri conceptuale și de amendamente legislative.

Semnificaţia teoretică constă în abordarea mai multor probleme pur teoretice ce țin în primul rând de înțelegerea a însuși conceptului de „garanții”; în stabilirea rolului prezenței fizice a părților la proces și a impactului absenței lor asupra drepturilor părților; în determinarea volumului de garanții de care beneficiază părțile la proces; în contrapunerea garanțiilor părților, oferind astfel o imagine clară a statutul juridic procesual al fiecărei părți la proces.

Valoarea aplicativă a lucrării ține de identificarea lacunelor și contradicțiilor în legislația procesual-civilă, fiind expuse și motivate soluții practice pentru problemele și dificultățile cu care se confruntă instanțele de judecată în caz de examinare a cauzelor în lipsa pârâtului. Totodată, sunt formulate propuneri de lege ferenda menite să îmbunătățească cadrul legal, urmărindu-se astfel ca scop consolidarea statutului juridic al părților la proces, eficientizarea procedurilor, reducerea costurilor și termenelor procesuali.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Cercetările efectuate și concluziile elaborate pot servi în calitate de material didactic pentru instruirea studenților și masteranzilor din cadrul instituțiilor de drept. Totodată, dat fiind că multe dintre subiectele abordate sunt inedite pentru știința procesualcivilă națională, considerăm că această lucrare poate servi drept reper pentru cercetările viitoare ce urmează să dezvolte, să amplifice, inclusiv (de ce nu?) să combată cele constatate în prezenta lucrare.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL GARANȚIILOR PROCESUAL-CIVILE ALE PĂRȚILOR LA EXAMINAREA CAUZEI ÎN LIPSA PÂRÂTULUI
 • 1.1.Analiza situației în domeniul garanțiilor
 • 1.2.Analiza situației în domeniul examinării cauzei in absentia
 • 1.3.Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA CONCEPTULUI, STRUCTURII ȘI TIPURILOR GARANȚIILOR
 • kkk
 • 2.1.Introducere în conceptul de garanție
 • 2.2.Garanții generale
 • 2.3.Garanții speciale (juridice)
 • 2.4.Garanții procesual-civile
 • 2.5.Concluzii la capitolul 2
3. ABSENTEISMUL PROCESUAL ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA PENTRU PĂRȚI
 • 3.1.Motivele și consecințele absenteismului procesual al părților la proces
 • 3.2.Participarea la examinarea cauzei civile – drept sau obligație?
 • 3.3.Concluzii la capitolul 3

4. GARANȚIILE PROCESUAL-CIVILE ALE RECLAMANTULUI LA EXAMINAREA CAUZEI ÎN LIPSA PÂRÂTULUI
 • 4.1.Garanțiile dreptului reclamantului la accesul liber la justiție, în caz de examinare a cauzei în lipsa pârâtului
 • 4.2.Garanțiile dreptului reclamantului la înfăptuirea justiției într-un termen rezonabil, în caz de examinare a cauzei în lipsa pârâtului
 • 4.3.Concluzii la capitolul 4

5. GARANȚIILE PROCESUAL-CIVILE ALE PÂRÂTULUI LA EXAMINAREA CAUZEI ÎN LIPSA ACESTUIA
 • 5.1.Garanțiile drepturilor pârâtului la faza intentării procesului civil
 • 5.2.Garanțiile drepturilor pârâtului la faza pregătirii cauzei pentru dezbaterile judiciare
 • 5.2.1. Garanțiile drepturilor pârâtului în cadrul citării ordinare
 • 5.2.2. Garanțiile drepturilor pârâtului în cadrul citării extraordinare
 • a. Citarea publică a pârâtului
 • b. Căutarea pârâtului
 • 5.3.Garanțiile drepturilor pârâtului absent la faza dezbaterilor judiciare
 • 5.4.Conceptul de antigaranții
 • 5.5.Garanțiile procesual-civile ale părților în cadrul fazelor facultative ale procesului
 • 5.6.Procedura de examinare în contumacie (in absentia)
 • 5.7.Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE